1988. évi 28. törvényerejű rendelet

a bírósági cégnyilvántartásról szóló 1985. évi 16. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § A bírósági cégnyilvántartásról szóló, az 1988. évi 12. törvényerejű rendelettel módosított 1985. évi 16. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Tvr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(A cégjegyzék)

"1. § A cég és fióktelepe nyilvántartására a megyei (fővárosi) bíróság mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) cégjegyzéket vezet."

2. § A Tvr. 2. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A cégjegyzékben kell nyilvántartani.)

" a) a cég formáját (pl. állami vállalat, szövetkezet, részvénytársaság),"

3. § A Tvr. 3. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvényerejű rendelet alkalmazásában)

" a) a cég az a jogi személy vagy magánszemély - ideértve ezek közös név alatt működő társaságait -, amely (aki) meghatározott név alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, s e nevet aláírásul használja;"

4. § A Tvr. 7. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a jelenlegi a (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre változik:

(A cégnyilvántartás alapvető elvei)

"(1) A bejegyzésre irányuló kérelmet kötelező cégbejegyeztetés esetén a cég létrejöttétől, gazdasági társaság esetén a társasági szerződés megkötésétől (alapszabály elfogadásától), illetve hatósági jóváhagyás esetén annak napjától, bármely változás, illetőleg törlés bejegyzésénél - minden bejegyzett cég esetében - a változástól (hatósági jóváhagyás esetén annak napjától) számított harminc napon belül kell előterjeszteni.

(2) A bejegyzésre illetékes cégbíróság 5000 forinttól 100 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt; aki az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét elmulasztja vagy késedelmesen teljesíti.

(3) Ha a cégjegyzékbe már bejegyzett gazdasági társaságra vonatkozó, a cégjegyzékben már szereplő valamely bejegyzés alapjául szolgáló adat, jog vagy tény megváltozásának a cégjegyzékbe történő bejegyzése iránti kérelmet a cégbíróság elutasítja, emellett a 13. § (1) bekezdésében felsorolt intézkedéseket is alkalmazhatja."

5. § A Tvr. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A cég elnevezésének az ország területén hasonló működési körben tevékenykedő, a cégjegyzékbe korábban bejegyzett cégek elnevezésétől világosan különböznie kell. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a cég elnevezésének arra a részére, amely a cégtulajdonos magánszemély(ek) nevét foglalja magában."

6. § A Tvr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. § (1) A cég elnevezésének a cég tényleges formáját és tevékenységét kell tükröznie, s nem kelthet olyan látszatot, amely ezekkel ellentétes.

(2) Ország, közigazgatási egység nevét, "országos", "magyar" vagy "nemzeti" és ezekhez hasonló jelzőket, a történelem kiemelkedő személyiségei nevét, valamint olyan elnevezést, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak az arra illetékes szerv engedélyével, illetőleg a jogosult hozzájárulásával lehet a cég elnevezésébe felvenni. Illetékes szervnek közigazgatási egység nevének a cég elnevezésébe történő felvétele esetén az adott területi (helyi) tanács végrehajtó bizottságának a cég tevékenysége (főtevékenysége) szerint illetékes szakigazgatási szervét, a történelem kiemelkedő személyisége neve esetében a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárával egyetértésben az igazságügyminisztert, egyéb esetekben pedig a cég tevékenysége (főtevékenysége) szerint illetékes minisztert, (országos hatáskörű szerv vezetőjét) kell tekinteni."

7. § A Tvr. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cég elnevezésében csak magyar, illetőleg meghonosodott idegen szavak, valamint bejegyzett saját védjegyre, vagy szabadalomra utaló szavak szerepelhetnek. Gazdasági társaság cégének az elnevezése tartalmazhatja a tagjai nevét, vagy cégére való utalást is. Ezeken kívül idegen szó az elnevezésben csak akkor használható, ha annak azonos értelmű magyar nyelvű megfelelője nincs. Az elnevezésnek meg kell felelnie a magyar nyelv és helyesírás szabályainak."

8. § A Tvr. 11. §-ának helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(Eljárás jogszabálysértés esetén)

" 11. § (1) Ha a cégjegyzékben szereplő valamely bejegyzés alapjául szolgáló adat, jog vagy tény megváltozása folytán a bejegyzés jogszabályt sért, a cégbíróság a céget képviselője útján felhívja a jogellenesség megszüntetésére, illetőleg az arra irányuló kérelem benyújtására. Ha a cég a megadott határidőben a következményekre történő figyelmeztetés ellenére a felhívásnak nem tesz eleget, a bíróság a jogszabályt sértő bejegyzést a cégjegyzékből hivatalból törli, vagy a 12. § (1) bekezdésében felsorolt cégek esetében a céget megszűntnek nyilvánítja, egyéb cégek esetében pedig a céget a cégjegyzékből hivatalból törli.

(2) Ha a könyvvizsgáló értesítése szerint a gazdasági társaságokról szóló törvény 42. §-ában meghatározott esetekben a társaság legfőbb szerve a szükséges döntéseket nem hozta meg, a bíróság a gazdasági társaságot képviselője útján felhívja a szükséges döntések meghozatalára. Ha a társaság legfőbb szerve a felhívásnak a következményekre történő figyelmeztetés ellenére a megadott határidőben nem tesz eleget, a bíróság a társaságot megszűntnek nyilvánítja, és egyben eltiltja a további működéstől."

9. § A Tvr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) A cégbíróság indítványra felülvizsgálja, hogy

a) a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság határozatai összhangban vannak-e a jogszabályok és a társasági szerződés (alapszabály), valamint a szervezetére és működésére vonatkozó egyéb okiratok rendelkezésével;

b) a jogi személy vállalata (Ptk. 70. §), valamint a leányvállalat szervezeti és működési szabályzata, a szervezetére és működésére vonatkozó más belső szabályzatai megfelelnek-e a jogszabályoknak, valamint a létesítő határozatnak, továbbá egyéb határozatai összhangban vannak-e a jogszabályok, a létesítő határozat és a belső szabályzatok rendelkezéseivel.

(2) A cégbíróság az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az ügyész, a feladatkörébe tartozó kérdésekben a miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője), a Központi Népi Ellenőrzési Bizottság elnöke, továbbá leányvállalat esetében a létesítő szerv felett felügyeletet, illetőleg törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványára jár el.

(3) A cégbíróság felülvizsgálati jogköre nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben munkaügyi vitának, vagy külön jogszabályon alapuló államigazgatási eljárásnak, illetve - a gazdasági társaság jogsértő határozatának bíróság előtti megtámadhatóságát ide nem értve - más bírósági eljárásnak van helye.

(4) A cégbíróság az indítványról annak keretei között dönt. Ha olyan törvénysértést is észlel, amely az eljárás alapjául szolgáló indítványnak nem tárgya, erről az indítványt tevőt értesíteni kell."

10. § A Tvr. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a cégbíróság a jogi személy vállalatát vagy a leányvállalatot, illetőleg a gazdasági társaságot megszűntnek nyilvánítja, a külön jogszabály rendelkezése szerint felszámolásnak vagy végelszámolásnak van helye."

11. § A Tvr. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

"13/A. § A cégjegyzékbe bejegyzett adatot, jogot vagy tényt a külön jogszabályban meghatározott esetekben a cég költségére kell közzétenni. A bejegyzésre illetékes cégbíróság a közzététel elrendelését követően a közlemény szövegét az Igazságügyi Minisztériumba felterjeszti. Az Igazságügyi Minisztérium gondoskodik a közlemény közzétételéről."

12. § A Tvr. a következő 13/B. §-sal egészül ki:

"13/B. § (1) A bíróságoknál nyilvántartott cégek adatairól az igazságügyminiszter országos nyilvántartási alakít ki.

(2) Az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti a cégbírósági közlemények közzétételére szolgáló hivatalos lapot."

13. § A Tvr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14 A. § (1) A gazdasági társaság azon ügyeiben, amelyeknek elbírálását a gazdasági társaságokról szóló törvény a cégbíróság hatáskörébe utalja a cégbíróság nemperes eljárásban jár el.

(2) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy a cégbíróság hatáskörébe tartozó nemperes eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat megállapítsa."

14. § (1) Ez a törvényerejű rendelet az 1989. évi január hó 1. napján lép hatályba; a rendelkezéseit - a 4. §-sal módosított Tvr. 7. §-ának (2) bekezdése kivételével - a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A törvényerejű rendelet hatálybalépésekor a cégnyilvántartásba már bejegyzett gazdasági társaság, polgári jogi társaság, valamint gazdasági munkaközösség esetében az 1990. évi január hó 1. napjáig a bírósági cégnyilvántartásról szóló 1985. évi 16. törvényerejű rendelet rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell, azzal, hogy a Tvr. 12. §-ában szabályozott bírósági felülvizsgálati jogkör a felsorolt cégekre is kiterjed.

(3) A törvényerejű rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az 1988. évi 12. törvényerejű rendelet, valamint a Tvr. 13. §-a (4) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

Dr. Straub F. Brúnó s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére