7/1985. (X. 1.) EüM rendelet

az értelmi fogyatékosok napközi otthonáról

A művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Az értelmi fogyatékosok napközi otthona (a továbbiakban: napközi otthon) a családban élő, elsősorban középsúlyos értelmi fogyatékosok nappali gondozására szolgáló szociális intézmény. A gondozás esetenként éjszakára, illetve a heti pihenőnapra és a munkaszüneti napokra is kiterjedhet.

(2) A napközi otthon feladata, hogy a beutaltakat nevelje a mindennapi élethez szükséges szokások kialakítására; szervezze közösségi tevékenységüket; intézze az egészségi állapotuknak megfelelő - elsősorban therápiás jellegű - foglalkoztatásukat; biztosítsa egészségügyi ellátásukat.

2. §[1]

Beutalás

3. §

(1) A napközi otthonba azt a középsúlyos értelmi fogyatékost lehet beutalni, aki a 3. életévét betöltötte, és törvényes képviselője biztosítja számára a megfelelő családi hátteret.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott életkori határ alól a létesítő, illetve fenntartó szerv és az értelmi fogyatékos gyermek kezelő orvosa előzetes véleményének figyelembevételével a napközi otthon vezetője adhat felmentést

4. §

(1) Nem vehető fel a napközi otthonba az a személy, aki:

- közveszélyes,

- mozgássérülése miatt önálló helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes,

- állandó ápolást, orvosi ellátást igényel,

- önkiszolgálásban nem együttműködő.

(2) A napközi otthonba nem vehető fel olyan gyermek, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési-oktatási intézményben biztosítható, illetve az a személy, aki rendszeres munkavégzésire képes.

5. §

(1)[2] A napközi otthonba való felvétel kérelemre történik.

(2) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező lakóhelye szerint illetékes ideg-elme gondozó intézet szakvéleményét.

(3) Ha a (2) bekezdésben foglalt orvosi vélemény beszerzése akadályba ütközik, az Értelmi Fogyatékosok Országos Szociális Foglalkoztató Intézetének vagy az Egészségügyi Gyermekotthonok Országos Módszertani Intézetének, valamint a megyei egészségügyi gyermekotthonok egy évnél nem régebbi szakvéleménye is elfogadható.

6. §

(1) A napközi otthonba a felvétel határozott illetve határozatlan időre, próbaidő mellett történik.

(2) A próbaidő tartama a felvétel időtartamától, az értelmi fogyatékos állapotától függ, de három hónapnál hosszabb nem lehet.

(3)[3]

(4)[4]

Gondozás

7. §

(1) A napközi otthonban a gondozás keretében napi háromszori étkezést kell biztosítani. Szükség szerint napi ötszöri étkezésben is lehet részesíteni a napközi otthonba felvetteket.

(2) A gondozottak az ételt csak az intézményen belül fogyaszthatják el.

(3) A gondozottak a napközi otthonban rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek.

(4) A gondozottakból fejlettségi szintjük szerint elkülönített csoportokat kell kialakítani.

8. §[5]

9. §[6]

10. §

A napközi otthonba a beutalás a melléklet szerinti "Felvételi lap"-pal történik.

11. §

Megszűnik a gondozás, ha

a) a határozott idő letelt;

b) a gondozott állapotában olyan mértékű változás következik be, amely a gondozást szükségtelenné teszi;

c) a térítési díj fizetésére kötelezett háromhónapig nem teljesíti fizetési kötelezettségét;

d) a gondozott más szociális ellátási formára válik jogosulttá;

e) a gondozott meghal;

f) a próbaidő alatt kitűnik, hogy a gondozottnak más ellátási formára van szüksége.

12. §

A napközi otthon nyitvatartását a helyi igényekhez kell igazítani, de a napi nyitvatartási idő 10 óránál kevesebb nem lehet.

Záró rendelkezések

13. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából törvényes képviselő: a házastárs, a szülő, a gondnok, a gyám.

(2) A napközi otthon vezetője - kivéve az egészségügyi gyermekotthon telephelyén működő napközi otthon vezetőjét - az a főiskolai végzettségű személy lehet, akinek már legalább 3 éves szakirányú szakmai gyakorlata van.

(3) Az egészségügyi gyermekotthon telephelyén működő napközi otthon vezetője gyermekidegápoló, gyermekápoló, csecsemő-gyermekgondozó képesítésű is lehet.

(4)[7] A (2) bekezdésben meghatározott feltételektől indokolt esetben el lehet térni.

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor már működő napközi otthonok 1987. évi január hó 1. napjától kötelesek alkalmazni.

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi miniszter

Melléklet a 7/1985. (X. 1.) EüM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[2] Módosította a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet j) pont). Hatályos 1993.02.26.

[3] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet j) pont). Hatálytalan 1993.02.26.

[4] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet j) pont). Hatálytalan 1993.02.26.

[6] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[7] Megállapította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 14. §-a. Hatályos 1992.07.18.

Tartalomjegyzék