1988. évi XIX. törvény

a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1987. évi VI. törvény módosításáról

1. § A magánszemélyek jövedelemadójáról szőlő 1988. évi VIII. törvénnyel módosított 1987. évi VI. törvény (a továbbiakban: törvény) 18. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1) Az adó mértéke ha az adó alapja

"

2. § A törvény 19. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) a nyugdíj, a mezőgazdasági szövetkezeti tagok öregségi és munkaképtelenségi járadéka, illetve a mezőgazdasági szövetkezeti tag özvegyének özvegyi járadéka, a szakszövetkezeti tag részére járó növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék, és az adott évben szerzett egyéb jövedelmek együttes összegének évi 108 000 forintot meg nem haladó része után."

3. § (1) Ez a törvény 1989. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit az ezt követően megszerzett jövedelmek utáni adó megállapítására kell alkalmazni.

(2) Az 1988. évben szerzett jövedelmek után az adót az 1987. évi VI. törvénnyel megállapított 18. § (1) bekezdés alkalmazásával kell megfizetni.

Elfogadás dátuma: 1988. december 22.

Dr. Straub F. Brúnó s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára