12/1990. (VI. 13.) IM rendelet

az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól

A bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvény 51. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a Legfelsőbb Bíróság elnökével egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §[1]

2. §[2]

(1) A bíróság - az OBH közreműködésével - az országos névjegyzék útján úgy tesz eleget az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 9. § (3) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésében, és ezzel összefüggésben a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 100. § (5) bekezdés f) pontjában meghatározott rendelkezéseknek, hogy az országos névjegyzék részeként, a bíróságok központi internetes oldalán közzéteszi a végelszámolás megindítását elrendelő végzést és a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényben meghatározott határozatokat, hirdetményeket, egyéb iratokat (a továbbiakban együtt e §-ban: irat).

(2) Az OBH az iratok fogadására informatikai felületet alakít ki, s kizárólag az ezen keresztül érkezett iratokat fogadja.

(3) A bíróság az iratokat az OBH által az iratok fogadására kialakított informatikai felületére küldi meg.

(4) A bíróság feladata, hogy a honlapon történő megtekintéssel, a közzétételt követő egy munkanapon belül meggyőződjön az irat változtatás nélküli közzétételéről. Ha az irat közzétételére nem változtatás nélkül került sor, erről az OBH-t haladéktalanul, rövid úton értesíti; egyúttal - szükség esetén - az iratot ismételten megküldi az OBH részére.

(5) Az OBH és a bíróság az (1) bekezdésben meghatározott iratokat elektronikus úton őrzi.

(6) Az e §-ban írt feladatok teljesítése az OBH elnöke által kijelölt szervezeti egység vagy személy, és a bírósági iroda (a továbbiakban: iroda) feladata.

(7) Az irat kezelője az e §-ban írt teendők elvégzésére irodai utasítást ad. Az iroda az egyes teendők elvégzése előtt az iratot az irat intézőjének irodai utasítás adása céljából bemutatja, ha az ügy csak irodai utasításra intézhető tovább.

(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezései szerint kell eljárni abban az esetben is, ha jogszabály alapján a civil szervezetet nyilvántartó bíróságnak a bíróságok központi internetes oldalán hirdetményt kell közzétennie.

3. §[3]

Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 6. § (2) bekezdése kivételével - a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendeletben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

4/A. §[4]

E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 2. §-át a módosító rendelet 3. §-ának hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelethez[5]

2. melléklet a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelethez[6]

3. számú melléklet a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelethez[7]

4. számú melléklet a 12/1990. (VI. 13.) IM rendelethez[8]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 16. § b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[2] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[3] Módosította a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.01.01.

[4] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2012.07.07.

[5] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 39. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 39. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 16. § b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 39. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2012.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére