17/1992. (VII. 10.) NM rendelet

egyes népjóléti miniszteri rendeletek és utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 147. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az érintett miniszterekkel egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

(1) A külföldön szerzett középfokú egészségügyi szakképesítést igazoló oklevelek honosításáról szóló 8/1960. (IX 1.) EüM rendelet (a továbbiakban: Khr.) 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) § (1) A honosítási kérelemhez mellékelni kell:

a) az oklevelet és

b) annak hiteles fordítását."

(2) A Khr. 2. § (2) bekezdésének első és második mondata a hatályát veszti.

2. §[1]

3. §[2]

4. §[3]

5. §

(1) Az állami egészségügyi szolgálatnak a honvédelemmel kapcsolatos egyes feladatairól szóló, többször módosított 7/1976. (VII. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: Ehr.) 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § (1) Az egészségügyi szolgálat végzi annak a magyar állampolgár férfinek (a továbbiakban: vizsgálatra köteles személy) az orvosi vizsgálatát és egészségi alkalmasságának megállapítását, akit az erre illetékes települési önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: jegyző) a R. 14. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezett." [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.]

(2) Az Ehr. 5. § (2), valamint a 6. § (3) bekezdésében az "igazgatási szervnek" szövegrész helyébe a "jegyzőnek", a 8. §-ában az "egészségügyi szakigazgatási szerv", illetve "egészségügyi szakigazgatási szervet" szövegrészek helyébe a "jegyző", illetve "jegyzőt" szavak lépnek. [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés.]

6. §

(1) A hadkötelesek és hozzátartozóik szociális ellátásáról szóló, 5/1983. (V. 18.) EüM rendelettel módosított 8/1976. (VII. 15.) EüM rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A családfenntartói igazolás iránti kérelmet környezettanulmány és az 1. § (2) bekezdése szerinti orvosi igazolás alapján kell elbírálni. [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § h) pontja.]"

(2) A Hr. 2. §-a (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A családfenntartói igazolás kiadása előtt a szociális gondozásba vétel lehetőségét is meg kell vizsgálni."

(3) A Hr. 4. §-ának (1) és (2) bekezdésében, az "az egészségügyi szakigazgatási szerv", illetve "az egészségügyi szakigazgatási szervet" szövegrész helyébe a "jegyző", illetve a "jegyzőt" szövegrész lép, a 8. § (1) bekezdés második mondatában "az egészségügyi szakigazgatási szerv Vhr. 1. számú melléklete szerinti" szövegrész helyébe a "jegyző" szó lép, valamint a 8. § (1) bekezdés első mondatában, (3) bekezdésében, a 11-12. §-okban az "egészségügyi szakigazgatási szerv", "egészségügyi szakigazgatási szervnek", illetve az "egészségügyi szakigazgatási szervet" szövegrészek helyébe a "jegyző", a "jegyzőnek", illetve a "jegyzőt" szavak lépnek.

7. §[4]

8. §[5]

9. §

(1) A gombával kapcsolatos közegészségügyi szabályokról szóló 16/1982. (XII. 30.) EüM rendelet (a továbbiakban: Gr.) 5. §-ának (1) bekezdésében "A kereskedelmi hatóság gondoskodik arról" szövegrész helyébe "A kereskedelmi hatóság közreműködésével a jegyző biztosítja" szövegrész lép.

(2) A Gr. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) A kereskedelmi hatóság közreműködésével - a helyi igényekre is figyelemmel - a jegyző gondoskodik arról, hogy a piaci szakellenőr lakossági szaktanácsadást is végezzen. A lakossági szaktanácsadást - igény esetén -hét végén és munkaszüneti napokon is biztosítani kell. A szaktanácsadást csak szakellenőr végezheti [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. § a) pontja]."

10. §[6]

11. §

A vakok és gyengénlátó személyek távbeszélő alközpont kezelőként való foglalkoztatásáról szóló, a 24/1989. (VIII. 5.) SZEM rendelettel módosított 13/1983. (XI. 20.) EüM rendelet 2. § (2) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Ha a munkaerőközvetítő szerv 30 napon belül távbeszélő alközpont vezetői munkakör betöltésére vak vagy gyengénlátó személyt közvetíteni nem tud, a munkáltató kérésére a jegyző a megyei (fővárosi) munkaügyi központtal közösen egyetértését adja ahhoz, hogy távbeszélő alközpontvezetői munkakörbe nem vak vagy gyengénlátó személyt alkalmazzon [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 7. § e) pontja]."

12. §

(1) A védőmunkahelyek szervezéséről és működéséről szóló 12/1983. (XI. 20.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 3. §-ának (1) bekezdésében "A védőmunkahely létesítését a megyei (fővárosi), városi (megyei városi), fővárosi kerületi tanács végrehajtó bizottságának egészségügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: egészségügyi szakigazgatási szerv) ott kezdeményezi," szövegrész helyébe "A védőmunkahely létesítését ott kell kezdeményezni," szövegrész lép.

(2) A Vr. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A kérelmet a jegyző a helyi rehabilitációs bizottság véleménye alapján bírálja el [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja]".

(3) A Vr. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A munkaviszony megszüntetéséről a települési önkormányzat jegyzőjét előzetesen értesíteni kell."

13. §

(1) Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló, a 14/1987. (X. 12.) EüM rendelettel módosított 5/1984. (V. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 5. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(Ezt követően a halál okát megállapító orvos a halotti bizonyítvány)

"c) harmadik példányát (III.) megküldi a haláleset helye szerint illetékes jegy7őnek a hagyatéki eljárásban való közreműködés megkezdése érdekében".

(2) A Vhr. 5. §-ának (4) bekezdésében a "községi, városi (fővárosi kerületi), megyei városi tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szervének" szövegrész helyébe a "települési önkormányzatnak" szövegrész lép.

(3) A Vhr. 15. §-a b) pontjának első mondatában az "egészségügyi szakigazgatási" szövegrész a hatályát veszti.

(4) A Vhr. 16. § (3) bekezdésében az "állami szervet" szövegrész helyébe a "települési önkormányzatot" szövegrész lép.

14. §[7]

15. §[8]

16. §[9]

17. §

A cukorbetegek anyagi támogatásáról szóló 18/1987. (XII. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: Cr.) 2. §-ának (1) bekezdésében a "tanács végrehajtó bizottsága szociális feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez" szövegrész helyébe a "jegyzőhöz" szó lép [22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 5. § b) pontja].

18. §

(1) A gyámhatóságokról, egyes gyámhatósági feladatokról és a gyámhatósági eljárásról szóló, a 19/1990. (V. 14.) SZEM rendelettel módosított 12/1987. (VI. 29.) MM rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"1. § A helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatásköreinek megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint 11. | e) pontja alapján gyámhatósági ügyekben első fokon jár el:

a) a települési önkormányzat jegyzője;

b) a köztársasági megbízott (a továbbiakban az a) és b) alattiak együtt: gyámhatóságok)."

(2)[10]

(3) A Gyer. 38. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) A segélyről való döntés előtt - kivéve, ha a késedelem elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járhat - be kell szerezni a szülők jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat, és szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni."

(4) A Gyer. 48. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"48. § (1) A gyámhatóság határozatában megjelöli, hogy a gondozási díjat milyen számlaszámra kell befizetni. A gondozási díj fizetési kötelezettséget, a befizetéseket és a hátralékokat nyilván kell tartani. A nyilvántartott gondozási díj - méltányosságból vagy elévülés miatt történő - törlése a gyámhatóság feladata.

(2) A jegyző köteles a gondozási díjat a kiskorú intézeti gyámságát ellátó gyermek- és ifjúságvédő intézetet fenntartó megyei önkormányzat számlájára félévenként (minden év július 1-jéig, illetve december 15-ig) átutalni.

(3) Ha a gyámhatóság illetékessége megváltozik, az ügy áttételével egyidejűleg

a) értesíti a gondozási díj fizetésére kötelezettet, illetőleg munkáltatóját, hogy a gondozási díjat a megjelölt időponttól kezdve az illetékes gyámhatóság által meghatározott számlára fizesse;

b) gondoskodik arról, hogy a gondozásra kötelezett a nyilvántartásból törlésre kerüljön."

(5) A Gyer. 65. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: "Ha az ingatlan, illetve a lakás hasznosítása akadályba ütközik, vagy a bevételek a fenntartás költségeit nem fedezik, a gyámhatóság kezdeményezheti, hogy a fenntartás költségeit nem fedezik, a gyámhatóság kezdeményezheti, hogy a fenntartás költségeit az önkormányzat rendelkezésre bocsássa, vagy arról más módon gondoskodjon."

19. §

E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

20. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

- a Rszr. 1. § (3)-(4) bekezdése; a 2. § (1) bekezdés második és harmadik mondata; a 2. § (2) bekezdése, a (3) bekezdése első mondatából a "kiegészítő" szó, valamint a (3) bekezdés második és harmadik mondata; a 3. §; az 5. §; a 6. § (1) bekezdésében a "teljes összegű", valamint a "ha a 4-5. §-ában foglalt feltételeknek megfelelnek" szövegrész; a 6. § (2) bekezdésében a "teljes összegű [2. § (1) bekezdés]" szövegrész; a 7. §; a 7/A. §; a 8. § (2) bekezdése; a 9. § (1) bekezdése; a 10. § (2)-(4) bekezdése, a 10. § (5) bekezdésében a "szakigazgatási" szó; a 13. §; a 14. § (4) és (5) bekezdése; a 15. § (1) bekezdése; a 16. § (1) bekezdése;

- a rendszeres szociális segélyről, valamint a vakok rendszeres szociális segélyezéséről szóló 2/1969. (V. 4.) EüM rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 23/1969. (Eü. K 9.) EüM utasítás;

[11]

- az Sztr. 2. § (2) és (3) bekezdése; a 3. § (2) és (3) bekezdése; a 4. § (1) bekezdésének utolsó mondata; a 4. § (2) bekezdésének utolsó mondata;

- a Hr. 6. § (1) bekezdésének első mondata; valamint a második mondatából az "azonban" szó, valamint az "egészségügyi szakigazgatási" szövegrész; a 6. § (2) és (5) bekezdése; a 7. §, a 9. §-ban az "egészségügyi szakigazgatási" szövegrész; a 9. § (4) bekezdése; a 14. §, a 15. §, a 16. § (1) bekezdése;

- a Br. 2. §-ának (1) és (2) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, a 8. §; a 9. § (2) bekezdésének b) pontja; a 10. §;

- a Szér. 1. § (1) bekezdése, az 1. § (2) bekezdésében az "öreg - kivételesen indokolt esetben azt a 18 éven felüli csökkent munkaképességű vagy munkaképtelen -" szövegrész; a 2. § (1) bekezdéséből "a lakóhely szerint illetékes szakigazgatási szervnél" szövegrész; a 2. § (3) bekezdése; a 3. § (1) bekezdése; a 4. §; az 5. § (2) bekezdése;

- a Vr. 3. § (2) bekezdése; a 7. § (2) bekezdése; a 8. § (3) bekezdése;

- az Ér. 2. §-a; a 6. § (4) bekezdése; a 9. §;

- a Tgr. 5. §-a; a 6. § (1)-(3) bekezdései; a 9. § (1) bekezdéséből "a gondozási központ (idősek klubja) vezetőjének" szövegrész, valamint a 9. § (2) bekezdése; 10. §-a, 11. §-a; a 12. § (3) bekezdése; a 15. §; a 16. § (3) bekezdése; a 17. §; a 18. § (4) bekezdése; a 19. § (1) bekezdése; a 19. § (3) bekezdése második és harmadik mondatai, a 21. § (1) bekezdésének utolsó mondata; a 23. § (2) és (3) bekezdése, a 26. §; a 29. §; a 30. § (1) bekezdésének harmadik mondata; a 30. § (2) bekezdése; valamint a Tgr. 1-3. számú mellékletei;

- az Esr. 1. § (3) bekezdése, valamint az 1. § (4) bekezdésének második mondata; az 1. § (5) bekezdéséből az "indokolt esetben" szövegrész; a 2. §; a 3. § (1) és (2) bekezdése; a 4. § (1) bekezdése; a 7. § (2) bekezdésének második mondata; a 8. §; a 9. § (2) bekezdése; a 10. §;

- a Cr. 5. §-a;

- az egészségügyi szakiskolákról szóló 2/1975. (III. 1.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdéséből a "szocialista világnézettel" szövegrész; a 3. § (1) bekezdése; a 6. §, valamint a rendelet 1. és 2. számú melléklete;

- az Ehr. 2. § (1) bekezdésének negyedik francia bekezdése;

- a Gyer. 8. § (2) bekezdéséből a "szakigazgatási" szó; a 38. § (3) és (4) bekezdése; a 39. § (1) bekezdése; a 39. § (3) bekezdésének második mondata; a 40. § (1) bekezdése; a 40. § (3) bekezdésében a "- kivéve a házasságkötést, ha azt a segélyt folyósító gyámhatóság engedélyezte -" szövegrész; a 40. § (4) bekezdése; a 79. §;[12]

- az Egészségügyi Készletgazdálkodási Önálló Osztály létesítéséről szóló, az 5/1986. (Eü. K. 3.) EüM utasítással módosított 15/1983. (Eü. K. 16.) EüM utasítás.

Dr. Surján László s. k.,

népjóléti miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 226/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1997.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése b) pontja bb) alpontja. Hatálytalan 2003.03.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1993.02.26.

[4] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1993.02.26.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2/1994. (I. 30.) NM rendelet 103. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 1994.02.07.

[6] Hatályon kívül helyezte a 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet 18. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 1999.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2/1994. (I. 30.) NM rendelet 103. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 1994.02.07.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2/1994. (I. 30.) NM rendelet 103. § (1) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 1994.02.07.

[9] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1993.02.26.

[10] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1993.02.26.

[11] A harmadik francia bekezdést hatályon kívül helyezte a 21/2003. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése b) pontja bb) alpontja. Hatálytalan 2003.03.01.

[12] Módosította a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1993.02.26.