1990. évi XXI. törvény

a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról[1]

A honvédelemről szóló 1976. évi 1. törvény (a továbbiakban: Hvt.) a következők szerint módosul:

1. § A Hvt. 7. §-a a következő c)-e) pontokkal egészül ki, egyúttal a c) pontjának jelölése f) pontra változik:

(Az Országgyűlés az Alkotmánynak megfelelően gyakorolja a Magyar Köztársaság védelmével kapcsolatos következő jogait:)

"c) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;

d) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki;

e) dönt a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról."

2. § A Hvt. 8. §-a és az előtte lévő cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A köztársasági elnök

8. § (1) A köztársasági elnök az Alkotmányban biztosított jogkörében

a) az Országgyűlés akadályoztatása esetén

- kinyilvánítja a hadiállapotot, illetőleg kihirdeti a rendkívüli állapotot, és létrehozza a Honvédelmi Tanácsot;

- kihirdeti a szükségállapotot, és rendeleti úton bevezeti az e törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket, szükségállapot idején dönt a fegyveres erők alkalmazásáról;

b) az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával a honvédelmet érintő nemzetközi szerződéseket köt;

c) jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét.

(2) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) parancsnokát és vezérkari főnökét, az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnokának nemzeti helyettesét, valamint a Határőrség országos parancsnokát a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel a beosztásából.

(3) A köztársasági elnök a tábornokokat

a) kinevezi és előlépteti,

b) a szolgálatból elbocsátja, illetőleg nyugállományba helyezi,

c) fegyelmi fenyítésként elbocsátja, nyugállományba helyezi, továbbá - kivéve, ha az bírói ítélettel történik - lefokozza, illetőleg rendfokozatában visszaveti."

3. § A Hvt. 11. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő (2)-(7) bekezdés rendelkezései lépnek:

"(2) A honvédelmi miniszter irányítja az ország külső támadás elleni fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok teljesítését. Ennek keretében

a) részt vesz a Magyar Köztársaság védelmi doktrínájának és honvédelmi politikájának kialakításában és megvalósításában;

b) javaslatokat dolgoz ki a lakosságnak, a fegyveres erőknek, a gazdaságnak és az ország területének külső támadás elleni fegyveres védelemre való felkészítésére, valamint az ország és a fegyveres erők mozgósítására;

c) követelményeket, illetve javaslatokat dolgoz ki az állami szervek és a gazdaság mozgósítására vonatkozó feladatok végrehajtásához, együttműködik az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel (a továbbiakban együtt: miniszter) ezek végrehajtásának előkészítésében és megvalósításában;

d) a Honvédelmi Tanács számára - a Magyar Honvédség parancsnokával és vezérkari főnökével együttműködve - javaslatot tesz a fegyveres erők alkalmazására, illetőleg a háború vezetésére;

e) előkészíti, illetőleg - a hatáskörébe tartozó kérdésekben - kiadja a honvédelemre vonatkozó jogszabályokat, gondoskodik a honvédelemmel kapcsolatos végrehajtási feladatok egységes szabályozásáról.

(3) A honvédelmi miniszter követelményeket és irányelveket állapít meg a más minisztériumok és országos hatáskörű szervek (a továbbiakban együtt: minisztériumok) honvédelmi feladatainak teljesítéséhez, és közreműködik azok végrehajtásában. Ennek érdekében

a) segíti a minisztériumok honvédelmi jellegű tevékenységét, javaslatot tesz az ország védelmében résztvevő szervek felkészítésére;

b) a miniszterekkel együttműködik a haditechnikai eszközök, hadfelszerelési anyagok gyártásában és beszerzésében, valamint a hadiipari kapacitások meghatározásában, a katonai létesítmények elhelyezésében, a honvédelem szempontjából fontos közlekedési, hírközlési hálózat, valamint sugárfigyelő-, és jelzőrendszer működőképességének biztosításában.

(4) A honvédelmi miniszter a honvédelmi igazgatás keretében

a) kiadja a Honvédség irányításával kapcsolatos jogszabályokat;

b) irányítja a katonai sajtó-, és a honvédelmi tájékoztató tevékenységet;

c) gyakorolja a Honvédelmi Minisztérium, valamint a külön jogszabályban megállapított körben a Honvédség személyi állománya tekintetében meghatározott személyügyi hatáskört;

d) megállapítja a Honvédség költségvetését, valamint gazdálkodási rendjének jogi szabályait;

e) nemzetközi katonapolitikai kapcsolatokat létesít és tart fenn, részt vesz a hatáskörébe utalt nemzetközi szerződések előkészítésében, megteremti a feltételeit a nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítésének, és irányítja a Honvédelmi Minisztériumra ezzel kapcsolatosan háruló feladatok végrehajtását;

f) törvényességi felügyeletet gyakorol a Honvédség tevékenysége felett. Felügyeleti jogkörében ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását, megsemmisítheti, illetőleg megváltoztathatja a parancsnok által kiadott jogszabálysértő döntéseket, és törvényes eljárásra utasíthatja a Magyar Honvédség parancsnokát, és vezérkari főnökét;

g) állami felügyeletet gyakorol a Honvédség vállalatai felett;

h) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb igazgatási feladatokat.

(5) A honvédelmi miniszter együttműködik az illetékes szervekkel a gazdasági kötelezettségek és anyagi szolgáltatások teljesítésével összefüggő feladatok ellátásában, valamint szakfelügyeletet lát el a minisztériumok és a tanácsok honvédelmi jellegű tevékenysége felett, amelynek keretében

a) felügyeli a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szakigazgatási tevékenységet, kivéve a polgári védelmi kötelezettség, a honvédelmi munkakötelezettség, a polgári szolgálat, valamint az egyes gazdasági kötelezettségek teljesítésére irányuló szakigazgatási tevékenységet;

b) ellátja a hatáskörébe utalt engedélyezési és egyéb hatósági feladatokat.

(6) A fegyveres erők alapvető szabályzatait - a belügyminiszterrel egyetértésben - a honvédelmi miniszter adja ki.

(7) A Határőrséget és a polgári védelmi feladatok teljesítését a belügyminiszter irányítja."

4. § A Hvt. a következő címmel és 11/A. §-sal egészül ki:

"A Magyar Honvédség parancsnoka

11/A. § (1) A Honvédséget a Magyar Honvédség parancsnoka vezeti.

(2) A Magyar Honvédség parancsnoka

a) kidolgozza az ország fegyveres védelmének tervét;

b) összehangolja az ország védelmében résztvevő szervek felkészítését;

c) kidolgozza, és a honvédelmi miniszter útján a Minisztertanácshoz felterjeszti a Honvédség felszerelésére, felkészítésére, fejlesztésére és alkalmazására (igénybevételére), valamint az ország területének előkészítésére vonatkozó terveket, és gondoskodik azok végrehajtásáról;

d) tervezi, és irányítja a fegyveres erők - és e jogszabály keretei között a fegyveres testületek és rendészeti szervek - kiegészítését, valamint a kiegészítéshez és mozgósításhoz szükséges ingatlanok és ingó dolgok igénybevételét;

e) irányítja a Katonai Biztonsági Hivatal, valamint - a vezérkari főnök útján - a Katonai Felderítő Hivatal tevékenységét;

f) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatokat;

g) elrendeli a Honvédség mozgósítását;

h) szervezi a Honvédség együttműködését a fegyveres erők más részeivel és a fegyveres testületekkel;

i) szervezi a nemzetközi szerződésekből folyó katonai kötelezettségek teljesítését, a szövetséges hadseregekkel való együttműködést és a Honvédség nemzetközi kapcsolatait;

j) szervezi a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzését, a katonai létesítmények elhelyezését, közreműködik a honvédelem szempontjából fontos közlekedési és hírközlési hálózat, valamint sugárfigyelő-, jelző és riasztási rendszer működőképességének biztosításában;

k) meghatározza a csapatok és az egyéb katonai szervek feladatait, szervezetét és területi elhelyezését, irányítja felkészítésüket és alkalmazásukat;

l) gondoskodik a Honvédség személyi állományának neveléséről, meghatározza a kiképzés rendjét és követelményeit;

m) kialakítja a személyügyi munka elveit és módszereit, gyakorolja a szolgálati elöljárói jogkörébe utalt személyügyi hatáskört;

n) megszervezi a Honvédség anyagi, technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi ellátását, valamint beruházási tevékenységét;

o) a jogszabályok alapján megállapítja a Honvédség személyi állománya ellátásának, érdekvédelmének, valamint munkavédelmének és balesetelhárításának szabályait;

p) meghatározza a katonai vezetés rendszerét, gondoskodik a vezetési elvek és módszerek korszerűsítéséről;

r) kiadja a Honvédségre érvényes egyes szabályzatokat, parancsokat, intézkedéseket;

s) meghatározza a Honvédségben folyó tudományos munka követelményeit;

t) gondoskodik az állam-, és szolgálati titok védelméről."

5. § A Hvt. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § (1) A honvédelmi miniszter - hatáskörének gyakorlása érdekében - a Magyar Honvédség parancsnokától, illetőleg vezérkari főnökétől a 11/A. § (2) bekezdése szerinti tevékenységről jelentést kérhet, betekinthet bármely iratba.

(2) A Magyar Honvédség parancsnoka a Hvt. 11. § (2)-(5) bekezdésében szereplő feladatok teljesítésében, az e körbe tartozó döntések előkészítésében a honvédelmi miniszter felkérésére közreműködik.

(3) A Magyar Honvédség parancsnoka a hatáskörét meghaladó döntések meghozatala érdekében a honvédelmi miniszternek előterjesztést tesz."

6. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Hvt. bevezető része, valamint a 21. §-ának (2) bekezdése és 22. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. március 1-jei ülésén fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére