4/1988. (VI. 30.) KM-BM együttes rendelet

a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet kiegészítéséről és egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. §

A közúti közlekedés szabályairól szóló a 2/1984. (I. 29.) KM-BM, valamint az 5/1987. (V. 31.) KM-BM együttes rendelettel módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet a Magyar Népköztársaság területén levő közutakon és közforgalom elől el nem zárt magánutakon folyó közlekedést szabályozza."

2. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles

a) a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani;

b) a közúti jelzések rendelkezéseinek eleget tenni, a forgalom irányítására jogosultak utasításait követni;

c) úgy közlekedni, hogy a személy- és a vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon."

3. §

(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése a következő y/1 és y/2 ponttal egészül ki:

"y/1 <Vízszennyező anyagot szállító járművel behajtani tilos> (52/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra 5000 liternél több vízszennyező anyagot szállító járművel tilos behajtani;

y/2 <Veszélyes anyagot szállító járművel behajtani tilos> (52/b. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útra veszélyes (szennyező, mérgező) anyagot szállító járművel tilos behajtani;"

(2) Az R. 14. §-ának (4) bekezdésében az "n)-x) pontjában" szövegrész helyébe "o)-x) pontjában" szövegrész lép.

(3) Az R. 14. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

"(14) Ha az (1) bekezdés n) pontjában említett jelzőtábla alatt "Kivéve engedéllyel", "Kivéve taxi", illetőleg "Kivéve . . . (tömegközlekedési vállalat" feliratú kiegészítő tábla van, az útra engedéllyel rendelkező vagy a kiegészítő táblán feltüntetett járművel, továbbá kerékpárral és konflissal szabad behajtani. Az engedélyt az út kezelője adja ki, a korlátozással érintett területen lakó, ott telephellyel rendelkező, vagy oda (onnan) áruszállítást végző természetes és jogi személyek részére. A felsoroltakon kívüli egyedi engedélyek kiadására a fővárosi, megyei tanács vb. közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szerve (a továbbiakban: közlekedési hatóság) jogosult."

4. §

(1) Az R. 15. §-ának (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A járművek megállását vagy várakozását tiltó jelzőtáblák:)

"c) <Korlátozott várakozási övezet> (6l/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton <Korlátozott várakozási övezet vége> (61/b. ábra) tábláig a várakozás a 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett időtartamig, illetőleg feltételekkel engedélyezett."

(2) Az R. 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az (1) bekezdés c) pontjában említett <Korlátozott várakozási övezet> jelzőtábla a 14. § (14) bekezdésében meghatározott jelzőtáblával és kiegészítő táblával együtt is alkalmazható. Ebben az esetben a várakozás feltételeire a kiegészítő táblán feltüntetettek az irányadóak."

5. §

Az R. 16. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Veszélyt jelző tábla:)

"i) <Egyenetlen úttest> (76. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttest a megelőző útszakaszéhoz képest lényegesen rosszabb állapotban van, vagy az úttesten sebességcsökkentő bordákat (küszöböt) alakítottak ki;"

6. §

(1) Az R. 18. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az útburkolati jelek:)

"b) terelővonal: hosszirányú - egy vagy [olyan útszakaszon, ahol a forgalmat a 9. § (1) bekezdésének e) pontjában említett fényjelző készülék szabályozza] közvetlenül egymás mellett levő két párhuzamos - szaggatott vonal, amely az úttest felezővonalát jelzi, a forgalmi sávokat egymástól vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a szaggatott vonalak közötti térközök csökkenése arra. hívja fel a figyelmet, hogy a terelővonal záróvonalban folytatódik; a terelővonalon a járművel folyamatosan haladni nem szabad;

c) záróvonal: hosszirányú folytonos vonal, amely az úttest felezővonalát jelzi, illetőleg a két forgalmi irányt, a forgalmi sávokat egymástól, vagy a nyílt villamospályát a forgalmi sávtól választja el; a záróvonalat járművel sem átlépni, sem érinteni nem szabad; ha azonban közvetlenül a záróvonal mellett terelővonal is van, a záróvonal a terelővonal felől - az előzésre, illetőleg a bekanyarodásra vonatkozó szabályok megtartásával - átléphető;"

(2) Az R. 18. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A 17. § (1) bekezdés e) pontjában szereplő kiegészítő tábla ábrája (115. ábra), amely a mozgáskorlátozottak gépjárművei részére fenntartott várakozóhelyet jelöli, útburkolati jelként önállóan is alkalmazható."

7. §

Az R. 20. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az úttestnek, illetőleg az úttest egy részének a lezárását piros-fehér színű korlát, nyíl alakban sávozott tábla, terelőfüzér vagy terelőkúpok, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetében ezen felül folyamatos piros vagy villogó sárga fényt adó lámpák is jelzik."

8. §

Az R. 24. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Aki járművel az úttest széléről elindul, az úttesten haladó járműveknek, aki pedig az úttestre az e célra kialakított várakozóhelyről, az út más részéről vagy - a zárt villamospályát ide nem értve - útnak nem minősülő területről ráhajt, az úton haladó járműveknek és gyalogosoknak köteles elsőbbséget adni."

9. §

Az R. 25. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Járművel a forgalmi, az időjárási és a látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra.

(2) Járművel az úttesten - az előzés és a kikerülés esetét kivéve - annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út - és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni. Lassú járművel, kerékpárral, állati erővel vont járművel, kézikocsival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel szorosan az úttest jobb szélén kell haladni. Párhuzamos közlekedésnél a jobbra tartásra a külön szabályok (36. §) az irányadóak."

10. §

Az R. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni."

11. §

Az R. 36. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha azonban személygépkocsival, motorkerékpárral vagy - lakott területen belül - távolsági, illetőleg gyorsjáratú autóbusszal a vezető több járművet kíván előzni, megmaradhat a belső forgalmi sávban, feltéve, hogy ezzel a mögötte gyorsabban haladó járművek közlekedését nem akadályozza; ha pedig a forgalom olyan sűrű, hogy a külső forgalmi sávba visszatérni nem. lehet, a belső forgalmi sávban folyamatosan is haladhat."

12. §

(1) Az R. 40. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A járdán - részben vagy teljes terjedelemben - csak akkor szabad megállni, ha

a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi;

b) a megállás a gyalogosközlekedést nem akadályozza, és

c) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg."

(2) Az R. 40. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetében akkor is megállhat, ha a meg-megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg."

13. §

Az R. 41. §-ának (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Tilos várakozni ...:)

"e) az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett."

14. §

Az R. 44. §-ának (4) bekezdése helyébe a kőző rendelkezés lép:

"(4) Tompított fényszóró helyett ködfényszórót, továbbá hátsó helyzet jelző ködlámpát abban az esetben szabad használni, ha a látási viszonyok egyébként csak egészen lassú haladást tennének lehetővé."

15. §

Az R. 46. §-a (3) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Személygépkocsi első ülésén 12 éven aluli. 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket szállítani tilos."

16. §

Az R. 48. §-ának (7) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:

"A közlekedési hatóság - a fővárosi, megyei rendőrfőkapitánysággal egyetértésben - meghatározott típusú segédmotoros kerékpárok tekintetében a bukósisak viselését lakott területen is kötelezővé teheti."

17. §

Az R. 51/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lépi

"51/A. § A 14. § (13), a 40. § (9) és a 41. § (3) bekezdésében említett jogosultság azt a mozgáskorlátozott személyt illeti meg, aki a lakóhelye szerint illetékes egészségügyi 'hatóságtól erre engedélyt kapott és járművén az engedélyre utaló jelzés van."

18. §

Az R. 52. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) Ha jogszabály vagy nemzetközi egyezmény szigorúbb feltételeiket nem állapít meg, a veszélyes anyagot szállító járművel:

a) tilos megállni:

- lakott területen kívül másik veszélyes anyagot szállító járműtől, sátortábortól, tömegközlekedési jármű megállóhelyétől, elektromos és távvezetéktől, valamint nyílt lángtól 200 méteren belül;

- lakott területen az előbbieken túlmenően csatornanyílás (csatornaösszefolyó) felett, illetőleg közelében is;

b) tilos várakozni:

- lakott területen kívül épülettől, vasúti átjárótól, útkereszteződéstől, hídtól, aluljárótól, felüljárótól, alagúttól számított 200 méteren belül;

- lakott területen mindenütt;

c) tilos a vezetőn és a kísérőn kívül személyt szállítani.

(3) A veszélyes anyag szállítása során előállt rendkívüli veszélyről (baleset, a veszélyes anyag elszóródása, kiömlése, tűz, stb.) a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell."

19. §

Az R. 58. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a baleset halált vagy személyi sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíteni kell és a lehetőséghez képest gondoskodni kell a nyomok megőrzéséről; a helyszínt csak az intézkedő rendőr engedélyével szabad elhagyni."

20. §

Az R. 63. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.

(2) Földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat - amely a szilárd burkolatú útat beszennyezheti - el kell távolítani."

21. §

(1) Az R 1. számú Függeléke I. részének a), b), h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek; egyben a következő o) ponttal egészül ki:

"a) Út: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület (közút), illetőleg magánterület (közforgalom elől el nem zárt magánút)."

"b) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló - az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel, vagy más látható módon elhatárolt - része; a gyalogút azonban nem járda."

"h) Kerékpárút: jelzőtáblával kerékpárútként megjelölt út."

"o) Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt út, illetőleg olyan út, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el."

(2) Az R. 1. számú Függeléke II. része a következő sz) ponttal egészül ki:

"sz) Veszélyes anyagot szállító jármű: olyan jármű, amelyet elején és hátulján elhelyezett négyszögletű, keskeny, fekete szegéllyel keretezett narancssárga színű fényvisszaverő táblával jelöltek meg."

22. §

Az R. 2. számú Függeléke a következő zs) (1) ponttal egészül ki:

(Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:)

"zs) (1) "Ólommentes benzint is árusító üzemanyagtöltő állomás" (32. ábra)

23. §

Ez a rendelet 1988. október 1. napján - a rendelet 12. §-a 1989. október 1. napján - lép hatályba, egyidejűleg az R. 41. § (6) bekezdése hatályát veszti.

Urbán Lajos s. k.,

közlekedési miniszter

Dr. Horváth István s. k.,

belügyminiszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére