21/1987. (XII. 30.) KM rendelet

a szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet módosításáról

A Nemzetközi Szállítótartály Biztonsági Egyezmény kihirdetéséről szóló 1977. évi 20. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A szállítótartályok műszaki felügyeletéről szóló 5/1979. (III. 14.) KPM rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. A díjtételek a forgalmi adót is magukban foglalják.

2. §

Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Tóth László s. k.,

közlekedési minisztériumi államtitkár

Melléklet a 21/1987. (XII. 30.) KM rendelethez

Tartalomjegyzék