13/1982. (XII. 27.) KPM rendelet

a belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményekről

A Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, az Országos Anyag-és Árhivatal elnökével, valamint az ügykörüket érintő kérdésekben az érdekelt más miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezményeket a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A mellékletben foglaltak nem érintik a közforgalmú közlekedési vállalatok által

a) saját hatáskörükben - az árhatósági rendelkezésekkel összhangban - üzletpolitikai megfontolásból adott kedvezményeket,

b) a szolgáltatásaikat igénybe vevőkkel kötött megállapodáson alapuló külön díjfizetési megoldásokat.

2. §

A tanulóifjúságot és a sorkatonákat megillető egyes kedvezményekről, valamint a diákigazolványról szóló 13/1981. (IX. 1.) MM-BkM-HM-KPM számú együttes rendelet mellékletének 1/a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. Utazási kedvezmények)

"a) A belföldi vasúti utazásnál a díjszabásokban meghatározott feltételek szerint 50%-os kedvezmény vehető igénybe."

3. §

(1) Ez a rendelet 1983. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti:

- a nyugdíjasok vasúti utazási kedvezményéről szóló 10/1978. (XII. 22.) KPM számú rendelet,

- a munkábajárást szolgáló távolsági személyfuvarozási kedvezmények rendezéséről szóló - a 9/1981. (Közl. Ért. 16.) KPM számú utasítással módosított - 31/1967. (Közl. Ért. 28.) KPM számú utasítás,

- a vasúti személy- és áruforgalom közútra terelése esetén követendő díjszámítási alapelvekről szóló 62/1968. (Közl. Ért. 35.) KPM számú utasítás 1-9. §-a.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg megszűnnek a következő kedvezmények:

a) Az országos közforgalmú vasutakon:

- az igénybevevők létszámától függően 50%-os, illetőleg 33%-os mérséklésű, a vállalatok, a tömegszervezetek, az ifjúsági szervezetek által igénybe vehető csoportos utazási kedvezmény,

- a hétvégi, balatoni, velencetavi, gyógyhelyi, aggteleki 33%-os mérséklésű menettérti kedvezmények,

- meghatározott államigazgatási, ipari, kereskedelmi gócpontokra szóló 20%-os mérséklésű menettérti kedvezmények.

b) A távolsági menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben:

- az Állami Ifjúsági Bizottság által szervezett építőtáborokba igénybe vehető, továbbá a pedagógusok tanulmányi kirándulásaira szolgáló 33%-os mérséklésű kedvezmény,

- meghatározott viszonylatokra (Nagykanizsa-Zalakaros, Budapest-Velencei-tó, Székesfehérvár-Velencei tó) szóló 20%-os mérséklésű kedvezmény,

- a 20%-os mérséklésű - nem munkábajárásra szolgáló - időszakos bérletjegy.

Pullai Árpád s. k.,

közlekedés- és postaügyi miniszter

A 13/1982. (XII. 27.) KPM számú rendelet melléklete

Belföldi távolsági (helyközi) személyszállítási kedvezmények:

I.

Az országos közforgalmú vasutak, vonalain:

A) Díjmentesen utazhatnak:

a) a gyermekek 4 éves korukig, amennyiben külön ülőhelyet nem foglalnak el;

b) szabadságra és eltávozásra: - a fegyveres erők sorállományú nős tagjai évi 24 (menettérti),

- a fegyveres erők sorállományú nőtlen tagjai évi 6 (menettérti)

alkalommal.

B) Átlagosan 92%-os (díjszabási övezettől függően 91,3-92,2%-os határok között szóródó) tanuló havijegykedvezményre jogosultak azok a tanulók, hallgatók (a továbbiakban együtt: tanulók), akik állandó lakóhelyükön kívül - legfeljebb 100 km díjszabási távolságra - fekvő oktatási intézmény nappali, esti vagy levelező tagozatán, a dolgozók iskoláján, illetőleg egy hónapnál hosszabb időtartamú olyan tanfolyamon tanulnak, amely képesítést nyújt és erről bizonyítványt ad. A kedvezmény a tanuló állandó lakóhelye és az oktatási intézmény, illetőleg a gyakorlati oktatás székhelye közötti utazásra vehető igénybe.

A tanulók havijegye a tanév időtartama alatt érvényes naponkénti kedvezményes utazásra. A nyári szünidőben csak akkor, ha termelési gyakorlat, napközis tábor stb. miatt az utazás szükségessé válik és ezt az oktatási intézmény igazolja.

Nem illeti meg a kedvezmény azokat a tanulókat, akik bármely oktatási intézmény esti vagy levelező tagozatán, a dolgozók iskoláján, valamint egy hónapnál hosszabb időtartamú olyan tanfolyamon tanulnak, amely képesítést nyújt és erről bizonyítványt ad, abban az esetben, ha munkáltatójuktól útiköltség-térítésben részesülnek, illetőleg az oktatási intézmény székhelyén munkaviszonyból vagy szövetkezeti tagsági viszonyból származó jövedelemmel rendelkeznek.

C) 75%-os kedvezményre jogosultak a 10 éven aluli tanulók tanulmányi kirándulásra és egyéb csoportos utazásra legalább 6 tanulóból álló csoport együttes utazása esetén.

D) 50%-os kedvezményre jogosultak:

a) a gyermekek 4-10 éves korukig;

b) az oktatási intézmények tanulói:

(az alsófokú oktatási intézmények tanulói 10 éves kortól tanulmányaik befejezéséig, legfeljebb azonban tankötelezettségük korhatáráig, a középfokú és felsőoktatási intézmények nappali tagozatos tanulói e jogviszony megszüntetéséig); Ez a kedvezmény illeti meg az állami gondozásban levő, de oktatási intézményben nem tanuló fiatalokat is.

c) a fogyatékosságban szenvedő tanulók kísérője, a Művelődési Minisztérium ágazati irányítása alá tartozó gyógypedagógiai intézményekben bentlakó, illetve a gyógypedagógiai intézménybe rendszeresen bejáró tanuló és egy kísérője (szülő vagy megbízottja) az intézmény értesítése, igazolása alapján az intézmény székhelye és a tanuló állandó lakóhelye között.

(Fogyatékosnak minősülnek az érzékszervi, testi és értelmi fogyatékosságban szenvedő tanulók.)

A bejáró tanulók kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a tanuló egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi és a gyógypedagógiai intézmény nem a lakóhelyen és nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van;

d) a Ganz-MÁVAG jogutód vállalatok dolgozói és igényjogosult családtagjaik:

(Ganz-MÁVAG Mozdony-, Vagon- és Gépgyár, Lenin Kohászati Művek, Csavaripari Vállalat 2. sz. gyára, Magyar Vagon és Gépgyár) volt Győri Szerszámgépgyár és volt Öntöde és Kovácsológyára gyáregysége), Diósgyőri Gépgyár, Újpesti Gépelemgyár.

A Ganz-MÁVAG jogutód vállalatok alkalmazottaival azonos elbírálás alá esnek a Lenin Kohászati Művektől 1965. január 1-ével a Vaskohászati Kemenceépítő Vállalathoz átkerült dolgozók, továbbá az 1969. december 31-ig bezárólag a Borsodi Ércelőkészítő Rt.-hez (Sajókeresztúr) áthelyezett vagy felvett dolgozók is.

II.

Az elővárosi vasút (BKV-HÉV) vonalain:

A) Díjmentesen utazhatnak a gyermekek tankötelezettségük kezdetéig.

B) Átlagosan 89%-os (díjszabási övezettől függően 83,7-90,1%-os határok között szóródó) tanulóbérlet kedvezményre jogosultak:

- azok az önálló jövedelemmel nem rendelkező tanulók, akik állandó lakóhelyükön kívül fekvő bármely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak a lakóhely és az oktatási intézmény, illetőleg a gyakorlati oktatás székhelye között.

A kedvezmény szempontjából nem minősül önálló jövedelemnek a tanulók ösztöndíja, valamint a részükre szerződésben biztosított járandóság.

A tanulók kedvezménye a tanév időtartama alatt vehető igénybe. A nyári szünidőben csak akkor, ha termelési gyakorlat, napközis tábor stb. miatt az utazás szükségessé válik és ezt az oktatási intézmény igazolja.

C) Átlagosan 89%-os (díjszabási övezettől függően 83,7-90,1%-os határok között szóródó) nyugdíjas bérlet kedvezményre jogosultak a nyugdíjasok, valamint nyugdíjas korú, önálló jövedelemmel nem rendelkező házastársuk, tanácsi igazolás alapján élettársuk.

D) 80%-os kedvezményre jogosultak az általános, középfokú és felsőoktatási intézmények esti és levelező tagozat, illetőleg a legalább 1 tanéves időtartamú szaktanfolyam tanulói lakóhelyük és az oktatási intézmény (szaktanfolyam) székhelye között.

Nem illeti meg a kedvezmény azokat a tanulókat, akik munkáltatójuktól útiköltség-térítésben részesülnek, illetőleg, ha az oktatási intézmény a munkahellyel vagy lakóhellyel azonos helységben van.

E) 50%-os kedvezményre jogosultak a tanulók tanulmányi kirándulásra legalább 10 tanulóból álló csoport együttes utazása esetén.

III.

A távolsági menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben:

A) Díjmentesen utazhatnak a gyermekek 4 éves korukig, amennyiben külön ülőhelyet nem foglalnak el.

B) Átlagosan 90%-os díjszabási övezettől függően 84,2-92,7%-os határok között szóródó tanuló havi bérletjegy kedvezményre jogosultak azok az Önálló jövedelemmel nem rendelkező tanulók, akik állandó lakóhelyükön kívül fekvő bármely oktatási intézményben továbbá legalább egy tanéves időtartamú tanfolyamon tanulnak. A kedvezmény az állandó lakóhely és az oktatási intézmény, illetőleg (a gyakorlati oktatás székhelye) viszonylatában vehető igényibe.*

A tanulók kedvezménye a tanév, illetőleg tanfolyam időtartama alatt vehető igénybe naponként kedvezményes utazásra. A nyári szünidőben csak akkor, ha termelési gyakorlat, napközis tábor stb. miatt az utazás szükségessé válik és ezt az oktatási intézmény igazolja.

C) 75%-os kedvezményre jogosultak:

a) az önálló jövedelemmel nem rendelkező és a továbbképzésen részt vevő tanulók a lakóhelyükről iskolábajárásra, illetőleg a gyakorlati oktatásra történő utazásra.

b) azok az önálló jövedelemmel nem rendelkező tanulók, akik szüleik (eltartóik) lakóhelyétől távol fekvő oktatási intézményben tanulnak és naponta nem tudnak hazautazni, a szüleik (eltartóik) lakóhelye és az oktatási intézmény székhelye között. Ez a kedvezmény illeti meg az állami gondozásban levő, de oktatási intézményben nem tanuló fiatalokat is.

c) azok a dolgozók, akik oktatási intézmény esti vagy levelező tagozatán, illetőleg legalább egy tanéves időtartamú szaktanfolyamon tanulnak, lakóhelyük és az oktatási intézmény (szaktanfolyam) székhelye között.

Nem illeti meg a kedvezmény azt a dolgozót, aki munkáltatójától útiköltség-térítésben részesül, valamint, ha az oktatási intézmény a munkahellyel vagy lakóhellyel azonos helységben van;

d) azok a szülők, akik gyermeküket naponta gyógypedagógiai iskolába kísérik - az iskola igazolása alapján -, továbbá a Művelődési Minisztérium ágazati irányítása alá tartozó gyógypedagógiai intézmények bentlakó tanulója és egy kísérője - az intézmény értesítése alapján - lakóhelyük és az iskola, illetőleg az intézmény székhelye között.

A bejáró tanulók kísérőjét a kedvezmény akkor illeti meg, ha a tanuló egészségi állapota a kísérést szükségessé teszi és a gyógypedagógiai iskola nem a lakóhelyen és nem a kísérő munkahelyével azonos helységben van.

D) 50%-os kedvezményre jogosultak a gyermekek 4-10 éves korukig.

E) 33%-os kedvezményre jogosultak az oktatási intézmény vagy legalább egy tanéves időtartamú tanfolyam által szervezett tanulmányi kirándulásra legalább 10, de legfeljebb 30 fős csoportban együtt utazó, önálló jövedelemmel nem rendelkező tanulók, valamint 10 tanulónként 1 fő kísérő.

Nem minősül tanulmányi kirándulásnak az ifjúsági és úttörőtáborokba, ifjúsági és gyermeküdülőkbe történő szervezett csoportos oda- és visszautazás.

A B), C) és az E) pontban felsorolt esetekben nem minősül önálló jövedelemnek a tanulók ösztöndíja, valamint a tanulók részére a szerződésben biztosított járandóság.

IV.

A) Díjmentes utazásra jogosultak a MÁV, a GYSEV, a BKV-HÉV, a VOLÁN és a MAHART menetrendszerinti járatain (a szárnyashajó és a sétahajójáratok kivételével):

a) korlátlan számban:

- az országgyűlési képviselők az ország területén,

- a megyei tanácsok

tagjai,

a végrehajtó bizottságok titkárai,

állandó bizottságának nem tanácstag tagjai

a megye területén,

- a vak hadirokkantak (a VOLÁN járatainak kivételével);

b) meghatározott számban:

a közös tanácsú községek községi tanácsának tagjai a közös tanácsú községek között évi 25 menettérti utazásra.

B) 50%-os kedvezményre jogosultak a MÁV, a GYSEV, a BKV-HÉV és a MAHART menetrendszerinti járatain (a szárnyashajó és a sétahajójáratok kivételével):

1. Korlátlan számban:

- a Szocialista Hazáért Érdemrend tulajdonosai és igényjogosult családtagjaik,

a nemzeti gondozottak és igényjogosult családtagjaik,

- a Magyar Ellenállók, Antifasiszták Szövetségének tagjai közül a korábbi Magyar Partizánszövetség tagjai és igényjogosult családtagjaik,

- a 100 és 75%-os hadirokkantak és igényjogosult családtagjaik,

- a vak hadirokkant kísérője,

- a vak hadirokkant igényjogosult családtagjai,

- 10 tanulóként 1 fő kísérő tanulmányi kirándulás alkalmával az önálló jövedelemmel nem rendelkező tanulók csoportos utazása esetén,

- a fegyveres erők sorállományú tagjai az együttes megállapodásban szabályozott esetekben és járműveken.

A fegyveres erők és a fegyveres testületek tényleges tagjainak és polgári alkalmazottainak szolgálati utazási kedvezményét külön megállapodás tartartalmazza;

Korlátlan számú 50%-os kedvezményre jogosultak továbbá a (MAHART kivételével):

- a legalább négyfős csoportban utazó sportolók (sportegyesületek, a Magyar Honvédelmi Szövetség versenyzői, valamint a közreműködő sportvezetők, játékvezetők, versenybírák, edző, orvos, gyúró, szertáros) és szervezett természetjárók, ha versenynaptárban kiírt vagy nemzetközi versenyre, illetőleg hivatalos túrára utaznak a részükre rendszeresített igazolvány, illetőleg utalvány alapján.

A játékvezetők és versenybírák egyénenként is jogosultak a kedvezményre.

A sportolók kedvezményét sportáganként legfeljebb a következő létszámú csoportok vehetik igénybe:

- jégkorong 25 fő

- labdarúgás 20 fő

- gyeplabda 20 fő

ebből legfeljebb 5 fő lehet a kísérők száma,

- kosárlabda 15 fő

- kézilabda 15 fő

- röplabda 15 fő

- vízilabda 15 fő

ebből legfeljebb 3 fő lehet a kísérők száma.

2. Meghatározott számban:

a) évente 10 alkalommal:

a 75%-osnál kisebb mérvű rokkantságban szenvedő hadirokkantak,

a hadiözvegyek,

azok a hadirokkantak és vak hadirokkantak (kizárólag saját személyükre), akik a részükre rendszeresített utazási igazolványt nem váltották ki;

b) évente 1 menettérti utazásra - a BKV-HÉV kivételével - a szakszervezeti tagok és családtagjaik, az erre a célra rendszeresített utalvány alapján:

ba) az állandó munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozók, ha munkaviszonyuk legalább 3 hónap óta fennáll és legalább 3 hónap óta szakszervezeti tagok;

bb) a szakmunkástanulók, ha legalább 3 hónap óta tanulók és ugyancsak legalább 3 hónap óta szakszervezeti tagok;

bc) a Magyar Néphadsereg, a belügyi fegyveres és rendészeti szervek (ideértve az állami tűzoltóság területi szerveit is), a Munkásőrség, a büntetés-végrehajtás, a Vám- és Pénzügyőrség - szakszervezeti tagsággal nem rendelkező - legalább 3 hónap óta hivatásos állományú tagjai;

bd) az ipari szövetkezetek közös műhelyi (bentdolgozó) tagjai, ha legalább 3 hónap óta szövetkezeti tagok;

be) az egyházi személyek;

bf) az időszaki munkavállalók (akkor is, ha szerződésük már lejárt), ha

- az utazás évében összesen legalább 6 hónapig tartó munkaviszonyt igazolnak,

- az utazást megelőző évben 6 hónapos munkaviszonnyal rendelkeznek, de abban az évben nem vették igénybe az utazási kedvezményt,

- az előző év végén és az utazási év elején folyamatosan legalább 6 hónapig dolgoztak,

és mindezeken felül 3 hónapos folyamatos szakszervezeti tagsággal rendelkeznek;

bg) a ba)-bf) alpontban felsoroltak a gyermekgondozási segély tartama alatt.

A ba), bc) és be) alpontban felsoroltak nyugdíjazásuk után csak házastársuk és gyermekük utazására igényelhetik a szakszervezeti utalványt, ha azok a következőkben előírt feltételeknek megfelelnek.

Igénybe veheti a kedvezményt:

- a férj utalványa alapján felesége vagy közös háztartásban élő élettársa,

- a feleség utalványa alapján férje, ha teljesen munkaképtelen, jövedelem nélküli, vagyontalan és eltartásáról felesége gondoskodik,

- a nyugdíjas szakszervezeti utalványa alapján igényjogosult házastársa és gyermeke,

ha saját jogán erre a kedvezményre vagy nyugdíjasok utazási kedvezményére nem jogosult;

c) A nyugdíjasok (ideértve a külföldről Magyarországra települt és a külföldről nyugellátásban részesülő magyar állampolgárokat is) az országos közforgalmú vasutak vagy a VOLÁN menetrendszerinti járatain évente 8 alkalommal 50%-os utazási kedvezményben részesülnek.

A kedvezmény szempontjából nyugdíjának minősül a saját jogú nyugellátásban, a hozzátartozói vagy az egyesített ellátásban, továbbá a nyugdíjjal egy tekintet alá eső ellátásban részesülő személy.

Nem jogosult a kedvezményre a baleseti járadékos.

A nyugdíjas az őt megillető kedvezményt házastársával vagy élettársával megoszthatja, ha az a nyugdíj-korhatárt már elérte és munkaviszonyból (szövetkezeti tagsági viszonyból) származó rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történő vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.

A "Gy" vagy "Gyám" megjelölésű utalványokat a gyám és a gyámolt személy - életkortól függetlenül - megosztva is használhatja.

Ha a házastársak saját jogukon jogosultak az utazási utalványra, egymás utalványát nem használhatják fel.

C) 33%-os korlátlan számú kedvezményes utazásra jogosultak a térítési díj változatlanul hagyása mellett a MÁV, a GYSEV, az Állami Erdei Vasutak, a BKV-HÉV és a MAHART menetrendszerinti járatain (a szárnyashajó és a sétahajójáratok kivételével), a munkahely útján igényelhető igazolvány alapján:

ca) az állami költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló 19/1980. (IX. 27.) PM számú rendelet szerint gazdálkodó költségvetési szervek azon főfoglalkozású dolgozói, akik legalább 1 éves - bármely munkáltatónál eltöltött - munkaviszonnyal rendelkeznek (az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidőket össze kell adni) határozatlan időre vagy 1 évre, illetőleg azt meghaladóan határozott időtartamra az adott munkakörre megállapított törvényes munkaidőben állnak alkalmazásban és illetményüket a következőkben felsorolt jogszabályok szerint kapják:

- az államigazgatási és az igazságszolgáltatási dolgozók munkabéréről szóló - a 15/1977. (XII. 1.) MüM számú rendelettel és a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 15/1973. (XII. 27.) MüM számú rendelet,

- a költségvetésből gazdálkodó egyes intézmények alkalmazottainak bérezéséről szóló - a 17/1977. (XII. 1.) MüM számú rendelettel és a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 11/1974. (V. 28.) MüM számú rendelet,

- az egészségügyi dolgozók munkabéréről szóló - az 5/1978. (VII. 14.) EüM-MüM számú együttes rendelettel és a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 3/1977. (VIII. 19.) EüM-MüM számú együttes rendelet,

- a közművelődési intézmények dolgozóinak munkabéréről szóló - a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 4/1977. (VII. 27.) KM-MüM számú együttes rendelet,

- az alsó- és középfokú oktatási intézmények pedagógusai és egyéb dolgozói munkabéréről szóló - a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 6/1977. (VII. 27.) OM-MüM számú együttes rendelet,

- a felsőoktatási intézmények oktatói és egyéb dolgozói munkabéréről szóló - a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 7/1977. (VII. 27.) OM-MüM számú együttes rendelet,

- a kutatóintézeti dolgozók alapbérének megállapításáról szóló - a 16/1977. (XII. 1.) MüM számú, és a 30/1980. (XII. 29.) MüM számú rendelettel módosított - 2/1974. (II. 17.) MüM számú rendelet.

cb) a Postavezérigazgatóság felügyelete alá tartozó szervek dolgozói;

cc) a Magyar Néphadsereg, a belügyi szervek, a Munkásőrség és az Igazságügyi Minisztérium Büntetésvégrehajtási Országos Parancsnokság, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság hivatásos állományába tartozó tagjai, valamint e szervek polgári alkalmazottai;

cd) A magyarországi szovjet alakulatoknál foglalkoztatott polgári alkalmazottak;

ce) a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Magyar Távirati Iroda alkalmazottai;

cf) a Magyar Vöröskereszt főfoglalkozású alkalmazottai;

cg) a KGST apparátusában foglalkoztatott dolgozók;

ch) a ca)-cg) alpontban felsorolt szerveknél foglalkoztatott dolgozók a Munka Törvénykönyve végrehajtási rendelete 54. §-ának (2) bekezdése alapján engedélyezett fizetés nélküli szabadság ideje alatt;

ci) a választott funkcióban levő függetlenített szakszervezeti, párt- és KISZ-titkárok, ha olyan szervnél látják el feladataikat, ahol a dolgozók erre az utazási kedvezményre jogosultak;

cj) a hivatalos külföldi kiküldetésben levő magyar állampolgárok;

ck) a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MUOSZ) tagjai;

cl) a Fogyasztási Szövetkezetek Országos Tanácsa (SZÖVOSZ), illetőleg az Ipari Szövetkezetek Országos Tanácsa (OKISZ) arcképes igazolványára igényjogosult dolgozók;

cm) a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ) tagjai.

Az előzőekben felsorolt munkavállalókkal közös háztartásban együttélő házastársuk, eltartott nőtlen és hajadon gyermekük 18. életévük betöltéséig (tekintet nélkül arra, hogy iskolai tanulmányokat folytatnak-e vagy sem), illetőleg 26. életévük betöltéséig, ha szakmunkásképző, középiskola vagy felsőoktatási intézmény nappali tagozatán igazoltan tanulmányokat folytatnak, havi 1200 forintot meghaladó önálló jövedelmük nincs, termelőszövetkezetnek nem tagjai, kiskereskedői vagy kisiparosi jogosítvánnyal nem rendelkeznek és nem háztartási alkalmazottak, valamint életkorukra tekintet nélkül azok a gyermekeik, akik munkaképtelenek és szüleik utánuk családi pótlékra jogosultak.

D) Munkábajárás és munkáltatói utazási költségtérítés

A munkaviszonyban levő dolgozót (ideértve a munkaviszonyban álló nyugdíjast is), aki állandó vagy ideiglenes lakóhelye és munkahelye között távolsági közforgalmú járművön utazik - a pénzügyminiszter által meghatározott keretek között - a munkáltató utazási költségtérítésben részesíti.

Nem illeti meg az utazási költségtérítés a munkaközösségek tagjait.

da) Az országos közforgalmú vasutakon 14%-ot a dolgozó, 86%-ot a munkáltató, az elővárosi vasúton (BKV-HÉV), valamint a távolsági menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben - ideértve a közigazgatási határon belül helyközi díjszabási rendszer alapján történő munkábajárást is -20%-ot a dolgozó, 80%-ot a munkáltató köteles megtéríteni a. db)-de) alpontban említett bérletjegyek és teljesáru jegyek árából az idevonatkozó hatályos ármegállapításban meghatározott költségmegosztás szerint.

Munkáltatói térítés mellett igénybe vehető bérletek és teljesárú menetjegyek:

db) A munkaviszonyban levő dolgozó a dolgozók rendszeres munkábajárására szolgáló havi, illetőleg félhavi bérletjegyeket a lakóhelye és a munkahelye közötti naponkénti utazásra veheti igénybe az országos közforgalmú vasutak (legfeljebb 100 km díjszabási távolságra), az elővárosi vasút (BKV-HÉV), illetőleg a távolsági menetrendszerinti autóbusz-közlekedés menetrendszerinti járatain.

dc) Ha változó munkarend miatt a dolgozó legfeljebb heti három, illetőleg havi tizenhat alkalommal utazik lakóhelye és munkahelye között, a munkábajáráshoz teljesárú menetjegyet vehet igénybe.

dd) Ha új felvétel, állásváltoztatás, idénymunka, illetőleg öt munkanapot meghaladó betegség, szabadság miatt a rendszeres munkábajárásra szolgáló havi, illetőleg félhavi bérlet megváltása előre felmérhetően (a munkáltató mérlegelése alapján) nem gazdaságos, a munkábajáráshoz teljesárú menetjegy vehető igénybe.

de) A munkaviszonyban levő dolgozó munkahelyéről hétvégi hazautazásra és vissza teljesárú menetjegyet vehet igénybe.

df) Az országos közforgalmú vasutakon:

Heti egyszeri utazásra:

- a nős és férjezett dolgozók házastársukhoz (élettársukhoz),

- a kiskorú gyermekes eltartó dolgozó a gyermekükhöz,

- a teljesen árva kiskorú testvérét eltartó dolgozók az eltartásukban levő testvérhez,

- a 20 éven aluli nőtlen vagy hajadon dolgozók a szüleikhez;

Havi kétszeri, utazásra:

- a 20 éven felüli nőtlen, hajadon, továbbá az özvegy vagy elvált dolgozók a velük közös háztartásban élő vagy eltartásukban levő szüleik lakóhelyére,

- az időszakos szerződés álapján foglalkoztatott mezőgazdasági, szőlő, és erdőmunkások, földmunkások (kubikosok), kőbánya- és útépítő munkások pedig korra és családi állapotra tekintet nélkül állandó lakóhelyükre.

dg) A távolsági menetrendszerinti autóbuszközlekedésben a munkaviszonyban levő dolgozó heti egyszeri hazautazásra és vissza.

dh) Tartós kiküldetésben levő dolgozó állandó vagy ideiglenes lakóhelyére heti egyszeri utazásra vasutat vagy - a munkáltató elbírálása alapján - autóbuszt vehet igénybe.

Tartalomjegyzék