2/1990. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Miniszterelnöki Hivatalról

1. §

A Miniszterelnöki Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a miniszterelnök munkaszervezete, amely egyúttal ellátja a Kormány testületi működésével kapcsolatos feladatokat.

2. §

(1) A Hivatalt a közigazgatási államtitkár vezeti.

(2) A Hivatal szervezeti keretei között működnek

a) a tárca nélküli miniszterek titkárságai,

b) a Hivatal politikai államtitkárai és az irányításuk alatt működő szervezeti egységek,

c) a kormányszóvivő,

d) a miniszterelnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek.

(3) A közigazgatási államtitkár a Hivatal szervezeti egységei tekintetében gondoskodik a kormányzati munka általános követelményei, az egységes személyzeti és munkajogi elvek, illetőleg gyakorlat érvényesítéséről.

3. §

A Hivatal a miniszterelnök részére

a) döntéselőkészítéssel kapcsolatos tevékenységet végez,

b) komplex - törvényességi, jogi és gazdaságpolitikai szempontú - szakvéleményt készít a Kormány napirendjén szereplő előterjesztésekről,

c) végzi az általa esetenként meghatározott feladatokat.

4. §

A Hivatal a Kormány működésével kapcsolatban

a) elkészíti a Kormány munkatervének javaslatát és figyelemmel kíséri a munkaterv végrehajtását,

b) véleményt nyilváníthat a kormányelőterjesztések, jelentések (a továbbiakban együtt: előterjesztések) tervezetéről,

c) vizsgálja, hogy az ülések napirendjére felvett előterjesztések megfelelnek-e a Kormány ügyrendjében meghatározott tartalmi és formai követelményeknek,

d) elkészíti a kormányülések napirendi javaslatát,

e) aláírásra előkészíti a Kormány döntéseit és az. ülések hivatalos jegyzőkönyvét,

f) gondoskodik a Kormány döntéseinek kihirdetéséről, közzétételéről, illetőleg az érdekeltekhez való eljuttatásáról, és figyelemmel kíséri a határidős és folyamatos feladatok végrehajtását.

g)[1]

5. §

A Hivatal közreműködik az Országgyűléssel kapcsolatos kormányzati tevékenységben:

a) segíti a miniszterelnök országgyűlési tevékenységét, közreműködik a Kormány parlamenti tevékenysége összehangolásában;

b) figyelemmel kíséri a kormányzati szempontból jelentős képviselői javaslatokat, közreműködik a szükséges intézkedések előkészítésében;

c) gondoskodik arról, hogy az Országgyűlés és az országgyűlési bizottságok munkatervében meghatározott, a Kormány tevékenységét érintő témakörök a Kormány munkatervébe beépítésre kerüljenek;

d) a Kormány által az Országgyűléshez benyújtásra kerülő előterjesztések előkészítése során kapcsolatot tart az Országgyűlés hivatali szervezetével.

6. §

A Hivatal gondoskodik a köztársasági elnök hatáskörébe tartozó miniszterelnöki előterjesztések benyújtásáról.

7. §

A Hivatal jogszabályok előkészítésével és kihirdetésével kapcsolatban

a) eseti döntések alapján közreműködik a nagyobb jelentőségű jogszabályok kidolgozásában, részt vesz kodifikációs bizottságok munkájában;

b) ellátja a Magyar Közlöny és a Határozatok Tára szerkesztéséi, szervezi a Határozatok Tára terjesztését. Gondoskodik arról, hogy a Magyar Közlönyben csak olyan miniszteri rendeletek jelenjenek meg, amelyek a jogalkotásról szóló törvény előírásainak megfelelnek;

c) nyilvántartja a Kormány rendeleteit és határozatait;

d) gondoskodik - az Igazságügyi Minisztériummal együttesen - a hivatalos jogszabálygyűjtemények kiadásáról.

8. §

A Kormány költségvetési fejezettel kapcsolatban ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabályok a fejezetek irányító szervei hatáskörébe utalnak.

9. §

Törvényességi felügyelettel, felügyeleti irányítással összefüggésben a Hivatal

a) közreműködik a Kormány által - meghatározott társadalmi szervek tekintetében - gyakorolt törvényességi felügyelet feladatainak ellátásában;

b) felügyeleti irányítást és ellenőrzést gyakorol államigazgatási felügyelete alá tartozó vállalatok tekintetében.

10. §

Egyéb feladatok keretében

a) gondoskodik a miniszterelnökhöz érkező közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálásáról,

b) szervezi a kormányügyeletet,

c) igazolja a járandósági személygépkocsi használatára vonatkozó jogosultságot.

d) gondoskodik a Kormány és szervei működéséhez szükséges gazdasági és műszaki feltételekről, szervezi a Kormány tagjai és az államtitkárok külföldi és belföldi üdülését,

e)[2]

f) kezeli a Kormány tagjai, a miniszteri besorolású személyek és a Kormány közvetlen felügyelete alá tartozó országos hatáskörű szerv vezetőjének munkakönyvét, bevezeti abba a munkáltató részéről teendő bejegyzéseket,

g) ellátja a miniszterelnök által meghatározott személyzeti feladatokat.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Minisztertanács Hivataláról szóló 19/1988. (IV. 1.) MT rendelet, valamint az azt módosító 22/1989. (III. 12.) MT rendelet 1. §-a, valamint a 117/1989. (XI. 22.) MT rendelet 2. § c) pontja hatályát veszti.

(2) Ahol jogszabály vagy minisztertanácsi határozat a Minisztertanács Hivatalát, illetőleg Minisztertanács Hivatala elnökét említ, ott a Miniszterelnöki Hivatalt, illetőleg a Miniszterelnöki Hivatal közigazgatási államtitkárát kell érteni.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 112/1994. (VIII. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.08.31.

[2] Hatályon kívül helyezte a 70/1991. (VI. 6.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatálytalan 1991.06.06.