37/1984. (XI. 5.) MT rendelet

a piacfelügyeletről

1. §

(1) A piacfelügyelet feladata, hogy elősegítse a forgalmi folyamatok (a beszerzés, az értékesítés, a készletezés, a lakossági ellátás és ezekkel összefüggésben a termelés) zavartalan fejlődését; a gazdasági verseny kibontakozását és hatékony működését; hozzájáruljon az export-import forgalomnak és a belső piacnak a gazdaságpolitikával és a népgazdasági tervvel összhangban álló fejlődéséhez.

(2) A piacfelügyelet a gazdaságirányítás szerves részét képező egységes, átfogó kormányzati feladat.

(3) A piacfelügyelet nem terjed ki a nemzetközi szerződésekből eredő gazdasági kötelezettségekre valamint a honvédelem érdekében folytatott gazdasági tevékenységre.

(4) A piacfelügyeletet alapvetően a forgalomra ható szabályozással, közvetett, piaci eszközökkel kell gyakorolni. Közvetlen eszközök - a jogszabályok előírásai szerint - kivételesen, szűk körben és írásban alkalmazhatók.

2. §

Az Országos Anyag- és Árhivatal a piacfelügyelet országos hatáskörű központi szerve. Irányítja összehangolja és a jogszabályok keretei között el látja a piacfelügyeleti tevékenységet.

3. §

(1) Az Országos Anyag- és Árhivatal piacfelügyeleti hatáskörében:

a) folyamatosan figyelemmel kíséri és elemzi forgalmi folyamatoknak, a kereslet-kínálat egyensúlyának alakulását, a szerződéses rendszer működését;

b) intézkedik a különböző forgalmi folyamatos zavartalanságának és összehangoltságának a biztosítása érdekében;

c) elemzi a piaci verseny alakulását, és javaslatokat dolgoz ki annak erősítése érdekében; fellépő a népgazdasági érdeket sértő monopol helyzetből eredő gazdasági magatartás ellen;

d) ellenőrzi a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmára vonatkozó jogszabályok megtartása azok megsértése esetén a szükséges intézkedéseket megteszi;

e) javaslatokat dolgoz ki a termékforgalom központi szabályaira (központi gazdálkodás, termékforgalmazási kontingensek és más előírások köre, mértéke stb.); külön jogszabályok rendelkezései szerint szervezi és ellenőrzi a központi termékforgalmazási szabályok végrehajtását;

f) dönt - a népgazdasági tervben és az állami költségvetésben meghatározott keretek között - a forgalmi folyamatokra irányuló pénzügyi intervenció alkalmazásáról, az intervenció célja szerint illetékes minisztérium, országos hatáskörű szerv véleményének kikérésével;

g) ellátja a központi készletekkel való gazdálkodás és a központi raktárgazdálkodás feladatait;

h) részt vesz a szocialista országokkal kötött árucsere forgalmi megállapodások kialakításában és e forgalom szabályozásában;

i) ellátja a külön jogszabályban meghatározott árhatósági feladatokat.

(2) Az Országos Anyag- és Árhivatal a piaci egyensúly érdekében a forgalmi folyamatokat korlátozó jogszabályt adhat ki.

(3) Az Országos Anyag- és Árhivatal:

a) megszervezi és működteti a piacfelügyeleti feladatainak ellátásához szükséges központi információs rendszert;

b) piacfelügyeleti ellenőrzést végez a gazdasági tevékenységet folytató jogi- és magánszemélyeknél;

c) az előzőek során szerzett információkat és tapasztalatokat az érdekelt szervek rendelkezésére bocsátja.

4. §

Az Országos Anyag- és Árhivatal piacfelügyeleti feladatait az ágazati minisztériumokkal és országos hatáskörű szervekkel (a továbbiakban: ágazati minisztériumok) együttműködve, az érintett tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek és az érdekképviseleti szerveknek a bevonásával látja el.

5. §

Az Országos Anyag- és Árhivatal a népgazdasági terv és a gazdasági szabályozók kidolgozása során érvényesíti a piacfelügyeleti szempontokat.

6. §

Amennyiben a piacfelügyeleti feladatok ellátása érdekében szükséges intézkedés megtétele nem tartozik az Országos Anyag- és Árhivatal hatáskörébe, javaslatot tesz az intézkedésre jogosult szerv részére.

7. §

(1) Az ágazati minisztériumok közül piacfelügyeleti hatáskört gyakorol:

a) az energiatermelés, elosztás és felhasználás tekintetében az Ipari Minisztérium (Országos Energiagazdálkodási Hatóság);

b) a közlekedés népgazdasági ágazatban a Közlekedési Minisztérium;

c) a zöldség, a burgonya, a gyümölcs és a szőlő termelése és feldolgozása tekintetében a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium;

d) a posta és távközlés népgazdasági ágazatban a Magyar Posta;

e) a fogyasztási cikkek belkereskedelmi forgalmazása tekintetében a Belkereskedelmi Minisztérium;

f) a humán egészségügyi ellátást szolgáló forgalmi folyamatok tekintetében az Egészségügyi Minisztérium;

g) a közművelődési és művészeti szolgáltatások tekintetében a Művelődési Minisztérium;

h) a vízgazdálkodás területén az Országos Vízügyi Hivatal.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt ágazati minisztériumok piacfelügyeleti hatáskörükben ellátják a 3. § (1) bekezdésének a)-d) pontjaiban meghatározott feladatokat, javaslatokat dolgoznak ki a termékforgalom központi szabályaira, az Országos Anyag- és Árhivatallal együttműködve szervezik és ellenőrzik a központi termékforgalma7ási szabályok végrehajtását, továbbá ellátják a külön jogszabály szerint hatáskörükbe utalt árhatósági feladatokat.

8. §

A 7. §-ban felsorolt ágazati minisztériumok az ott nem említett területeken, valamint a többi ágazati minisztérium - az Országos Anyag- és Árhivatallal együttműködve - a következő piacfelügyeleti feladatokat látják el:

a) folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik a forgalmi folyamatoknak, a kereslet-kínálat egyensúlyának alakulását, a szerződéses rendszer működését;

b) elemzik a piaci verseny alakulását;

c) a forgalmi folyamatok zavartalanságát és a gazdaságpolitikai célokkal összhangban álló fejlődését, valamint a verseny hatékony működését elősegítő intézkedéseket tesznek (forgalmi utak rövidítése, szervezeti változások, technológiák korszerűsítése, műszaki szabályozás, egyes tevékenységekhez feltételek meghatározása, tevékenységek engedélyezéshez kötése stb.); a hatáskörüket meghaladó intézkedésekre pedig az illetékes szervnek javaslatot tesznek;

d) ellenőrzik a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmára vonatkozó jogszabályok megtartását, azok megsértése esetén a szükséges intézkedéseket megteszik;

e) javaslatokat dolgoznak ki a termékforgalom központi szabályaira; az Országos Anyag- és Ár-hivatallal együttműködve szervezik és ellenőrzik a központi termékforgalmazási szabályok végrehajtását;

f) ellátják a külön jogszabály szerint hatáskörükbe utalt árhatósági feladatokat.

9. §

(1) Valamennyi ágazati minisztérium, ágazatában

a) megszervezi és működteti a piacfelügyeleti feladatainak ellátásához szükséges - a központi rendszerrel [3. § (3) bek. a) pont] összehangolt - információs rendszert;

b) piacfelügyeleti ellenőrzést végez a gazdasági tevékenységet folytató jogi- és magánszemélyeknél;

c) piacfelügyeleti információit és tapasztalatait az érdekelt szervek rendelkezésére bocsátja.

(2) Az ágazati minisztériumok együttműködnek az Országos Anyag- és Árhivatallal a Minisztertanács részére készítendő, piacfelügyeletre vonatkozó javaslat, koncepció, elemzés és beszámoló kidolgozásában,

10. §

(1) Piacfelügyeleti hatáskörben gazdálkodó szervezetek részére meghatározott gazdasági tevékenységre utasítást csak kivételesen és írásban akkor lehet adni, ha a forgalmi folyamatok zavartalansága más eszközzel nem érhető el.

(2) Az utasítás vonatkozhat az igények kielégítésének sorolására, az értékesítés irányának és mennyiségének meghatározására, egyes termékek gyártásának vagy a gyártandó mennyiségnek a forgalmi folyamatok zavartalansága érdekében történő előírására, a tartandó készletmennyiség meghatározására, a meglevő készlet kötelező értékesítésének vagy átcsoportosításának előírására vagy valamely termék kötelező átvételének, tárolásának előírására.

(3) Utasítást az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke, illetve a 7. §-ban felsorolt, piacfelügyeleti hatáskört gyakorló szervek vezetői adhatnak. Huzamosabb időszakra kiható vagy jelentősebb utasítás kiadásához a Minisztertanács előzetes hozzájárulása szükséges.

(4) Ha az utasítás kiadásához a Minisztertanács előzetes hozzájárulása nem szükséges, az utasítást az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke az érintett ágazati miniszterrel (országos hatáskörű szerv vezetőjével) egyetértésben, illetőleg a 7. §-ban felsorolt, piacfelügyeleti hatáskört gyakorló szervek vezetői az Országos Anyag- és Árhivatal elnökével egyetértésben adhatják ki. Az ilyen utasításokról az Országos Anyag- és Árhivatal elnöke a Minisztertanácsot időszakonként tájékoztatja.

11. §

(1) A piacfelügyeleti tevékenységben részt vevő szervek az egymásnak kölcsönösen nyújtott információk alapján kötelesek az ügy érdemi elintézéséhez szükséges gyors és operatív intézkedéseket megtenni.

(2) Ha az érdekelt szervek vezetői között az e rendeletben előírt egyetértés nem jön létre, a vitát haladéktalanul a Minisztertanács elé kell terjeszteni.

12. §

Ez a rendelet 1985. január hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg az 1060/1980. (XII. 28.) Mt. h. számú határozat és az azt módosító 1026/1982. (VII. 5.) Mt. h. számú határozat, valamint a 33/1975. (XI. 29.) MT számú rendelet 3. §-ának (2)-(4) bekezdése és 9. §-a hatályát veszti.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke