51/1986. (XI. 26.) MT rendelet

a kiskorúakról való állami gondoskodásról, valamint a szülő és a gyermek kapcsolattartásának szabályozásáról

A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvényt (a továbbiakban: Csjt.) módosító 1986. évi IV. törvény 39. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli:

I. Fejezet

1-21. §[1]

II. Fejezet

22-26[2]

Hatálybalépés

27. § (1) E rendelet 1987. július hó 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a kiskorúakról való állami gondoskodásról szóló 20/1969. (V. 13.) Korm. rendelet, az ezt módosító 13/1974. (V. 14.) MT rendelet, valamint a veszélyeztetett gyermekek és fiatalok helyzetéről, a gyermek- és ifjúságvédelem továbbfejlesztéséről és VI. ötéves tervidőszaki feladatairól szóló 2010/1982. (V. 7.) Mt. határozat 10. pontja hatályát veszti.

(2) E rendeletet a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1997. évi XXXI. törvény 163. § d) pontja. Hatálytalan 1997.11.01.

[2] A megelőző alcímmel együtt hatályon kívül helyezte a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 174. § b) pontja. Hatálytalan 1997.11.01.

Tartalomjegyzék