1987. évi 28. törvényerejű rendelet

a gazdasági társulásokról szóló 1978. évi 4. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § A gazdasági társulásokról szóló - az 1986. évi 34. törvényerejű rendelettel módosított - 1978. évi 4. törvényerejű rendelet 49. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő (4)-(5) bekezdés lép, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8) bekezdésre változik:

"(4) Magánszemélyek és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező, közös név alatt működő társaságai jogi személyekkel közösen korlátolt felelősségű társaságot létesíthetnek, illetőleg ilyen társaságba beléphetnek. A magánszemélyek részvételével működő korlátolt felelősségű társaság megszűnik, ha tagjai között az üzletrészek átruházása folytán jogi személy tag nem maradt. Ilyenkor a megszűnés időpontja az utolsó jogi személy üzletrésze átruházásának napja.

(5) A részvénytársaság és korlátolt felelősségű társaság határozatainak a jogszabályok és az alapszabály, illetőleg a társasági szerződés rendelkezéseivel való összhangjának felülvizsgálatára a bírósági cégnyilvántartásról szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni."

2. § Ez a törvényerejű rendelet 1988. január hó 1. napján lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a korlátolt felelősségű társaságról és a csendes társaságról szóló 1930. évi V. törvény 1. §-a második bekezdésének szövegéből a "vagy értékpapír-jellegű kötvényt" szövegrész hatályát veszti.

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára