1989. évi 12. törvényerejű rendelet

az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet módosításáról

1. § (1) Az ipari szövetkezetekről szóló 1971. évi 32. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Iszt.) 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tag és a szövetkezet vagyoni kapcsolatainak formái: részjegy, célrészjegy jegyzése, tagsági kölcsön nyújtása a szövetkezet által használható termelőeszközöknek a szövetkezet tulajdonába adása, valamint a szövetkezeti üzletrész és részjegy juttatása."

(2) Az Iszt. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A szövetkezeti üzletrész természetes személynek átruházható, örökölhető, névre szóló értékpapír. A szövetkezetet elővásárlási jog illeti meg a szövetkezeti üzletrész nem tag természetes személy részére történő értékesítése esetén."

2. § Az Iszt. a következő 15/A §-sal egészül ki:

"15/A. § A szövetkezetekről szóló 1971. évi III. törvény 63/A. §-ának (1) bekezdése alapján a szövetkezet közgyűlése a tag által jegyzett és ténylegesen befizetett részjegy összegét egyszeri alkalommal, a szövetkezet vagyonának terhére - legfeljebb a mindenkori alapmunkadíj kéthavi összegével - megemelheti (részjegyjuttatás)."

3. § Ez a törvényerejű rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Straub F. Brúnó s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke

Katona Imre s. k.,

a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának titkára

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére