78/1987. (XII. 27.) PM rendelet

a kutatási-fejlesztési-termelési társulások létesítésének és működésének pénzügyi feltételeiről szóló 2/1980. (II. 1.) PM-MüM együttes rendelet módosításáról

A kutatási-fejlesztési-termelési egyesülésről és a kutatási-fejlesztési-termelési társaságról szóló 30/1979. (IX. 27.) MT rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökével, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével és a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárával egyetértésben az alábbiakat rendelem:

1. §

(1) A kutatási-fejlesztési-termelési társulások létesítésének és működésének pénzügyi feltételeiről szóló, módosított* 2/1980. (II. 1.) PM - MüM számú együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:[1]

[(2) Az (1) bekezdésben meghatározott, a kutatási-fejlesztési szakaszban felmerült tényleges költségeket]

"a) a gazdálkodó szervezetek termelési költségeik terhére fedezhetik;"

(2) A R. 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Hasznosítható eredménnyel befejezett kutatás-fejlesztés esetén a kutatás-fejlesztés költségeinek fedezeteként a tagoktól kapott összegeket a társulási szerződésben foglaltak szerint az adózatlan eredmény terhére vissza kell téríteni."

2. §

A R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az egyesülés pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére a gazdasági társulások létesítésének és működésének pénzügyi feltételeiről szóló, módosított 22/1978. (IX. 19.) PM rendelet 15-17. §-ait kell alkalmazni."

3. §

Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) A társaság tagjai a társaság eredményes működése érdekében többletteljesítményt végző dolgozóik részére a megfelelő személyes érdekeltség biztosítása céljából a társasági szerződésben meghatározott ideig - a hasznosítás várható eredményével arányos - kutatási-fejlesztési célprémiumot (a továbbiakban: kutatási célprémium) fizethetnek.

(2) A kutatási célprémium forrása a bérköltség (béralap) vagy az adózott eredmény."

4. §

Ez a rendelet 1988. január 1-jén lép hatályba.

Madarasi Attila s. k.,

pénzügyminisztériumi államtitkár

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/1983. (XI. 12.) PM és az 53/1985. (XII. 28.) PM rendelet.