18/1988. (VIII. 24.) MM rendelet

a szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet módosításáról

A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény 46/A. §-a, valamint 56. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel, valamint a Szakszervezetek Országos Tanácsával egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A szerzői jogról szóló 1969. évi III. törvény végrehajtása tárgyában kiadott 9/1969. (XII. 29.) MM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az Szjt. 4. §-ának (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell a szoftvernek eredeti nyelvétől eltérő programnyelvre történő átírására."

2. §

Az R. a következő 3/B. §-sal egészül ki:

"3/B. §. Az Szjt. 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, kell a számítástechnikai eszközökkel működtetett adattárra is."

3. §

Az R. 11. § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A munkáltató jogosult a szoftver saját célú belső használatára (futtatás), valamint az ilyen szoftvertermék programkönyvtári elhelyezésére."

4. §

(1) Az R. 13/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha a festmény, a rajz, a sorszámmal és a szerző kézjegyével ellátott sokszorosított kép-, grafikai és iparművészeti alkotás, a szobrászati alkotás, továbbá a goblein tulajdonjogát a szerzői vagyoni jogok védelmi idejének eltelte után kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy magánszemély (a továbbiakban: közvetítő vállalat) közreműködésével ruházzák át, a Magyar Népköztársaság Művészeti Alapjához (a továbbiakban: Művészeti Alap) járulékot kell fizetni."

(2) Az R. 13/A. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"(3) Az átutalást félévenként - eladott művenként a járulék összegét, a szerző nevét vagy annak a művön való hiányát megjelölve - kell teljesíteni."

5. §

Az R. 26. §-a következő mondattal egészül ki:

"A díj szerzők közötti felosztása céljából a Szerzői Jogvédő Hivatal a nyilvános előadást a felhasználó műsorközlése alapján a helyszínen ellenőrizheti."

6. §

Az R. 29. §-a a következő mondattal egészül ki:

"A díj szerzők közötti felosztása céljából a Szerzői Jogvédő Hivatal a nyilvános előadást a felhasználó műsorközlése alapján a helyszínen ellenőrizheti."

7. §

(1) Az R. 35/A. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"(3) Az átutalást félévenként - eladott művenként a szerzői díj összegét, a szerző nevét vagy annak a művön való hiányát megjelölve - kell teljesíteni."

(2) Az R. 35/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Művészeti Alap a hozzá befolyt szerzői díjat az alkotás szerzőjének vagy jogutódjának fizeti ki."

8. §

Az R. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Közzétett zenemű nyilvános előadásáért, mechanikai előadás céljára szolgáló készülékre való átviteléért (pl. hangfelvétel, rádió- és tv-előadás, film- és video-háttérzene rögzítése), közzétett irodalmi mű hangfelvételéért, valamint színpadi mű nyilvános előadásáért a szerzőnek járó díjat, továbbá - ha a felek másképp nem rendelkeznek - a szoftver felhasználására kötött szerződés alapján nem jogi személynek járó szerzői díjat a Szerzői Jogvédő Hivatalhoz kell befizetni."

9. §

Ez a rendelet 1988. szeptember 1. napján lép hatályba.

Dr. Czibere Tibor s. k.,

művelődési miniszter