Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

15/1984. (VIII. 8.) KM-BM együttes rendelet

a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

Az egészségügyi miniszterrel és az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével egyetértésben a következőket rendeljük:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed a gépjárművezetőkre, valamint azokra, akik gépjárművezetői tanfolyamra vagy vizsgára jelentkeznek (továbbiakban együtt: gépjárművezetők).

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya

a) a trolibuszvezetőkre,

b) a fegyveres erők és a fegyveres testületek gépjárművezetőire, kivéve azokat, akik autóbuszvezetői tanfolyamra, illetőleg vizsgára jelentkeznek.

2. §

(1) A pályaalkalmassági vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a gépjárművezető

a) rendelkezik-e a közúti forgalombiztonság követelményeinek megfelelő szociális alkalmazkodáshoz, valamint a gépjárművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez szükséges adottságokkal;

b) rendelkezik-e a gépjármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési képességgel;

c) képes-e a gépjárművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket elsajátítani.

(2) A pályaalkalmassági vizsgálatot a Közlekedési Főfelügyelet Pályaalkalmasságvizsgáló Intézete (a továbbiakban: PÁV) Budapesten végzi. A PÁV a vizsgálattal kapcsolatos részfeladatok ellátásával megbízhat olyan intézményeket, amelyek megfelelnek a külön jogszabályban erre meghatározott feltételeknek.

(3) A vizsgálat abban az esetben végezhető el, ha a megjelölt időpontban a gépjárművezető kipihenten jelenik meg és nem áll szeszes ital vagy más hasonlóan ható szer hatása alatt.

(4) A pályaalkalmassági vizsgálat során a vizsgált személlyel szemben támasztott követelményeket, a vizsgálat módszereit, továbbá a PÁV eljárási rendjét külön rendelkezések állapítják meg.

3. §

(1) Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:

a) gépjárművezetői munkakör betöltéséhez (ideértve a fuvarozó kisiparost és magántaxist is);

b) közhasználatú személygépkocsi (taxi), autóbusz, nemzetközi forgalomban rendszeresen részt vevő tehergépkocsi és megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez;

c) ha azt a gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság elrendelte.

(2) Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:

a) a gépjárművezetési gyakorlatból az ötödik sikertelen vizsgát követő újabb vizsga letételéhez;

b) a rendőrhatóság, a bíróság és az ügyészség megkeresésére;

c) a gépjárművezető időszakos vagy soron kívüli orvosi vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére;

d) a gépjárművezető munkáltatójának kérésére;

e) a gépjárművezető kérésére.

(3) A gépjárművezető a vizsgálaton pályaalkalmassági szempontból alkalmasnak vagy alkalmatlannak minősíthető

a) megkülönböztető jelzésekkel ellátott gépjármű (pályaalkalmassági minősítési jele: I.);

b) közhasználatú személygépkocsi (taxi), 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz, valamint nemzetközi forgalomban rendszeresen részt vevő tehergépkocsi (pályaalkalmassági minősítési jele: II.);

c) gépjárművezetői munkakörben egyéb gépjármű (pályaalkalmassági minősítési jele: III.);

d) nem gépjárművezetői munkakörben gépjármű (pályaalkalmassági minősítési jele: IV.). vezetésére.

(4) A minősítés időtartamra és gépjárműfajtára korlátozható.

(5) A II. pályaalkalmassági minősítés során azt is meg kell határozni, hogy az alkalmasság melyik gépjármű csoportra vonatkozik.

(6) Az I. pályaalkalmassági minősítés a többi alkalmassági kategóriára, a II. pályaalkalmassági minősítés a III. alkalmassági kategóriában ugyanarra a gépjárműcsoportra, továbbá a IV. alkalmassági kategóriára, a III. pályaalkalmassági minősítés a IV. alkalmassági kategóriára is érvényes.

4. §

(1) Gépjárművezetői munkakörben csak az alkalmazható, illetőleg a 3. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában említett gépjárművet csak az vezethet, akit arra a pályaalkalmassági vizsgálaton alkalmasnak minősítettek.

(2) Autóbusz vezetésére a szükséges pályaalkalmassági minősítést az autóbuszvezetői tanfolyamra felvétel (illetőleg autóbuszvezetői vizsgára bocsátás) előtt kell megszerezni. Intenzív autóbuszvezetői tanfolyamra az vehető fel, akit a pályaalkalmassági vizsgálaton ilyen tanfolyamon való részvételre alkalmasnak minősítettek.

5. §

(1) A vizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelmet a PÁV-hoz kell benyújtani, amely alapján a PÁV a vizsgálat helyének és időpontjának megjelölésével jelentkezési lapot, továbbá a vizsgálati díj összegének megjelölésével befizetési csekket ad ki.

(2) A PÁV a 3. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában és (2) bekezdésének a) pontjában említett esetben a pályaalkalmassági vizsgálatot a gépjárművezető kérelmére folytatja le. Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés céljából vizsgálatra az jelentkezhet, akinek - a fegyveres erők és fegyveres testületek tagjainak kivételével - legalább 2 éve folyamatosan érvényes vezetői engedélye van.

(3) Az I. és II. pályaalkalmassági kategóriára, továbbá - motorkerékpár és személygépkocsi vezetését kivéve - a III. pályaalkalmassági kategóriára csak a 18. életévét betöltött személy vizsgálata végezhető el.

(4) A pályaalkalmassági vizsgálat megkezdése előtt a gépjárművezetőnek igazolnia kell, hogy a gépjárművezetésre egészségi szempontból alkalmas.

(5) A pályaalkalmassági vizsgálat során a gépjárművezető - függetlenül attól, hogy a vizsgálat mire irányult - olyan gépjármű vezetésére is alkalmatlannak minősíthető, amelyre korábban alkalmasnak minősítették, illetőleg amelynek vezetéséhez pályaalkalmassági minősítésre nincs szükség.

6. §

Ha a pályaalkalmassági vizsgálat során a gépjárművezető egészségi alkalmatlanságának a gyanúja merül fel, a PÁV kezdeményezi a gépjárművezető egészségi alkalmasságának soron kívüli vizsgálatát

7. §

(1) A PÁV a pályaalkalmassági minősítést a gépjárművezetővel és azzal, aki a gépjárművezető pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezte, a vizsgálatot követő 15 napon belül - az államigazgatási eljárás szabályai szerint, határozatban - közli.

(2) A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni. A fellebbezést a Közlekedési Főfelügyelet főigazgatója által kinevezett Pályaalkalmassági Felülvizsgáló Bizottság bírálja el.

(3) A jogerős határozat ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet a közlekedési miniszter és a belügyminiszter által létrehozott Tárcaközi Szakértő Bizottság bírálja el.

8. §

(1) A PÁV a jogerős alkalmassági minősítésről, - ha az a vezetői engedély érvénytelenítését vagy korlátozását teszi szükségessé - a rendőrhatóságot írásban értesíti.

(2) A rendőrhatóság a vezetői engedélybe bejegyzi a pályaalkalmassági minősítés jelét és a minősítésre vonatkozó esetleges korlátozásokat. Alkalmatlanság esetén a vezetői engedélyt érvényteleníti.

9. §

Ha a gépjárművezetőt alkalmatlannak minősítették, újabb pályaalkalmassági vizsgálatot a jogerős döntéstől számított 2 év eltelte után kérhet.

10. §

(1) A pályaalkalmassági vizsgálatért díjat kell fizetni.

(2) A rendőrhatóság, a bíróság és az ügyészség megkeresésére végzett vizsgálat díját annak az eljárásnak a költségeihez kell számítani, amelyben a pályaalkalmassági vizsgálat szükségessége felmerült

(3) A 3. § (1) bekezdésének c) pontjában, valamint (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján végzett vizsgálat díját a gépjárművezető fizeti meg.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a vizsgálati díjat a kérelmező fizeti.

11. §

A rendőrhatósági közúti közlekedési igazgatásról szóló 1/1976. (I. 10.) BM számú rendelet 3. §-a (2) bekezdésének a bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

"A 3. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételtől eltérően vezetői engedélyt kaphat:"

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1978. (I. 18.) KPM-BM számú együttes rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatályba lépése előtt megállapított pályaalkalmassági minősítések érvényben maradnak.

(3) A 4. § (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak arra a gépjárművezetőre, akit 1978. év április hó 1. napja előtt gépjárművezetői munkakörben gépjármű vezetésére pályaalkalmassági szempontból alkalmasnak minősítettek.

(4) Már folyamatban levő ügyekben a rendeletben foglaltakat csak akkor kell alkalmazni, ha aPÁV a gépjárművezető pszichológiai vizsgálatát még nem végezte el.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter

Dr. Horváth István s. k.,

belügyminiszter