19/1988. (IV. 1.) MT rendelet

a Minisztertanács Hivataláról

1. §

A Minisztertanács Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) - a Minisztertanács Titkársága, valamint a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala jogutódaként - a Minisztertanács, a kormánybizottságok, valamint a Minisztertanács elnökének és helyetteseinek munkaszervezete, amely a sajtóigazgatás tekintetében országos hatáskörű államigazgatási szervként jár el.

A Hivatal feladatai

2. §

A Minisztertanács működésével kapcsolatban

a) elkészíti a Minisztertanács munkatervének Javaslatát és figyelemmel kíséri a munkaterv végrehajtását;

b) a Minisztertanács elnökének megbízása alapján - miniszteri, kormánybizottsági, országos hatáskörű szerv vezetői hatáskörbe nem tartozó, összkormányzati jelentőségű ügyekben - ellát döntéselőkészítéssel és ellenőrzéssel összefüggő feladatokat;

c) véleményezi a minisztertanácsi előterjesztések, jelentések (a továbbiakban együtt: előterjesztések) tervezetét;

d) vizsgálja, hogy az ülések napirendjére felvett előterjesztések megfelelnek-e a Minisztertanács ügyrendjében meghatározott formai és tartalmi követelményeknek;

e) elkészíti a minisztertanácsi ülések napirendi javaslatait;

f) aláírásra előkészíti a Minisztertanács döntéseit és az ülések hivatalos jegyzőkönyvét;

g) gondoskodik a Minisztertanács döntéseinek kihirdetéséről, közzétételéről, illetőleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról, és figyelemmel kíséri a határidős és folyamatos feladatok végrehajtását;

h) figyelemmel kíséri a Minisztertanács ügyrendi szabályainak érvényesülését és szükség esetén javaslatot tesz azok megváltoztatására;

i) gondoskodik a Minisztertanács információs, rendszerének működtetéséről.

3. §

(1) Az Országgyűlés és a Minisztertanács kapcsolatainak szervezésével összefüggésben

a) közreműködik a Kormány parlamenti tevékenysége irányvonalának kidolgozásában, ennek érdekében javaslatokat készít és kormányzati intézkedéseket kezdeményez;

b) segíti a Minisztertanács és a Minisztertanács tagjai, illetve az országos hatáskörű szerveket vezető államtitkárok országgyűlési, valamint országgyűlési bizottsági tevékenységét;

c) gondoskodik a Minisztertanács tevékenységével kapcsolatos információknak az országgyűlési képviselőkhöz való eljuttatásáról. Figyelemmel kíséri az országgyűlési képviselők tevékenységének támogatásáról szóló 1050 1986. (VIII. 10.) MT határozat végrehajtását és közreműködik az ezzel kapcsolatos képviselői kifogások elintézésében;

d) kapcsolatot tart a képviselőkkel, az Országgyűlés szerveivel, az állandó és eseti bizottságokkal. Tájékoztatja a Minisztertanács elnökét és elnökhelyetteseit a képviselők által közvetlenül, vagy a bizottsági üléseken felvetett és összkormányzati szempontból jelentős javaslatokról, szervezi az ezekre adandó válasz, illetőleg intézkedés kibocsátását;

e) segíti a minisztériumok (országos hatáskörű szervek) országgyűlési bizottságok működésével kapcsolatos munkáját, erről időszakonként tájékoztatást készít a Minisztertanács elnöke számára.

(2) A Hivatal tevékenysége nem érinti a minisztereknek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek jogait és kötelezettségeit az Országgyűléssel, annak szerveivel és a képviselőkkel kapcsolatban.

4. §

A Hivatal gondoskodik a Népköztársaság Elnöki Tanácsa munkájához szükséges információk megadásáról és biztosítja a döntési javaslatok kellő időben való előterjesztését.

5. §

A jogszabályok előkészítésével és kihirdetésével kapcsolatban

a) eseti döntések alapján közreműködik a nagyobb jelentőségű jogszabályok kidolgozásában, részt vesz kodifikációs bizottságok munkájában;

b) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztését, szervezi a Határozatok Tára terjesztését. Gondoskodik arról, hogy a Magyar Közlönyben csak olyan miniszteri rendeletek, államtitkári rendelkezések jelenjenek még. amelyek a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény előírásainak megfelelnek;

c) nyilvántartja a Minisztertanács rendeleteit és határozatait;

d) gondoskodik - az Igazságügyi Minisztériummal együttesen - a hivatalos jogszabálygyűjtemények kiadásáról.

6. §

A Hivatal közreműködik az államigazgatás központi szervezetét érintő vizsgálatok szervezésében.

7. §

Az állami személyzeti munkával összefüggésben

a) kezeli a Minisztertanács tagja, a miniszteri besorolású személy, az országos hatáskörű állami szervet vezető államtitkár, a fővárosi tanács tisztségviselői és a megyei tanácsok elnökei munkakönyvét, bevezeti abba a munkáltató részéről teendő bejegyzéseket;

b) ellátja a Minisztertanács elnöke által meghatározott személyzeti, továbbképzési, munkaügyi feladatokat.

8. §

A tájékoztatási tevékenység vonatkozásában

a) ellátja a kormányszóvivői tevékenységet;

b) tervezi és szervezi a Minisztertanács, a Minisztertanács elnöke és a Minisztertanács elnökhelyettesei tevékenységével kapcsolatos hazai és nemzetközi tájékoztatási munkát;

c) ellátja a sajtóigazgatási feladatokat.

9. §

A kormánybizottságok működésével összefüggésben ellátja a 2. §-ban foglalt feladatokat.

10. §

A "Minisztertanács" költségvetési fejezettel kapcsolatban ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak.

11. §

Törvényességi felügyelettel, felügyeleti irányítással összefüggésben

a) közreműködik a Minisztertanács által -meghatározott társadalmi szervek tekintetében - gyakorolt törvényességi felügyelet feladatainak ellátásában;

b) meghatározott szervek felett törvényességi felügyeletet, államigazgatási felügyelete alá tartozó vállalatok tekintetében pedig felügyeleti irányítást és ellenőrzést gyakorol.

12. §

Egyéb feladatok keretében

a) szervezi a tanácsadó testületek munkáját;

b) gondoskodik a Minisztertanács elnökéhez, elnökhelyetteseihez érkező közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálásáról;

c) szervezi a kormányügyeletet;

d) igazolja a járandósági személygépkocsi használatára vonatkozó jogosultságot;

e) szervezi a Minisztertanács tagjai, az államtitkárok és a miniszterhelyettesek külföldi és belföldi üdülését, biztosítja az ehhez szükséges feltételeket;

f) nyilvántartást vezet

- a Minisztertanács elnöke által engedélyezett címerhasználatról;

- a Minisztertanács által adományozott kitüntetésekről;

g) ellátja a Tanácsi Kollégium működésével összefüggő titkársági feladatot;

h) ellátja a jogszabályokban és a minisztertanácsi határozatokban reá ruházott más feladatokat;

i) végzi a Minisztertanács elnöke és a Minisztertanács elnökhelyettesei által rábízott tennivalókat;

j) ellátja a Minisztertanács hatáskörébe tartozó állami kitüntetések, dijak adományozásával kapcsolatos előkészítő és koordináló feladatokat.

Az irányítás kapcsolatrendszere

13. §

A Hivatal a feladatainak ellátása során szorosan együttműködik a minisztériumokkal, országos hatáskörű szervekkel, valamint az országos társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel.

A sajtóigazgatással összefüggő tanácsi szakigazgatási tevékenység irányítása

14. §

A Hivatal elnöke a sajtóigazgatással összefüggő szakigazgatási tevékenység központi irányítását, valamint a hatósági ügyintézés felügyeletét, a tanácsokról szóló 1971. évi I. törvényben és végrehajtási rendeletében, továbbá az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvényben előírt körben és módon gyakorolja.

Szabályozási tevékenység

15. §

A Hivatal elnöke feladatai ellátásához jogszabályokat, utasításokat, jogi iránymutatásokat ad ki.

A Hivatal szervezetével kapcsolatos külön rendelkezések

16. §

A Hivatal feladatai közül

a) a 3. §-ban foglaltakat az MT Parlamenti Titkársága látja el, a Minisztertanács elnökének közvetlen irányításával;

b) a 8. § a) és b) pontjában foglaltakat az MT Sajtóirodája látja el, a Minisztertanács elnökének közvetlen irányításával;

c) a 9. §-ban foglaltakat a kormánybizottsági titkárságok látják el, a kormánybizottságok elnökeinek közvetlen irányításával.

17. §

A 16. §-ban említett szervezetek (mint a Hivatal szervezeti egységei) tekintetében a Hivatal elnöke összehangoló, módszertani tevékenységet végez. Ennek keretében gondoskodik a kormányzati munka általános követelményei, valamint az egységes személyzeti és munkajogi elvek, illetőleg gyakorlat érvényesüléséről.

Záró rendelkezések

18. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala feladatkörének szabályozásáról szóló 1039/1969. (X. 28.) Korm. határozat, a Minisztertanács Titkárságáról szóló 2040/1977. (XII. 31.) MT határozat, valamint az állami személyzeti munka koordinálásáról szóló 2018/1977. (VII. 12.) MT határozat.

Ahol jogszabály vagy minisztertanácsi határozat Minisztertanács Titkárságát, Minisztertanács Titkársága vezetőjét, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalát, Minisztertanács Tájékoztatási Hivatala elnökét említ, ott - továbbá az 1987. évi VII. törvény 4. §-ának (2) bekezdésénél - a Minisztertanács Hivatalát, illetőleg a Minisztertanács Hivatala elnökét kell érteni.

Grósz Károly s. k.,

a Minisztertanács elnöke

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére