Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1990. évi XXI. törvény

a honvédelemről szóló 1976. évi I. törvény módosításáról[1]

A honvédelemről szóló 1976. évi 1. törvény (a továbbiakban: Hvt.) a következők szerint módosul:

1. § A Hvt. 7. §-a a következő c)-e) pontokkal egészül ki, egyúttal a c) pontjának jelölése f) pontra változik:

(Az Országgyűlés az Alkotmánynak megfelelően gyakorolja a Magyar Köztársaság védelmével kapcsolatos következő jogait:)

"c) hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (háborús veszély) esetén kihirdeti a rendkívüli állapotot, és Honvédelmi Tanácsot hoz létre;

d) az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az állampolgárok élet-, és vagyonbiztonságát tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás, vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki;

e) dönt a fegyveres erők külföldi vagy országon belüli alkalmazásáról."

2. § A Hvt. 8. §-a és az előtte lévő cím helyébe a következő rendelkezés lép:

"A köztársasági elnök

8. § (1) A köztársasági elnök az Alkotmányban biztosított jogkörében

a) az Országgyűlés akadályoztatása esetén

- kinyilvánítja a hadiállapotot, illetőleg kihirdeti a rendkívüli állapotot, és létrehozza a Honvédelmi Tanácsot;

- kihirdeti a szükségállapotot, és rendeleti úton bevezeti az e törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket, szükségállapot idején dönt a fegyveres erők alkalmazásáról;

b) az Országgyűlés előzetes jóváhagyásával a honvédelmet érintő nemzetközi szerződéseket köt;

c) jóváhagyja az ország fegyveres védelmének tervét.

(2) A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) parancsnokát és vezérkari főnökét, az Egyesített Fegyveres Erők főparancsnokának nemzeti helyettesét, valamint a Határőrség országos parancsnokát a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel a beosztásából.

(3) A köztársasági elnök a tábornokokat

a) kinevezi és előlépteti,

b) a szolgálatból elbocsátja, illetőleg nyugállományba helyezi,

c) fegyelmi fenyítésként elbocsátja, nyugállományba helyezi, továbbá - kivéve, ha az bírói ítélettel történik - lefokozza, illetőleg rendfokozatában visszaveti."

3. § A Hvt. 11. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő (2)-(7) bekezdés rendelkezései lépnek:

"(2) A honvédelmi miniszter irányítja az ország külső támadás elleni fegyveres védelmével kapcsolatos feladatok teljesítését. Ennek keretében

a) részt vesz a Magyar Köztársaság védelmi doktrínájának és honvédelmi politikájának kialakításában és megvalósításában;

b) javaslatokat dolgoz ki a lakosságnak, a fegyveres erőknek, a gazdaságnak és az ország területének külső támadás elleni fegyveres védelemre való felkészítésére, valamint az ország és a fegyveres erők mozgósítására;

c) követelményeket, illetve javaslatokat dolgoz ki az állami szervek és a gazdaság mozgósítására vonatkozó feladatok végrehajtásához, együttműködik az érdekelt miniszterekkel és országos hatáskörű szervek vezetőivel (a továbbiakban együtt: miniszter) ezek végrehajtásának előkészítésében és megvalósításában;

d) a Honvédelmi Tanács számára - a Magyar Honvédség parancsnokával és vezérkari főnökével együttműködve - javaslatot tesz a fegyveres erők alkalmazására, illetőleg a háború vezetésére;

e) előkészíti, illetőleg - a hatáskörébe tartozó kérdésekben - kiadja a honvédelemre vonatkozó jogszabályokat, gondoskodik a honvédelemmel kapcsolatos végrehajtási feladatok egységes szabályozásáról.

(3) A honvédelmi miniszter követelményeket és irányelveket állapít meg a más minisztériumok és országos hatáskörű szervek (a továbbiakban együtt: minisztériumok) honvédelmi feladatainak teljesítéséhez, és közreműködik azok végrehajtásában. Ennek érdekében

a) segíti a minisztériumok honvédelmi jellegű tevékenységét, javaslatot tesz az ország védelmében résztvevő szervek felkészítésére;

b) a miniszterekkel együttműködik a haditechnikai eszközök, hadfelszerelési anyagok gyártásában és beszerzésében, valamint a hadiipari kapacitások meghatározásában, a katonai létesítmények elhelyezésében, a honvédelem szempontjából fontos közlekedési, hírközlési hálózat, valamint sugárfigyelő-, és jelzőrendszer működőképességének biztosításában.

(4) A honvédelmi miniszter a honvédelmi igazgatás keretében

a) kiadja a Honvédség irányításával kapcsolatos jogszabályokat;

b) irányítja a katonai sajtó-, és a honvédelmi tájékoztató tevékenységet;

c) gyakorolja a Honvédelmi Minisztérium, valamint a külön jogszabályban megállapított körben a Honvédség személyi állománya tekintetében meghatározott személyügyi hatáskört;

d) megállapítja a Honvédség költségvetését, valamint gazdálkodási rendjének jogi szabályait;

e) nemzetközi katonapolitikai kapcsolatokat létesít és tart fenn, részt vesz a hatáskörébe utalt nemzetközi szerződések előkészítésében, megteremti a feltételeit a nemzetközi szerződésekből eredő katonai kötelezettségek teljesítésének, és irányítja a Honvédelmi Minisztériumra ezzel kapcsolatosan háruló feladatok végrehajtását;

f) törvényességi felügyeletet gyakorol a Honvédség tevékenysége felett. Felügyeleti jogkörében ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását, megsemmisítheti, illetőleg megváltoztathatja a parancsnok által kiadott jogszabálysértő döntéseket, és törvényes eljárásra utasíthatja a Magyar Honvédség parancsnokát, és vezérkari főnökét;

g) állami felügyeletet gyakorol a Honvédség vállalatai felett;

h) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb igazgatási feladatokat.

(5) A honvédelmi miniszter együttműködik az illetékes szervekkel a gazdasági kötelezettségek és anyagi szolgáltatások teljesítésével összefüggő feladatok ellátásában, valamint szakfelügyeletet lát el a minisztériumok és a tanácsok honvédelmi jellegű tevékenysége felett, amelynek keretében

a) felügyeli a honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos szakigazgatási tevékenységet, kivéve a polgári védelmi kötelezettség, a honvédelmi munkakötelezettség, a polgári szolgálat, valamint az egyes gazdasági kötelezettségek teljesítésére irányuló szakigazgatási tevékenységet;

b) ellátja a hatáskörébe utalt engedélyezési és egyéb hatósági feladatokat.

(6) A fegyveres erők alapvető szabályzatait - a belügyminiszterrel egyetértésben - a honvédelmi miniszter adja ki.

(7) A Határőrséget és a polgári védelmi feladatok teljesítését a belügyminiszter irányítja."

4. § A Hvt. a következő címmel és 11/A. §-sal egészül ki:

"A Magyar Honvédség parancsnoka

11/A. § (1) A Honvédséget a Magyar Honvédség parancsnoka vezeti.

(2) A Magyar Honvédség parancsnoka

a) kidolgozza az ország fegyveres védelmének tervét;

b) összehangolja az ország védelmében résztvevő szervek felkészítését;

c) kidolgozza, és a honvédelmi miniszter útján a Minisztertanácshoz felterjeszti a Honvédség felszerelésére, felkészítésére, fejlesztésére és alkalmazására (igénybevételére), valamint az ország területének előkészítésére vonatkozó terveket, és gondoskodik azok végrehajtásáról;

d) tervezi, és irányítja a fegyveres erők - és e jogszabály keretei között a fegyveres testületek és rendészeti szervek - kiegészítését, valamint a kiegészítéshez és mozgósításhoz szükséges ingatlanok és ingó dolgok igénybevételét;

e) irányítja a Katonai Biztonsági Hivatal, valamint - a vezérkari főnök útján - a Katonai Felderítő Hivatal tevékenységét;

f) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt hatósági feladatokat;

g) elrendeli a Honvédség mozgósítását;

h) szervezi a Honvédség együttműködését a fegyveres erők más részeivel és a fegyveres testületekkel;

i) szervezi a nemzetközi szerződésekből folyó katonai kötelezettségek teljesítését, a szövetséges hadseregekkel való együttműködést és a Honvédség nemzetközi kapcsolatait;

j) szervezi a haditechnikai eszközök és hadfelszerelési anyagok beszerzését, a katonai létesítmények elhelyezését, közreműködik a honvédelem szempontjából fontos közlekedési és hírközlési hálózat, valamint sugárfigyelő-, jelző és riasztási rendszer működőképességének biztosításában;

k) meghatározza a csapatok és az egyéb katonai szervek feladatait, szervezetét és területi elhelyezését, irányítja felkészítésüket és alkalmazásukat;

l) gondoskodik a Honvédség személyi állományának neveléséről, meghatározza a kiképzés rendjét és követelményeit;

m) kialakítja a személyügyi munka elveit és módszereit, gyakorolja a szolgálati elöljárói jogkörébe utalt személyügyi hatáskört;

n) megszervezi a Honvédség anyagi, technikai, közlekedési, pénzügyi és egészségügyi ellátását, valamint beruházási tevékenységét;

o) a jogszabályok alapján megállapítja a Honvédség személyi állománya ellátásának, érdekvédelmének, valamint munkavédelmének és balesetelhárításának szabályait;

p) meghatározza a katonai vezetés rendszerét, gondoskodik a vezetési elvek és módszerek korszerűsítéséről;

r) kiadja a Honvédségre érvényes egyes szabályzatokat, parancsokat, intézkedéseket;

s) meghatározza a Honvédségben folyó tudományos munka követelményeit;

t) gondoskodik az állam-, és szolgálati titok védelméről."

5. § A Hvt. a következő 11/B. §-sal egészül ki:

"11/B. § (1) A honvédelmi miniszter - hatáskörének gyakorlása érdekében - a Magyar Honvédség parancsnokától, illetőleg vezérkari főnökétől a 11/A. § (2) bekezdése szerinti tevékenységről jelentést kérhet, betekinthet bármely iratba.

(2) A Magyar Honvédség parancsnoka a Hvt. 11. § (2)-(5) bekezdésében szereplő feladatok teljesítésében, az e körbe tartozó döntések előkészítésében a honvédelmi miniszter felkérésére közreműködik.

(3) A Magyar Honvédség parancsnoka a hatáskörét meghaladó döntések meghozatala érdekében a honvédelmi miniszternek előterjesztést tesz."

6. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Hvt. bevezető része, valamint a 21. §-ának (2) bekezdése és 22. §-ának (3) bekezdése a hatályát veszti.

Dr. Szűrös Mátyás s. k.,

a Köztársaság ideiglenes elnöke

Dr. Fodor István s. k.,

az Országgyűlés megbízott elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1990. március 1-jei ülésén fogadta el.