16/1976. (XII. 24.) EüM rendelet

a szociális étkeztetésről

A szociális gondoskodásra szorulók étkeztetéséről a pénzügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel és a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. §

(1)[1]

(2)[2] Szociális étkeztetésben lehet részesíteni azt az személyt, aki egészségi állapota és szociális helyzete miatt arra rászorul, és számára főtt étel legalább napi egy alkalommal más módon nem biztosítható.

(3) Azt a személyt, akinek eltartását tartási vagy öröklési szerződésben (a továbbiakban: szerződés) vállalták, a (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén kivételesen és ideiglenes jelleggel - a szükséges ideig - akkor lehet szociális étkeztetésben részesíteni, ha eltartója a szerződésből folyó kötelezettségének nem tesz eleget.

2. §

(1)[3] A szociális étkeztetést maga az érdekelt, illetőleg helyette bármely állami és társadalmi szerv vagy állampolgár kérheti.

(2)[4]

(3)[5]

3. §

(1)[6]

(2)[7] A szociális étkeztetés térítési díjának felső határa a kiszolgáltatott élelem nyersanyagköltségét, valamint az étkeztetés megszervezésével kapcsolatos fajlagos rezsi-költséget nem haladhatja meg.

(3) Az élelmezéssel kapcsolatos költségek, illetőleg nyersanyagnormák tervezésére és felhasználására a 18/1976. (VII. 4.) PM-MüM számú együttes rendeletben foglaltak az irányadók.

4. §[8]

5. §

(1)[9] A szociális étkeztetésben részesülők számáról, valamint a feladat ellátására fordított összegekről nyilvántartást kell vezetni [Htv. 129. § (2) bekezdés a) pontja].

(2)[10]

(3) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Schultheisz Emil s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[2] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[3] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[4] Hatályon kívül helyezte a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1986.11.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[6] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[7] Megállapította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[8] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[9] Megállapította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[10] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.