14/1987. (X. 12.) EüM rendelet

az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtása tárgyában kiadott 5/1984. (V. 27.) EüM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvénynek a hallottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról szóló 5/1984. (V. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) az egészségügyről szóló 1972. évi II. törvény végrehajtásáról és az egészségügyi miniszter jogköréről rendelkező 16/1972. (IV. 29.) MT rendelet 37. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, az építésügyi és városfejlesztési miniszterrel, a honvédelmi miniszterrel, az igazságügyminiszterrel és a közlekedési miniszterrel egyetértésben - a következők szerint módosítom:

1. §

Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő (1)-(5) bekezdések lépnek, egyben a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása (6) és (7) bekezdésre változik.

"(1) A kórbonctani vizsgálat során a holttestből gyógyító célú felhasználásra pl. szervátültetés, gyógyszerelőállítás érdekében) szervet (szövetet) kivenni nem szabad, ha az ellen a személy életében nyilatkozatot tett (a továbbiakban: tiltakozó nyilatkozat). A tiltakozó nyilatkozatot - az állampolgár kérésére - a külön jogszabály* alapján rendszeresített, személyi igazolványban tartható egészségügyi lap »egyéb lényeges adatok« rovatába, vagy az egyéni egészségügyi könyvbe az állami egészségügyi szolgálat illetékes orvosa jegyzi be az általa vezetett orvosi dokumentáción tett bejegyzéssel egyidejűleg.[1]

(2) A kórházi gyógykezelés alatt álló korábban tiltakozó nyilatkozatot nem tevő (egészségügyi lappal vagy egyéni egészségügyi könyvvel nem rendelkező) beteg tiltakozó nyilatkozatát a kórházi kórlapon kell rögzíteni; egyidejűleg fel kell hívni a figyelmét arra, hogy kórházból való elbocsátását követően tiltakozó nyilatkozatot csak az (1) bekezdésben foglaltak szerint tehet.

(3) A halottvizsgálatot végző orvosnak meg kell győződnie árról, hogy a személy rendelkezett-e a személyi igazolványban elhelyezett egészségügyi lappal vagy egészségügyi könyvvel, és az a tiltakozó nyilatkozatot tartalmazza-e. Ha a tiltakozó nyilatkozatot tartalmazó irat az elhunyt hozzátartozójának birtokában van, azt a halottvizsgálatot végző orvosnak adja át.

(4) Amennyiben a tiltakozó nyilatkozatról a halottvizsgálatot végző orvos meggyőződik, azt a halottvizsgálati bizonyítvány 17. rovatában jelezni kell a kórbonctani vizsgálatot végző orvos részére.

(5) A holttestből történő szerv-, szövetkivétel tényét a boncolási jegyzőkönyvben rögzíteni kell."

2. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] * Az egészségügyi miniszter 2/1971. (V. 22.) EüM rendelete az egészségügyi lap rendszeresítéséről.