3/1983. (I. 29.) MT rendelet

a fővárosi közterület-felügyeletről[1]

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata a főváros közterületi rendjének és tisztaságának hatékonyabb védelméről fővárosi közterület-felügyelet (a továbbiakban: felügyelet) felállításával gondoskodik.

2. §

(1) A felügyelet feladata különösen:

a) a főváros közterületi rendjére vagy tisztaságára vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzése,

b) a főváros közterületi rendjét vagy tisztaságát védő jogszabályokba ütköző cselekmények elkövetésének megelőzése, illetve meggátlása,

c) a főváros közterületein folytatott - engedélyhez kötött - tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat bontás, árusítás stb.) szabályszerűségének ellenőrzése.

(2) A felügyelet mindezek érdekében intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez, ha az intézkedés más szerv feladatkörébe, vagy feladatkörébe is tartozik.

3. §

A felügyelet részéről eljáró személy (a továbbiakban: közterület-felügyelő) hivatalos személy. (Btk. 137. §).

4. §

A közterület-felügyelő a feladatainak ellátása érdekében jogosult, illetve köteles

a) rendszeres és folyamatos hatósági ellenőrzést végezni a főváros közterületein,

b) a főváros területi rendjét vagy tisztaságát sértő szabálysértés elkövetőjét figyelmeztetni, a szabálysértésekről szóló törvény rendelkezései szerint helyszíni bírsággal sújtani, feljelentés vagy a hatáskörébe tartozó egyéb intézkedés céljából igazoltatni,

c) azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, személyazonosságának megállapítására a legközelebbi rendőri szervhez - ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével - előállítani,

d) a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatósághoz a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása végett - ellenszegülés esetén a rendőrség közreműködésével - előállítani,

e) azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekről szóló törvény kötelezővé, illetőleg lehetővé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatartani és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak átadni.

5. §

(1) A közterület-felügyelő feladatát őrszolgálat keretében, egyenruhában teljesíti.

(2) A közterület-felügyelő szolgálatának jogszerű ellátása során az életét, testi épségét veszélyeztető, személyes szabadsága ellen irányuló támadás, illetőleg ilyen támadással közvetlenül fenyegető magatartás elhárítása érdekében önvédelmi eszközként könnygázszóró palackot alkalmazhat.

(3) Tilos az önvédelmi eszközök alkalmazása: nyomorékkal, rokkanttal, szemmel láthatóan súlyos beteggel, terhes nővel és 14 éven aluli gyerekkel szemben.

(4) A felügyelet munkáját társadalmi közreműködők támogatják.

6. §

(1) A felügyelet költségvetési intézményként működik. Irányítását a fővárosi önkormányzat által kijelölt fővárosi szakigazgatási szerv látja el.

(2) A felügyelet szervezeti és működési szabályzatát a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága hagyja jóvá.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a Fővárosi Tanács - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - gondoskodik.

(2) A felügyelet - külön jogszabály rendelkezései szerint - vagyonvédelmi feladatok ellátásával is megbízható.

Lábjegyzetek:

[1] Lásd a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényt, a tanácsok megszűntek, helyettük helyi önkormányzatok alakultak.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére