1989. évi XXII. törvény

a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról[1]

1. § A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság - a kizárólag külföldi tőkével működő kivételével -, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a pénzintézet és a vízgazdálkodási társulat (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) feladata, hogy folyamatosan megtegye azokat az intézkedéseket, amelyek az ország gazdasági erőforrásainak a honvédelem érdekében szükséges felhasználását szolgálják."

2. § A Hvt. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § A hadkötelezettség általános. Magában foglalja a katonai vagy a polgári szolgálat teljesítésével kapcsolatos, törvényben meghatározott személyes kötelezettségeket."

3. § A Hvt. 24. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A férfiak hadkötelezettsége magában foglalja:

a) a jelentkezési és

b) a katonai szolgálati vagy a polgári szolgálati kötelezettséget."

4. § A Hvt. 25. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A jelentkezési kötelezettség magában foglalja:

a) a megjelenési kötelezettséget a nyilvántartási adatok felvétele, ellenőrzése, orvosi vizsgálat vagy gyógykezelés, sorozás, illetőleg a fegyver nélküli katonai, valamint a polgári szolgálat teljesítése iránti kérelem elbírálása végett;

b) a személyi adatokban bekövetkezett változások bejelentésének kötelezettségét. A bejelentési kötelezettséget nem kell teljesíteni annak a hadkötelesnek, aki az e törvény alapján megállapított polgári szolgálatát letöltötte, illetőleg annak, akinek katonai és polgári szolgálata együttesen a 28 hónapot eléri.

(2) A honvédelmi kötelezettség teljesítésének előkészítése érdekében a honvédelmi igazgatási szervek a hadkötelesnek a mellékletben meghatározott adatait tartalmazó nyilvántartást készíthetnek."

5. § A Hvt. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"26. § (1) A katonai szolgálati kötelezettség alapján a hadköteles:

a) sorkatonai és

b) tartalékos katonai szolgálatot teljesít, amelynek együttes időtartama a 28 hónapot nem haladhatja meg.

(2) A sor- és a tartalékos katonai szolgálat lehet fegyveres vagy fegyver nélküli.

(3) A fegyver nélküli katonai szolgálatot a hadköteles lelkiismereti okból, engedély alapján teljesítheti.

(4) Fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésére nem kaphat engedélyt az a hadköteles, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezik.

(5) A fegyveres katonai szolgálatot teljesítők katonai esküt tesznek. Az eskü szövege:

Én ..................esküszöm, hogy a Magyar Népköztársaságnak hűséges katonája leszek

Alkotmányunkhoz, törvényeinkhez híven, becsülettel teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsának engedelmeskedem.

Esküszöm, hogy hazámat, annak határait, függetlenségét és alkotmányos rendjét életem árán is megvédem. Az ellenséggel alkuba soha nem bocsátkozom, ellene mindenkor bátran harcolok. Szabadságharcos és honvédő elődeink példáját követve zászlóinkat, csapatainkat, bajtársaimat el nem hagyom. Fegyvereinket és egyéb harci eszközeinket megóvom. A katonai ismereteket elsajátítom. A nemzetközi hadijogelőírásait megtartom, az állam- és szolgálati titkot megőrzöm. Alárendeltjeimről a legjobb tudásom szerint gondoskodom.

Teljes életemben mind békében, mind háborúban szeretett magyar hazám igaz polgárához méltó módon viselkedem.

(6) A fegyver nélküli katonai szolgálatot teljesítők fogadalmat tesznek.

A fogadalom szövege:

Én..................fogadom, hogy hazámat igaz hazafiként

a fegyver nélküli katonai szolgálat követelményeinek megfelelően, minden erőmmel és tudásommal szolgálom.

A Magyar Népköztársaság Alkotmányának, törvényeinek előírásait megtartom. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem. A feladataim ellátásához szükséges ismereteket elsajátítom. A gondjaimra bízott eszközöket és anyagi javakat megóvom.

Teljes életemben mind békében, mind háborúban szeretett magyar hazám igaz polgárához méltó módon viselkedem.

(7) A katonai szolgálati kötelezettséget a Magyar Népköztársaság Alkotmányának, törvényeinek és más jogszabályainak, a katonai szabályzatoknak és utasításoknak, valamint az elöljáró parancsainak megfelelően - a katonai eskühöz, illetőleg fogadalomhoz híven - kell teljesíteni."

6. § A Hvt. a következő címekkel, valamint 26/A-26/C. §-okkal egészül ki:

"A polgári szolgálat

26/A. § (1) A polgári szolgálatot a hadköteles lelkiismereti okból, engedély alapján teljesítheti.

(2) Polgári szolgálat teljesítésére nem kaphat engedélyt az a hadköteles, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezik.

(3) A polgári szolgálatot a kijelölt polgári munkahelyen - a szolgálat félbeszakítása esetét kivéve - megszakítás nélkül kell teljesíteni. A polgári szolgálat teljesítésére a szolgálatot teljesítő jogaira és kötelezettségeire, fegyelmi és anyagi felelősségére, valamint a szolgálathalasztásra és a szolgálat félbeszakítására vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabály állapítja meg.

A fegyver nélküli katonai szolgálat, illetőleg a polgári szolgálat engedélyezése

26/B. § (1) A sorköteles fegyver nélküli katonai, illetőleg polgári szolgálat teljesítése iránti kérelmet a katonai nyilvántartásba vételtől kezdődően a sorozáson való személyes megjelenésig, de legkésőbb a katonai eskü letételéig terjeszthet elő. E határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs.

(2) A tartalékos hadköteles fegyver nélküli katonai, illetőleg polgári szolgálat teljesítése iránti kérelmet a tartalékos katonai szolgálatra való behívó parancs kézbesítését megelőző napig terjeszthet elő.

(3) A sorkatonai, illetőleg tartalékos katonai szolgálat ideje alatt fegyver nélküli katonai, illetőleg polgári szolgálat iránti kérelmet nem lehet beadni.

26/C. § (1) A hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok a kérelemről a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága által kijelölt, illetve felkért szervek képviselőiből létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével a kérelem beadását követő sorozástól számított 90 napon belül határoz.

(2) A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A hadköteles a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti. A kérelemnek halasztó hatálya van.

(3) Az (1) bekezdés alapján létrehozott bizottság az érinteti egyház véleményét kikérheti."

7. §[2]

8. §[3]

9. § A Hvt. 35. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyúttal a (3)-(6) bekezdésének jelölése (4)-(7) bekezdésre változik.

"(3) A fegyveres erők hivatásos állományú tagjai fogadalmat tesznek. A fogadalom szövege:

Én..................fogadom, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot a fegyveres erők hivatásos állományú tagjához méltóan, katonai eskümhöz híven szolgálom. Népünkhöz és alkotmányához mindenkor hű leszek.

Fogadom, hogy tudásomat, szolgálati jogkörömet békében és háborúban egyaránt szeretett hazám védelmének szolgálatába állítom. A törvényeket és törvényes rendelkezéseket megtartom és megtartatom. Alárendeltjeimet hazánk védelmére, bátorságra, áldozatkészségre nevelem, róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. A gondjaimra bízott haditechnikai eszközöket és anyagi javakat legjobb tudásom szerint kezelem és megóvom.

Szent meggyőződéssel és szilárd elhatározással fogadom, hogy dicső szabadságharcos elődeinkhez híven látom el katonai feladataimat.

Mindenkor példamutatóan, becsülettel, tiszti (tiszthelyettesi) rendfokozatomhoz méltóan élek."

10. § A Hvt. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az a hadköteles:

a) aki szolgálathalasztásban részesült,

b) akinek sorkatonai szolgálatát félbeszakították, vagy

c) aki fegyver nélküli katonai, illetőleg polgári szolgálat iránti kérelmet nyújtott be

annak az évnek december 31. napjáig hívható be sorkatonai szolgálatra, vagy annak továbbfolytatására, amelyben a 28. évét, ha a szolgálathalasztására vagy a szolgálat félbeszakítására felsőfokú tanulmányok miatt kerül sor, a 30. életévét betölti."

11. § A Hvt. 37. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyúttal az (5)-(7) bekezdés számozása (6)-(8) bekezdésre módosul:

"(5) Ha a (4) bekezdésben megjelölt időpontban a hadköteles fegyver nélküli katonai vagy polgári szolgálat iránti kérelmét a hatóság jogerősen még nem bírálta el, ezt követően is - legkésőbb azonban az eljárás befejezését követően 6 hónapon belül - behívható a sorkatonai szolgálatra vagy annak továbbfolytatására."

12. § A Hvt. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"38. § (1) A fegyveres sorkatonai szolgálat időtartama legfeljebb 18 hónap. Ezen belül a hadkötelesek egyes csoportjainak szolgálati idejét a honvédelmi miniszter állapítja meg.

(2) A felsőoktatási intézménybe felvett hadköteles a fegyveres sorkatonai szolgálatot a tanulmányai befejezése után teljesíti. E rendelkezés alóli kivételeket a Minisztertanács állapítja meg.

(3) A fegyver nélküli sorkatonai szolgálat időtartama legfeljebb 24 hónap.

(4) A katonai büntetésvégrehajtási intézetben letöltött szabadságvesztés büntetés, valamint a fegyelmi fenyítésül kiszabott fogság időtartama a sorkatonai szolgálat időtartamába nem számít be. Ha azonban a szabadságvesztés, illetve a fogság időtartama és az. azt követő szolgálata alatt a sorkatona példás magatartást tanúsít, a szolgálati jogviszony korábbi megszüntetését az. illetékes miniszter engedélyezheti, feltéve, hogy sorkatonai szolgálata időtartama - a fogság és a szabadságvesztés idejét is figyelembe véve - eltelt.

(5) A sorkatonai szolgálat az állománybavétellel kezdődik, s a tartalékállományba helyezéssel ér véget."

13. § A Hvt. a 38. §-a után a következő címmel és 38/A-38/C. §-okkal egészül ki:

"A polgári szolgálat időtartama

38/A. § A polgári szolgálat időtartama 28 hónap.

38/B. § A tartalékos hadköteles katonai és a polgári szolgálatának együttes időtartama a 28 hónapot nem haladhatja meg.

38/C. § (1) A polgári szolgálat idejébe nem számít be a szolgálat félbeszakításának ideje, valamint az az idő, amelyet a szolgálatot teljesítő önhibájából a szolgálati helyétől távol töltött.

(2) A polgári szolgálat a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve által kiadott, a szolgálat teljesítésének megkezdésére vonatkozó felhívásban megjelölt napon a foglalkoztatónál való jelentkezéssel kezdődik.

(3) A szolgálat teljesítés befejezésének időpontját a fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottsága munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szerve - a (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel - határozattal állapítja meg."

14. § A Hvt. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tartalékos katonai szolgálat módja:

a) kiképzés,

b) továbbképzés,

c) gyakorlat,

d) gyakorló szolgálat,

e) különleges szolgálat,

f) fegyver nélküli szolgálat."

15. § A Hvt. 41. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő (5)-(6) bekezdés lép, a jelenlegi (6) bekezdés számozása pedig (7) bekezdésre változik.

"(5) A 40. § (2) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott tartalékos katonai szolgálat együttes időtartama nem haladhatja meg a tartalékos tiszt, zászlós és tiszthelyettes esetén a 16, tartalékos tisztes és honvéd esetén a 10 hónapot.

(6) Az a hadköteles, aki 24 hónapos fegyver nélküli sorkatonai szolgálatot teljesített, a hadköteles korban még összesen 4 hónapi fegyver nélküli tartalékos katonai szolgálatra hívható be."

16. § A Hvt. 42. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tartalékos tisztek és tiszthelyettesek fogadalmat tesznek. A fogadalom szövege:

Én..................fogadom, hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot a fegyveres erők tartalékos állományú tagjához méltóan, katonai eskümhöz híven szolgálom. Népünkhöz és alkotmányához mindenkor hű leszek.

Fogadom, hogy tudásomat, szolgálati jogkörömet békében és háborúban egyaránt szeretett hazám védelmének szolgálatába állítom. A törvényeket és törvényes rendelkezéseket megtartom és megtartatom. Alárendeltjeimet hazánk védelmére, bátorságra, áldozatkészségre nevelem, róluk emberséggel és felelősséggel gondoskodom. A gondjaimra bízott haditechnikai eszközöket és anyagi javakat legjobb tudásom szerint kezelem és megóvom.

Szent meggyőződéssel és szilárd elhatározással fogadom, hogy dicső szabadságharcos elődeinkhez híven látom el katonai feladataimat.

Mindenkor példamutatóan, becsülettel, tiszti (tiszthelyettesi) rendfokozatomhoz méltóan élek. "

17. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi I. törvény 11. §-a hatályba lép.

(2) E törvény alapján 1989-ben a már besorozott sorköteles a fegyver nélküli katonai vagy polgári szolgálat iránt július 31-ig terjesztheti elő kérelmét.

(3) A (2) bekezdésben említett hadköteles kérelmének elbírálására a 26/C. § (1) bekezdésében megállapított határidőt a hadkiegészítési és területvédelmi parancsnok egy alkalommal további 90 nappal meghosszabbíthatja.

(4) A honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény - annak mellékleteként - e törvény mellékletével kiegészül.

(5) Felhatalmazást kap:

a) a honvédelmi miniszter, hogy a fegyver nélküli katonai, illetőleg polgári szolgálat engedélyezésével kapcsolatos eljárási szabályokat;

b) az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnöke, hogy a polgári szolgálatot teljesítők és a foglalkoztatók nyilvántartásba vételével, valamint a polgári szolgálat teljesítésének felügyeletével kapcsolatos részletes szabályokat megállapítsa.

(6) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Hvt. 1. §-ának (3) bekezdése, 31. §-a, az 50. §-ának (3) bekezdéséből a "határsávban és" szövegrész, valamint a külföldre utazásról és az útlevélről szóló 1987. évi 25. törvényerejű rendelet 7. §-a (1) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Balogh László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Pesta László s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Melléklet az 1989. évi XXII. törvényhez

"Melléklet az 1976. évi I. törvényhez

A honvédelmi igazgatás hadkötelesekről nyilvántartott adatai

1. Személyi adatok: név; személyi szám; családi állapot; gyermekek száma; születési ideje és helye; (hadköteles nő esetében) a férj személyi száma.

2. Foglalkozást, szakismeretet és iskolai végzettséget jelölő adatok: polgári foglalkozás, iskolai végzettség és tanulmányok befejezésének ideje; polgári szakképzettség; idegen nyelvismeret és foka; gépjárművezetői engedély és gépjárműkategória.

3. Állandó és ideiglenes lakóhely címe, munkahely megnevezése és címe.

4. Útlevél típusa, érvényességi ideje és száma.

5. Külföldi tartózkodás helye, időpontja és időtartama; külföldi katonai szolgálat helye, időtartama, fegyvernem, rendfokozat.

6. Katonai szolgálatot befolyásoló körülmények: fizikai adatok (magasság, mellbőség, derékbőség, fejméret, lábméret, szemüveg v. kontaktlencse viselés); egészségi állapot, elszenvedett betegségek; esetleges cselekvőképtelenség; speciális helyzet és környezeti minőség; tanulmányok folytatása; közérdekű vagy személyi érdekű szolgálathalasztásra okot adó körülmények; fegyver nélküli vagy polgári szolgálat iránti kérelem.

7. Büntető statisztikai adatok: előzetes letartóztatás ideje, esetlegesen kiszabott főbüntetés, mellékbüntetés; büntetés hatálya, szabadságvesztés letöltésének kezdete; szabadulás várható időpontja; szabadulás tényleges időpontja.

8. Katonai adatok: katonai szolgálat fajtája, az állományilletékes alakulat megnevezése; bevonulás időpontja; leszerelés időpontja; elért rendfokozat, az előléptetés dátuma; katonai szakképzettség; katonai iskolai végzettség és a tanulmányok befejezésének időpontja; kiváló, illetőleg élenjáró cím, osztályos fokozat elérése; honvédelmi oktatásban való részvétel és befejezésének időpontja.

9. Fogyatéki adatok: elhalálozás; kivándorlás; jogellenes külföldre távozás; állampolgárságtól való megfosztás, illetőleg mindezek időpontja."

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1989. június 30-ai ülésén fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi XXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte az 1989. évi XXVIII. törvény 20. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1990.01.01.

Tartalomjegyzék