1989. évi XXI. törvény

a földről szóló 1989. évi XIX. törvénnyel módosított 1987. évi I. törvény módosításáról[1]

1. § A földről szóló 1989. évi XIX. törvénnyel módosított 1987. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"12. § (1) Az állami tulajdonban lévő ingatlant állami szerv vagy társadalmi szervezet kezelheti.

(2) A kezelői jog megszerzése a tulajdonosi irányítást gyakorló szerv határozatával, illetőleg hatósági határozattal, a kezelővel kötött megállapodással vagy a tulajdonjognak az állam javára való megszerzésével történik.

(3) A kezelői jog megszerzéséhez - kivéve, ha az a tulajdonosi irányítást gyakorló szerv határozatán vagy hatósági határozaton alapul - az ingatlannyilvántarlásba való bejegyzés is szükséges."

2. § A Tv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § A társadalmi szervezet a kezelésében lévő állami ingatlan tulajdonjogát nem ruházhatja át. A kezelői vagy használati jogokat más jogosultak vagy az elhelyező hatóság részére a helyiséggazdálkodásra vonatkozó szabályok keretei között engedheti át. Az ingatlant nem terhelheti meg. Egyebekben megilletik a tulajdonos jogai és terhelik annak kötelezettségei."

3. § A Tv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szövetkezet a lakosság részére kötelező ipari, kereskedelmi és szolgáltatói tevékenység biztosítása céljából ingyenesen kapott állami tulajdonú ingatlant-vagy a jogelőd tulajdonában volt ilyen ingatlant - nem idegenítheti el. Ha ezt a tevékenységét megszünteti a tulajdonjog visszaszáll az államra, illetve az ingatlan fekvése szerinti helyi tanácsra, amely viszont a lakossági szolgáltatásukról köteles gondoskodni."

4. § E törvény 1989. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Pesta László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Rujsz Lászlóné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A törvényi az Országgyűlés az 1989. június 30-ai ülésen fogadta el.