1984. évi 11. törvényerejű rendelet

a Munka Törvénykönyve módosításáról

1. § A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"16. § A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a saját munkáltatójánál választott szakszervezeti tisztséget betöltő dolgozó más munkahelyre beosztásához, továbbá munkaviszonyának a munkáltató által való megszüntetéséhez, valamint áthelyezés esetén új munkahelye elfoglalására kitűzött időpont megállapításához. Az ilyen tisztségviselő elleni fegyelmi eljárás megindításáról, valamint a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselő más munkahelyre való beosztásáról a felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell."

2. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1984. július 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a Munka Törvénykönyve végrehajtásáról szóló 48/1979. (XII. 1.) MT rendelet 4. §-a hatályát veszti.

(2) E törvényerejű rendeletet a hatálybalépését követő munkáltatói intézkedésekre kell alkalmazni.

Losonczi Pál s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára