19/1987. (XII. 24.) EüM rendelet

a területi szociális gondozásról szóló 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet módosításáról

A művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatala elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

1. §

A területi szociális gondozásról szóló 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A központ élén a fenntartó tanács végrehajtó bizottsága által kinevezett vezető áll. A gondozási központ munkaviszonyban álló dolgozóját a központ vezetője nevezi ki és ő gyakorolja a fegyelmi és egyéb munkáltatói jogkört is."

2. §

Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Ha a 8. § alapján megállapítható térítési díj az eset összes körülményeinek gondos mérlegelése (pl. betegség, haláleset, kiemelkedően jó anyagi viszonyok) után méltánytalan eredményre vezetne, a térítési díj összege elengedhető, mérsékelhető vagy növelhető. A mérséklés, illetve a növelés mértékét százalékos arányban kell meghatározni; a növelés aránya nem haladhatja meg a száz százalékot."

3. §

Az R. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"22. § Az idősek klubjában az étkezésért a szociális helyzettől függően térítési díjat kell fizetni."

4. §

Az R. 23. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (3) és (4) bekezdés számozása (2) és (3) bekezdésre változik:

"(1) Az idősek klubjának tagjai a klub helyiségeit, a berendezési és felszerelési tárgyakat térítésmentesen használhatják."

5. §

(1) Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg az R. 8. §-ának (3) bekezdése és a 37. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.

(2)[1]

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet m) pont). Hatálytalan 1993.02.26.