10/1982. (IX. 7.) EüM rendelet

a szociális étkeztetésről szóló 16/1976. (XII. 24.) EüM számú rendelet módosításáról

A pénzügyminiszterrel és a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A szociális étkeztetésről szóló 16/1976. (XII. 24.) EüM számú rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. § A térítési díj megállapítására, a térítés alóli mentességre, a térítésre kötelezhető személyek körére, a térítés előírására, befizetésére, elengedésére, mérséklésére, behajtására, a szociális körülmények rendszeres felülvizsgálatára, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárásra az öregek napközi otthonáról szóló 1/1975. (I. 15.) EüM számú rendelet, valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 7/1975. (Eü. K. 3.) EüM számú utasítás rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter