6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet

az egészségügyi gázmesteri tanfolyamról és vizsgáról szóló 5/1976. (IV. 30.) EüM számú rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről szóló 16/1972. (IV. 29.) MT számú rendelet 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az egészségügyi gázmesteri tanfolyamról és vizsgáról szóló 5/1976. (IV. 30.) EüM rendeletet (a továbbiakban: R.) - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § Bármely szervezet - ideértve a gazdasági munkaközösséget, a polgári jogi társaságot, az ipari és szolgáltató szövetkezeti, valamint a közös tevékenysége vonatkozásában a mezőgazdasági szakcsoportot is - alkalmazottjaként vagy tagjaként, továbbá a kisipar körében "erősen mérgező" vagy "mérgező" minősítésű irtószerrel (mérges gázzal) történő rovar- és rágcsálóirtást, úgyszintén az ilyen tevékenység szakirányítását csak az végezheti, illetőleg a jogszabályokban egészségügyi gázmesteri (a továbiakban: gázmester) szakismeretekhez kötött tevékenységet csak az folytathat, aki gázmesteri tanfolyamot végzett és vizsgát tett, illetőleg az előírt továbképző tanfolyamon sikeres beszámolót tett."

2. §

Az R. 2. §-ának (4) bekezdésében a "- munkaviszonyban állóknál a munkáltató véleményével ellátva -" szöveg helyébe a "- munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állóknál a jelentkezőt foglalkoztató szervezet véleményével ellátva -" szöveg lép.

3. §

Az R. 4. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tanfolyam (a megismételt tanfolyam) díja 2000 Ft, költségvetési intézmény dolgozója számára 600 Ft. A vizsga (javító vizsga, megismételt vizsga) díja 600 Ft, költségvetési intézmény dolgozója számára 200 Ft."

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) A gázmester az újabb szakmai ismeretek elsajátítása érdekében ötévenként továbbképzésen köteles részt, venni. A gázmestert a szükséges szakmai jártasság hiányának észlelése esetén vagy más indokolt esetben az állandó lakóhely szerint illetékes állami közegészségügyi-járványügyi felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) soron kívül is kötelezheti a továbbképző tanfolyam elvégzésére.

(2) Ha a gázmester a továbbképző tanfolyamon nem vesz részt, illetőleg a szóbeli beszámolón nem felel meg, erről a Fővárosi KÖJÁL értesíti az illetékes felügyelőt, aki a gázmester működését az eredményes beszámolóig felfüggeszti. A soron kívüli továbbképzésre kötelezett gázmester működését a kötelezéssel egyidejűleg fel kell függeszteni.

(3) A továbbképző tanfolyamot a Fővárosi KÖJÁL szervezi. A tanfolyam öt napig tart és szóbeli beszámolóval zárul. A tanfolyam díja 600 Ft, amelyet a 4. §-ban meghatározott módon kell befizetni.

(4) A gázmestert, illetőleg az őt foglalkoztató szervezetet vagy kisiparost a továbbképző tanfolyamra történt kijelölésről a Fővárosi KÖJÁL értesíti.

(5) A továbbképző tanfolyamon tett sikeres beszámolóról a Fővárosi KÖJÁL igazolást ad a gázmesternek."

5. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg az R. 2. §-ának (5) bekezdésében és a 6. §-ában a "Fővárosi KÖJÁL igazgatója" megjelölés helyébe a "Fővárosi KÖJÁL" szöveg lép.

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi minisztériumi államtitkár