31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

egyes, a népjóléti igazgatás körébe tartozó jogszabályok hatályon kívül helyezéséről

1. §

(1) A rendelet mellékletében felsorolt jogszabályok 1993. február 26-án hatályukat vesztik.

(2) A rendelet kihirdetésének napján hatályát veszti a munkanélküli ellátásban nem részesülő egyes munkanélküliek szociális támogatásának átmeneti rendszeréről szóló 43/1992. (III. 11.) Korm. rendelet.

2. §

Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban a települési önkormányzat képviselő-testületéhez benyújtott és még el nem bírált

a) rendkívüli nevelési segély, szabadságvesztésből szabadult személyek szociális támogatása, és az esetenkénti segély megállapítása iránti kérelmeket az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 45. §-ában szabályozott átmeneti segély;

b) temetési segély megállapítása iránti kérelmeket az Szt. 46. §-ában szabályozott temetési segély;

c) ápolási díj megállapítása iránti kérelmeket az Szt. 40-44. §-ában szabályozott ápolási díj

iránti kérelemként keli elbírálni.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez

1993. február 26-án hatályukat vesztő jogszabályok:

a) a kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a szülő és a gyermek kapcsolattartásának szabályozásáról szóló 51/1986. (IX. 26.) MT rendelet 3. §-ának (1) bekezdése;

b) az ápolási díjról szóló 33/1990. (II. 25.) MT rendelet, valamint az ezt módosító 71/1992. (IV. 21.) Korm. rendelet 1-6. §-a;

c)[1]

d) a szociális otthonokban és szociális intézetekben fizetendő térítési díjakról szóló 170/1991. (XII. 27.) Korm. rendelet;

e) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló, módosított 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 3. §-a és 8. §-ának d) pontja;

f) az egészségügyi gyermekotthonokról szóló 122/1992. (VIII. 11.) Korm. rendelet 5. §-ának (1)-(2) bekezdése, 7-8. §-a, 10-15. §-a, 16. §-ának (3)-(4) bekezdése és 19-20. §-a;

g) a piaci és utcai élelmiszerárusítás közegészségügyi szabályainak megállapítása tárgyában kiadott 2/1952. (II. 16.) EüM rendelet 12. §-a;

h) a szabadságvesztésből szabadult személyek szociális támogatásáról szóló 6/1976. (V. 27.) EüM rendelet;

i) a szociális étkeztetésről szóló 16/1976. (XII. 24.) EüM rendelet;

j) az értelmi fogyatékosok napközi otthonáról szóló 7/1985. (X. 1.) EüM rendelet 5. §-a (1) bekezdésének második mondata, 6. §-ának (3) bekezdése és 8. §-a;

k) a területi szociális gondozásról szóló 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet 7-9. §-a, 12. §-a, 14. §-a, 19. §-a (2) bekezdésének második és harmadik mondata, 20. §-ának (2) bekezdése, 21. §-ának (1) bekezdése, a 19/1987. (XII. 24.) EüM rendelet 3. §-ával megállapított 22. §-a, 24. §-a, 27. §-a és 31. §-a;

l) a gyámhatóságokról, egyes gyámhatósági feladatokról és a gyámhatósági eljárásról szóló 12/1987. (VI. 29.) MM rendelet 38. §-ának (2) és (5) bekezdése;

m) a területi szociális gondozásról szóló 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet módosításáról szóló 19/1987. (XII. 24.) EüM rendelet 5. §-ának (2) bekezdése;

n) az esetenkénti segélyekről szóló 17/1986. (XII. 28.) EüM rendelet;

o) a kétszintű helyi-területi igazgatással kapcsolatos hatáskör telepítéséről szóló 17/1988. (XII. 22.) SZEM rendelet;

p) egyes népjóléti miniszteri rendeletek és utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 4. §-a, 7. §-a, 15. §-ának (3) és (6)-(8) bekezdései, 16. §-a, 18. §-ának (2) bekezdése, 20. §-ának 15. francia bekezdéséből "a Gyer. 2. § (3) bekezdésének második mondata;" szövegrész;

q) a tanácsi szociális ügyintézők szakképzéséről és továbbképzéséről szóló 3/1971. (Eü. K. 2.) EüM utasítás;

r) az időskorúakat gondozó szociális intézmények szervezetének továbbfejlesztéséről szóló 17/1978. (Eü. K. 10.) EüM utasítás.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1998.01.01.

Tartalomjegyzék