47/1987. (X. 14.) MT rendelet

a központi műszaki fejlesztési alap képzéséről és felhasználásáról

Az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény 66. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a központi műszaki fejlesztési alap képzéséről a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §

E rendelet hatálya a gazdálkodó szervezetek jövedelemszabályozásáról szóló 40/1987. (X. 13.) MT rendelet 1. §-ában meghatározott gazdálkodó szervezetekre terjed ki.

2. §

(1) A gazdálkodó szervezeteknek központi műszaki fejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. A befizetésre kötelezettek körét és a hozzájárulás mértékét az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben és az érdekelt ágazati miniszterek (országos hatáskörű szervek vezetői) véleményének kikérésével a pénzügyminiszter állapítja meg, a középtávú népgazdasági tervvel összhangban.

(2) A központi műszaki fejlesztési hozzájárulást az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és a minisztériumok (országos hatáskörű szervek) között fel kell osztani és ebből e szerveknél központi műszaki fejlesztési alapot kell létrehozni.

(3) A központi műszaki fejlesztési hozzájárulás ágazati arányait és az ennek alapján központosított összeg felosztását, továbbá a központi műszaki fejlesztési alapok felhasználási és elszámolási szabályait - figyelembe véve az Országos Középtávú Kutatási Fejlesztési Tervben szereplő feladatokat, a Tudománypolitikai Bizottság határozata alapján - az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben a pénzügyminiszter állapítja meg.

3. §

(1) Ez a rendelet 1988. január 1. napján lép hatályba; egyidejűleg a 38/1979. (XI. 1.) MT rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet végrehajtásáról a pénzügyminiszter - az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben - gondoskodik.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke