11/1987. (IV. 3.) MT rendelet

a raktári dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1967. évi II. törvény 58. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Minisztertanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsának a meghallgatásával a következőket rendeli:

1. §

(1) A rendelet hatálya a jogi személyek (a továbbiakban: vállalat) raktáraiban foglalkoztatott dolgozókra terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kereskedelmi tevékenységet folytató vállalatok jövedelemérdekeltségű raktáraiban foglalkoztatott dolgozókra, a gyógyszertárak dolgozóira, továbbá - ha a kollektív szerződés a kereskedelmi dolgozók leltárfelelősségére vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elő - a kiskereskedelmi és vendéglátó tevékenységet folytató jogi személyek elkülönített raktárainak dolgozóira.

2. §

Raktár az anyagok (raktári készletek) tárolására használt elkülönített, zárható terület.

3. §

(1) Leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagokban (leltári készletekben) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség (a továbbiakban: forgalmazási veszteség) mértékét meghaladó hiány.

(2) Azon anyagok körét, amelyek után forgalmazási veszteség az anyag jellegére, méretére, a raktározás feltételeire stb. tekintettel nem számolható el, valamint a forgalmazási veszteség mértékének alsó és felső határát - az ágazati miniszter által kiadott irányelvek figyelembevételével - a kollektív szerződésben, munkaügyi szabályzatban (továbbiakban együtt: kollektív szerződés) kell meghatározni. Egy leltári időszakra változó mérték is megállapítható.

(3) A forgalmazási veszteségnek a vállalat raktárában elszámolható mértékét - a (2) bekezdés szerinti határok között - a raktár adottságainak figyelembevételével a vállalat igazgatója, elnöke (a továbbiakban: igazgató) állapítja meg.

(4) A leltár elszámolásakor az igazgató indokolt esetben a raktárra megállapított forgalmazási veszteség mértékét meghaladó hiányt a (2) bekezdés szerint meghatározott felső határig számolhatja el.

4. §

A forgalmazási veszteség elszámolása a raktárban a leltáridőszak alatt kiadott anyagok forgalma alapján történik. A forgalmazási veszteség megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni az olyan anyagok forgalmát, amelyek után forgalmazási veszteség nem számolható fel.

5. §

(1) A forgalmazási veszteség mértékét a raktár dolgozóival a leltáridőszak előtt írásban kell közölni, s az a megváltoztatásig érvényes. A forgalmazási veszteség mértéke a leltáridőszak alatt nem változtatható meg.

(2) A forgalmazási veszteség mértékére vonatkozó írásbeli közlés elmulasztása esetén a forgalmazási veszteség mértéke a 3. § (2) bekezdése szerint meghatározott felső határ.

6. §

(1) A leltárhiány összegét fogyasztói áron - ennek hiányában a kollektív szerződés által meghatározott módon - kell megállapítani. A leltárhiányt a göngyölegeknél nyilvántartási áron kell megállapítani.

(2) A különböző időben felvett leltárok között a többlet a hiánnyal, illetve a hiány a többlettel, továbbá az áruhiány, illetve a többlet a göngyöleg hiánnyal, illetve többlettel nem egyenlíthető ki.

(3) Egy leltáridőszakon belül az azonos árucsoportba, illetőleg cikkcsoportba tartozó, megközelítőleg hasonló értékű, minőségű, rendeltetésű és emiatt összetéveszthető, felcserélhető és helyettesíthető anyagoknál a hiány a többlettel, illetőleg a többlet a hiánnyal kiegyenlíthető. Az árucsoporton, illetve a cikkcsoporton belül az elszámoltatás módját az igazgató állapítja meg.

7. §

(1) A leltárhiányért

a) a raktár vezetője és helyettese hat havi átlagkeresete erejéig;

b) a beosztott raktári dolgozó négy havi átlagkeresete erejéig felel.

(2) A leltárhiányért a raktár vezetője és helyettese, valamint a beosztott raktári dolgozó átlagkeresetük arányában felelnek.

(3) Ha a dolgozó olyan raktári munkakörben dolgozik, ahol az átvett anyagokat (raktári készleteket) állandóan egyedül kezeli, a dolgozó a leltárhiány teljes összegéért felel.

(4) A kollektív szerződés előírhatja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott felelősséggel együtt járhat a természetbeni juttatás, kedvezményes beszerzés, prémium és az érdekeltségi alapból járó év végi juttatás (a továbbiakban együtt: juttatások) - legfeljebb egy évre szóló - csökkentése vagy megvonása. A juttatások csökkentésének, megvonásának kereteit is a kollektív szerződésben kell meghatározni.

(5) A megtérítés és a megvonható juttatások összege együttesen nem haladhatja meg a leltárhiány teljes összegét.

8. §

A leltárhiányért anyagi felelősséget érvényesíteni, illetőleg a juttatásokat megvonni csak akkor lehet, ha

a) a dolgozót a raktári munkakör elfoglalásakor, illetve a felelősségi szabályok változásakor írásban tájékoztatták az anyagi felelősség formájáról, mértékéről;

b) az anyagokat (raktári készleteket) kezelésre szabályszerűen átadták, illetve átvették;

c) a dolgozó a két egymást követő leltározás között eltelt időszaknak (leltáridőszak) legalább a felében a raktárban dolgozott.

9. §

(1) A leltárhiányért anyagi felelősség - a felelős dolgozók előzetes hozzájárulásának hiányában - csak a raktár teljes készletének leltározása alapján állapítható meg.

(2) A raktárvezető és helyettese személyében történő változás vagy a felelősségi szabályok megváltozása esetén a raktárt leltározással kell átadni, illetve átvenni.

(3) Leltározásnál a dolgozó, illetőleg akadályoztatása esetén képviselője jelenlétének a feltételét biztosítani kell. Ha a dolgozó képviseletéről nem gondoskodik, akkor az igazgató a szakmában jártas, érdektelen képviselőt jelöl ki számára.

(4) A dolgozó a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelvétel után a leltározással kapcsolatban észrevételt tehet.

(5) A határozat meghozatala előtt a dolgozóval a leltárelszámolást és annak eredményét ismertetni kell (egyeztetés) és a dolgozó észrevételeit meg kell hallgatni. A határozat meghozatalát nem akadályozza, ha a dolgozó az egyeztetésen az értesítés ellenére nem jelenik meg.

10. §

(1) A leltárelszámolás eredménye alapján az igazgató indokolt írásbeli határozatban kötelezi a dolgozót a leltárhiány megtérítésére.

(2) A megtérítés és a juttatások megvonása mértékének megállapításánál figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek a dolgozó felelősségére kihatnak, így különösen azokat, amelyek a megfelelő és biztonságos anyagkezelést befolyásolhatták, továbbá a dolgozó esetleges távollétének időtartamát. A 7. §-ban meghatározott mérték a felelősség felső határa.

(3) Egyetemleges megtérítési kötelezésnek nincs helye.

11. §

(1) A határozatot a leltárfelvétel befejezését követő hatvan nap alatt kell az érdekelt dolgozóval írásban közölni. Büntetőeljárás esetén a határidő a nyomozó hatóság, illetőleg a bíróság jogerős határozatának közlését követő nappal kezdődik. A határidő lejárta után a dolgozó a leltárhiányért anyagilag nem tehető felelőssé.

(2) A határozat kézbesítésére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

12. §

A hiánymentesen, illetve a jelentős többlet nélkül működő raktárak dolgozói jutalmazásának elveiről a kollektív szerződés rendelkezhet.

13. §

(1) Ez a rendelet 1987. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdődő leltáridőszakokra kell alkalmazni.

(2) A Minisztertanács felhatalmazza az egészségügyi minisztert, hogy a gyógyszertárak dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelősségét rendeletben szabályozza.

(3) Az e rendelet szerint kollektív szerződésre tartozó kérdéseket azokon a területeken, ahol kollektív szerződés nem köthető, a vállalat belső szabályzatában kell rendezni.

(4) A leltárhiány és a leltártöbblet számviteli elszámolásának rendjét a pénzügyminiszter szabályozza.

(5) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a raktári dolgozók leltárfelelősségéről szóló 18/1970. (VI. 4.) Korm. rendelet, továbbá a kereskedelmi dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségéről szóló 50/1985. (XI. 6.) MT rendelet 11. § (4) bekezdése, valamint a raktári dolgozók leltárfelelősségéről szóló 18/1970. (VI. 4.) Korm. rendeletnek a kollektív szerződést nem kötő egyes szerveknél történő végrehajtásáról szóló 11/1970. (XI. 11.) MüM rendelet hatályát veszti.

(6) A rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő leltáridőszak alatt felmerült leltárhiányokért fennálló felelősséget a korábbi jogszabályok alapján kell elbírálni.

Lázár György s. k.,

a Minisztertanács elnöke