1987. évi 22. törvényerejű rendelet

a kötvényről szóló 1982. évi 28. törvényerejű rendelet módosításáról[1]

1. § A kötvényről szóló 1982. évi 28. számú törvényerejű rendelet (továbbiakban: tvr.) 2. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kötvénynek tartalmaznia kell:)

"i) a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító esetleges kikötéseket, pénzintézet által vállalt bankgarancia vagy kezesség esetén az ezt vállaló pénzintézet megnevezését,

2. § A tvr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kötvény kibocsátására jogosult:

a) az állam,

b) a központi költségvetési szerv (Ápt. 38. § (2) bek.),

c) a tanács,

d) a pénzintézet (Ápt. 28. § (1) bek.),

e) a gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pont),

f) a külföldi részvétellel működő gazdasági társulás."

3. § A tvr. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(2) Az 1987. december 31. napjáig kibocsátott, magánszemély tulajdonában levő kötvényt köztartozás és polgári jogi tartozás biztosítására lefoglalni, arra zálog- vagy megtartási jogot szerezni nem lehet. A lefoglalás alóli mentesség az ügyleti biztosíték céljára szolgáló kötvényre nem terjed ki."

4. § (1) Ez a törvényerejű rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a tvr. 8. §-ának (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) E törvényerejű rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a felszámolási eljárásról szóló 1986. évi 11. számú törvényerejű rendelet 30. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:)

"c) az 1987. december 31. napját követően kibocsátott kötvény kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más követelése, így különösen a hibás teljesítésből és a kártérítésből eredő követelések;"

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] A kihirdetés napja: 1987. december 2.