5/1976. (IV. 30.) EüM rendelet

az egészségügyi gázmesteri tanfolyamról és vizsgáról[1]

Az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. §[2] Bármely szervezet - ideértve a gazdasági munkaközösséget, a polgári jogi társaságot, az ipari és szolgáltató szövetkezeti, valamint a közös tevékenysége vonatkozásában a mezőgazdasági szakcsoportot is - alkalmazottjaként vagy tagjaként, továbbá a kisipar körében "erősen mérgező" vagy "mérgező" minősítésű irtószerrel (mérges gázzal) történő rovar- és rágcsálóirtást, úgyszintén az ilyen tevékenység szakirányítását csak az végezheti, illetőleg a jogszabályokban egészségügyi gázmesteri (a továbbiakban: gázmester) szakismeretekhez kötött tevékenységet csak az folytathat, aki gázmesteri tanfolyamot végzett és vizsgát tett, illetőleg az előírt továbbképző tanfolyamon sikeres beszámolót tett.

2. § (1)[3] A tanfolyamot és a vizsgát az ország egész területére kiterjedően az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézete (a továbbiakban: Fővárosi Intézet) szervezi.

(2) A tanfolyam levelező formájú, és kilenc hónapig tart.

(3) A tanfolyamra felvehető az, aki

a) legalább középiskolai érettségivel vagy középfokú iskolai végzettséget igazoló oklevéllel rendelkezik;

b) a gázmesteri tevékenység ellátására orvosi szempontból alkalmas.

(4)[4] A felvétel iránti kérelmet - munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állóknál a jelentkezőt foglalkoztató szervezet véleményével ellátva - a tanfolyamra jelentkező munkahelye (lakóhelye) szerint illetékes Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat városi, fővárosi kerületi intézete igazgatójához kell benyújtani. A kérvényhez csatolni kell:

a) az iskolai végzettséget igazoló oklevelet,

b) az alkalmasságot igazoló, három hónapnál nem régebbi keletű orvosi bizonyítványt,

c) a fertőtlenítői vagy rovar- és rágcsálóirtói vagy hasonló munkakörben kifejtett esetleges működést igazoló bizonylatokat.

d) önéletrajzot.

(5)[5] A tanfolyamra való felvételről a kérelmezőket a Fővárosi Intézet értesíti.

3. § (1) A tanfolyam elvégzése után a hallgatók az erre a célra szervezett vizsgabizottság előtt vizsgát tesznek. A vizsga tárgyai:

a) a közegészségügyi-járványügyi alapismeretek,

b) a rovarok és a rágcsálók biológiája,

c) a vegyszeres védekezés anyagai és eszközei,

d) a méregtan és az elsősegélynyújtás,

e) a gázosítás elmélete,

f) a rovarok és a rágcsálók elleni védekezés gyakorlata.

(2) Az egészségügyi képesítéssel rendelkező hallgatóknak közegészségügyi-járványügyi alapismeretekből vizsgát tenniük nem kell.

(3) A vizsga eredményét, amely "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet, a vizsgabizottság elnöke hirdeti ki. A vizsga eredményes letételéről a vizsgabizottság bizonyítványt ad ki. A bizonyítvány illetékköteles.

(4) Ha a jelölt a vizsgán egy vagy két tárgyból nem felelt meg, három hónap elteltével javító vizsgát tehet. Amennyiben kettőnél több tárgyból nem felelt meg, az egész vizsgát meg kell ismételnie. Az, aki a javító vizsgán (megismételt vizsgán) sem felelt meg, újabb vizsgára csak a tanfolyam megismétlése után bocsátható. A tanfolyamot csak egy ízben lehet megismételni.

4. §[6] (1) A tanfolyam díja 15 000 Ft. A vizsga, valamint a megismételt vizsga díja 3000 Ft. A díjakat az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Fővárosi Intézetének költségszámlájára, az Intézet által meghatározott időpontban kell befizetni.

(2) A sterilizáló tanfolyam díja (vizsgadíjjal együtt) 5000 Ft. A megismételt vizsga díja 600 Ft.

5. §[7] (1) A gázmester az újabb szakmai ismeretek elsajátítása érdekében ötévenként továbbképzésen köteles részt venni. A gázmestert a szükséges szakmai jártasság hiányának észlelése esetén vagy más indokolt esetben az állandó lakóhely szerint illetékes állami közegészségügyi-járványügyi felügyelő (a továbbiakban: felügyelő) soron kívül is kötelezheti a továbbképző tanfolyam elvégzésére.

(2) Ha a gázmester a továbbképző tanfolyamon nem vesz részt, illetőleg a szóbeli beszámolón nem felel meg, erről a Fővárosi Köjál értesíti az illetékes felügyelőt, aki a gázmester működését az eredményes beszámolóig felfüggeszti. A soron kívüli továbbképzésre kötelezett gázmester működését a kötelezéssel egyidejűleg fel kell függeszteni.

(3)[8] A továbbképző tanfolyamot a Fővárosi Köjál szervezi. A tanfolyam öt napig tart, és szóbeli beszámolóval zárul. A tanfolyam díja 1500 Ft, amelyet a 4. §-ban meghatározott módon kell fizetni.

(4) A gázmestert, illetőleg az őt foglalkoztató szervezetet vagy kisiparost a továbbképző tanfolyamra történt kijelölésről a Fővárosi Köjál értesíti.

(5) A továbbképző tanfolyamon tett sikeres beszámolóról a Fővárosi Köjál igazolást ad a gázmesternek.

6. §[9] Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány [3. § (3) bekezdés], illetőleg igazolás [5. § (5) bekezdés] pótlására a Fővárosi Köjál másodlatot állít ki.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[10] A 140/1956. (Eü. K. 11.) EüM utasítással szervezett gázmesteri vizsga letételét igazoló bizonyítványok továbbra is érvényesek, és a gázmesteri tevékenység körébe tartozó munkák végzésére továbbra is jogosítanak.

(3) Az 5. § rendelkezései a 140/1956. (Eü. K. 11.) EüM utasítás alapján vizsgát tett gázmesterekre is vonakoznak.

Lábjegyzetek:

[1] Utóbb a rendelet 2-4. §-át, az 5. § (1) bekezdésének első mondatát, (3) és (5) bekezdését, valamint 7. §-át a 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet hatályon kívül helyezte.

[2] A 1. § a 6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 1. § a 6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

[4] A 2. § (4) bekezdése a 6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet 2. §-ának megfelelően módosított szöveg.

[5] A 2. § (5) bekezdése a 6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet 5. §-ának, valamint az 1991. évi XI. torvény 15. § (3) bekezdése d) pontjának megfelelően módosított szöveg. Utóbb a módosított rendeletet a 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet hatályon kívül helyezte.

[6] A 4. § a 18/1993. (IX. 29.) NM rendelet 2. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] Az 5. § a 6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Utóbb a módosított rendeletet a 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet hatályon kívül helyezte.

[8] Az 5. § (3) bekezdésének harmadik mondata a 18/1993. (IX. 29.) NM rendelet 2. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 6. § a 6/1984. (VII. 1.) EüM rendelet 5. §-ának megfelelően módosított szöveg. Utóbb a módosított rendeletet a 19/1997. (VII. 4.) NM rendelet hatályon kívül helyezte.

[10] A 140/1956. (Eü. K. 11.) EüM utasítást hatályon kívül helyezte, és a tárgykört újraszabályozta a 16/1976. (Eü. K. 10.) EüM utasítás.