1987. évi IX. törvény

az állami pénzügyekről szóló 1979. évi II. törvény módosításáról

1. §[1]

2. §[2]

3. § Az Ápt. 7. §-ának helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"7. § (1) A befizetési kötelezettség alapja különösen

a) a gazdasági és egyéb tevékenység eredményeként adódó jövedelem;

b) a különleges helyzetből, természeti, termelési és forgalmazási körülményből adódó járadék jellegű jövedelem;

c) meghatározott termékek és szolgáltatások forgalmazásának ár- és díjbevétele;

d) a vállalati gazdálkodó szervezeteknél a munkaerő bérköltsége;

e) meghatározott vagyontárgyak és ezeknek a megszerzése;

f) a vagyon átruházásából vagy hasznosításából származó bevétel, illetőleg jövedelem; valamint

g) állami szervek eljárása során nyújtott szolgáltatás

lehet.

(2) A befizetési kötelezettség alapelveit, jogcímeit, alanyait és fő mértékét, valamint a befizetési kötelezettség mérséklésére vagy elengedésére hatáskörrel felruházott szerveket - ha azokra törvényben vagy törvényerejű rendeletben nincs szabályozás, és e törvény másként nem rendelkezik - a Minisztertanács állapítja meg.

(3) Az államhatáron átszállított vámárura - a nemzetközi szerződések előírásait is figyelembe véve - vámfizetési kötelezettség írható elő."

4. § Az Ápt. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vállalati gazdálkodó szervezeteknek adható támogatások és adó-visszatérítések alapelveit és jogcímeit - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Minisztertanács állapítja meg."

5. §[3]

6. § Az Ápt. 53. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Könyvvezetésre köteles a vállalkozó, továbbá az a magánszemély és az (1) bekezdésben nem említett jogi személy, akit erre jogszabály kötelez."

7. §[4]

8. §[5]

9. § Az Ápt. a következő 62/A. §-sal egészül ki:

"62/A. § Az adóellenőrzés feladata, hogy a jogi személynél, a vállalkozónál és a magánszemélynél megvizsgálja az adópolitikai célok gyakorlati érvényesülését, valamint az adó- és illetékfizetési kötelezettség teljesítését, különösen

a) a bejelentési kötelezettség teljesítését,

b) az adó kiszámításának, megállapításának, bevallásának a helyességét, az adóelőleg és az adó szabályszerű megfizetését, illetve visszaigénylését, az illetéklerovási kötelezettség teljesítését, c) az adókötelezettséggel összefüggő könyvvezetési, nyilvántartási, bizonylati rend betartását.",

10. §[6] Az Ápt. 63. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"63. § Az egyéb pénzügyi ellenőrzésnek az a feladata, hogy

a)[7]

b)"

11. §[8]

12. §[9]

13. § Ez a törvény 1988. január 1. napján lép hatályba.

Németh Károly s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § d) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § d) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § d) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.

[6] Módosította az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatályos 1991.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § d) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[8] Hatályon kívül helyezte az 1992. évi XXXVIII. törvény 127. § d) pontja. Hatálytalan 1992.07.03.

[9] Hatályon kívül helyezte az 1990. évi XCI. törvény 99. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1991.01.01.