10/1986. (IX. 24.) EüM rendelet

a területi szociális gondozásról

A művelődési miniszterrel, a pénzügyminiszterrel, az Országos Tervhivatal elnökével, az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével és a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben a következőket rendelem:

Általános szabályok

1. §

(1) A területi szociális gondozás feladata, hogy az arra rászorulók életviteléhez saját környezetükben szükséges mértékű segítséget nyújtson.

(2) Területi szociális gondozásban azokat kell részesíteni, akik számára ez életkoruk, egészségi állapotuk vagy valamilyen fogyatékosságuk miatt szükséges.

2. §

(1) A területi szociális gondozás formái:

a) idősek klubja

b) szállást biztosító idősek klubja

c) szociális étkeztetés*[1]

d) házi gondozó szolgálat.

(2) A gondozási központ a területi szociális gondozási formák egy szervezetbe történő összevonása.

3. §

(1)[2] A gondozásba vétel az arra rászoruló kérelmére, illetve hozzájárulása alapján történik.

(2) A gondozásba vételnél a kedvezőtlenebb szociális helyzetű jogosultakat előnyben kell részesíteni.

4. §[3]

Ha a területi szociális gondozást gondozási központok keretében valósítják meg, a gondozási központok kialakítása során tekintettel kell lenni a háziorvosi szolgálatok körzethatáraira is.

5. §[4]

6. §

(1)[5]

(2)[6]

(3)[7]

(4) A gondozási központ vezetője szervezi és irányítja a társadalmi gondozók munkáját.

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

Az idősek klubja

13. §

Az idősek klubja nappali ellátást biztosító szociális intézmény.

14. §[14]

15. §[15]

16. §

(1)[16] Az idősek klubjába történő felvétel iránti kérelemhez csatolni kell a felvételt kérő jövedelmét bizonyító iratot, valamint 30 napnál nem régebbi körzeti orvosi véleményt.

(2) Az orvosi vélemény tartalmazza - a felvételt kérő egészségi állapotának, mozgásképességének, elmeállapotának figyelembevételével -annak megállapítását, hogy az idősek klubjába való felvétel egészségügyi okból kizárt-e.

(3)[17]

17. §[18]

18. §

(1) Az idősek klubjának tagsága határozott, vagy határozatlan időre szólhat.

(2) Az a személy, akinek ellátását és gondozását tartási vagy tartási kötelezettséget tartalmazó öröklési szerződésben vállalták, helyzetének rendezéséig felvehető az idősek klubjába. A tagság határozatlan időre szólhat, ha az eltartó az igénybevett szolgáltatások teljes (100%-os) térítését vállalja.

(3) A tartási szerződés életjáradéki szerződéssé történő átalakítása esetén a tagság határozatlan idejűvé változtatható.

(4)[19]

19. §

(1)[20]

(2)[21] Az idősek klubjának belső életét a házirend és a szakmai (gondozási) terv szabályozza.

(3)[22] Ha a klubtag a közösségi együttélés szabályait, a házirendet figyelmeztetés ellenére megsérti, illetőleg a klub rendjét, nyugalmát zavarja, őt a vezető a klubtagok többségének egyetértésével figyelmezteti, ismételt vagy súlyos esetben kezdeményezheti a felvételt engedélyező szervnél a klubból való kizárását.

20. §

(1) Az idősek klubja tagjai részére - igényeik figyelembevételével - általában napi háromszori étkezést köteles biztosítani.

(2)[23]

21. §

(1)[24]

(2) Az idősek klubja biztosítja a tagok hasznos időtöltését. Az idősek klubja a hasznos időtöltés keretében szervezett foglalkoztatás során előállított terméket értékesítheti. Az ebből származó - ráfordítással csökkentett - bevétel 50%-át közösségi célokra (kirándulás, kulturális program stb.) 50%-át a munkában résztvettek jutalmazására kell fordítani.

(3) Az idősek klubja bedolgozói jogviszony keretében történő foglalkoztatást is szervezhet. Ennek ellenértékekért járó kereset a tagot teljes egészében megilleti.

22. §[25]

23. §

(1)[26] Az idősek klubjának tagjai a klub helyiségeit, a berendezési és felszerelési tárgyakat térítésmentesen használhatják.

(2)[27]

(3)[28]

24. §[29]

A szállást biztosító idősek klubja

25. §

A szállást biztosító idősek klubja egész éven át folyamatosan (idősek hetes otthona), vagy az igények szerint időszakosan (külterületen élő idősek otthona) biztosít gondozást az arra rászorulóknak.

26. §[30]

A házi gondozó szolgálat

27. §[31]

28. §

(1) Nem részesíthető házi gondozásban, akinek gondozására más személy köteles és képes, aki fertőző beteg vagy kórokozó hordozó, illetve veszélyeztető állapotú elmebeteg.

(2) Azt, akinek ellátását ,tartási vagy tartási kötelezettséget tartalmazó öröklési szerződésben vállalták, - ideiglenesen - helyzetének rendezéséig lehet házi gondozásban részesíteni.

29. §[32]

30. §

(1)[33] A házi gondozó szolgálatot munkaviszonyban álló (a továbbiakban: hivatásos) és társadalmi gondozók bevonásával kell megszervezni. A társadalmi gondozó tevékenységéért tiszteletdíjban részesíthető. A tiszteletdíj társadalombiztosítási juttatásokra nem jogosít.

(2)[34]

(3) A tiszteletdíjban részesülő társadalmi gondozóval írásbeli megállapodást kell kötni, amely munkaviszonyt nem hoz létre (4. számú melléklet).

31. §[35]

32. §

A házi gondozókat el kell látni a munkavégzésükhöz szükséges eszközökkel és anyagokkal (közlekedési bérlet, kismotor, kerékpár, takarító eszköz, tisztítószer stb.), a hivatásos gondozókat pedig munka- illetve védőruházattal is.

33. §

(1) A házi gondozottak ellátása során a körzeti egészségügyi szolgálat és a házi gondozószolgálat együttműködik.

(2) A körzeti ápoló kapcsolatot tart a házi gondozóval, a körzeti egészségügyi szolgálat értesíti a házi gondozószolgálatot, ha az általa ellátott, vagy a kórházba beutalt, illetve onnan kikerült személy házi gondozásra szorul.

(3) A házi gondozószolgálat a gondozott betegsége esetén értesíti az egészségügyi szolgálatot.

(4) A házi gondozó egészségügyi szakképesítéshez kötött feladatokat csak a megfelelő szakképesítés birtokában végezhet.

34. §

A házi gondozást meg kell szüntetni, ha

a) arról a gondozott lemond,

b) a gondozást az arra köteles vagy más személy biztosítja,

c) a gondozott már nem szorul gondozásra.

Záró rendelkezések

35. §

A területi szociális gondozás dolgozója (ide értve a társadalmi gondozót is) a gondozottól pénzt, vagy ajándékot nem fogadhat el, illetőleg sem maga sem a vele közös háztartásban élő hozzátartozója a gondozott személlyel tartási (életjáradéki, öröklési) szerződést nem köthet, gondnokául nem rendelhető ki.

36. §

(1) Ahol a korábbi jogszabály:

a) öregek napközi otthonát említ, ezen idősek klubját,

b) öregek hetes napközi otthonát említ, ezen szállást biztosító idősek klubját,

c) házi szociális gondozó szolgálatot említ, ezen házi gondozó szolgálatot,

d) az öregek napközi otthona és a házi szociális gondozó szolgálat összevonása útján létrejött egyesített szociális intézményt említ, ezen gondozási központot

kell érteni.

(2) A területi szociális gondozásban a következő nyilvántartásokat kell vezetni:

a) Törzskönyv az idősek klubja számára (6. számú melléklet),

b) Látogatási és eseménynapló az idősek klubja számára (7. számú melléklet),

c) Nyilvántartás a házi gondozottakról (Gondozási lap) (8. számú melléklet).

37. §

(1) Ez a rendelet 1986. november hó 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A rendeletnek a térítési díjakra vonatkozó rendelkezéseit azonban, 1987. január hó 1. napját követően kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az öregek napközi otthonáról szóló 1/1975. (I. 15.) EüM rendelet, az azt módosító 2/1984. (I. 23.) EüM rendelet, a házi szociális gondozó szolgálatról szóló 4/1976. (IV. 10.) EüM rendelet, az azt módosító 7/1981. (VIII. 10.) EüM rendelet, a szociális étkeztetésről szóló 16/1976. (XII. 24.) EüM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése, továbbá az öregek napközi otthonáról szóló 1/1975. (I. 15.) EüM rendelet végrehajtására kiadott 7/1975. (Eü. K. 3.) EüM utasítás, a házi szociális gondozó szolgálatról szóló 4/1976. (IV. 10.) EüM rendelet végrehajtására kiadott 15/1976. (Eü. K. 9.) EüM utasítás, az ezt módosító 26/1981. (Eü. K. 17.) EüM utasítás a hatályát veszti.

(3)[36]

Dr. Medve László s. k.,

egészségügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez[37]

2. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez[38]

3. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez[39]

4. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez

5. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez

a) A hivatásos gondozók által vezetett gondozási napló (sorszámozott, hitelesített).

b) A tiszteletdíjas gondozók által vezetett gondozási napló (sorszámozott, hitelesített).

6. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez

7. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez

8. számú melléklet a 10/1986. (IX. 24.) EüM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] * A szociális étkeztetésről a 16/1976. (XII. 24.) EüM rendelet szól.

[2] Megállapította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 15. § (1) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[3] Megállapította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 15. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[4] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[5] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[6] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[7] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[8] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[9] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[10] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[11] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[12] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[13] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[14] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[15] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[16] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 15. § (4) bekezdése. Hatályos 1992.07.18.

[17] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[18] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[19] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[20] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[21] Módosította a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatályos 1993.02.17.

[22] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 15. § (5) bekezdése, valamint a 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[23] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[24] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[25] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[26] Megállapította a 19/1987. (XII. 24.) EüM rendelet 4. §-a. Hatályos 1988.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[28] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[29] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[30] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[31] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[32] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[33] Módosította a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatályos 1992.07.18.

[34] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[35] Hatályon kívül helyezte a 31/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése (lásd: Melléklet k) pont). Hatálytalan 1993.02.17.

[36] Hatályon kívül helyezte a 19/1987. (XII. 24.) EüM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1988.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[38] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

[39] Hatályon kívül helyezte a 17/1992. (VII. 10.) NM rendelet 20. §-a. Hatálytalan 1992.07.18.

Tartalomjegyzék