40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet

a földművelésügyi miniszter feladat-és hatásköréről

A Kormány a földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladatáról és hatásköréről a következőket rendeli el:

1. §[1]

A földművelésügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) ellátja a mezőgazdaság, vadgazdálkodás és halászat, az élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és erdővédelem, az elsődleges faipari termelés, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás, kutatás és fejlesztés, a mezőgazdasági termékforgalom, az agrár-környezetgazdálkodás, a növényvédelem, a növényegészségügy, állategészségügy, a termőföld minőségének védelmét, a földügy és a térképészet ágazati irányítását e rendelet mellékjelében foglalt szakágazatokban (a továbbiakban együtt: ágazat). A miniszter ellátja az agrárpiaci rendtartás működésének szervezését, valamint - a fogyasztási cikkek forgalomba hozatala előtti kötelező minősítés kivételével -a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari, az erdőgazdálkodási és elsődleges faipari termékek minőség-ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

A miniszter részvétele a kormányzati munkában

2. §

A miniszter

a) részt vesz a Kormány gazdasági programalkotó tevékenységében, a gazdasági szabályozórendszer előkészítésében, valamint a Kormány hitelpolitikájának kialakításában; a gazdaságpolitikai döntések megalapozása érdekében ágazati javaslatokat dolgoz ki,

b)[2] az érdekelt miniszterek bevonásával kidolgozza az ágazat támogatási rendszerére vonatkozó javaslatokat, valamint közreműködik adó- és pénzügy-politikai rendszerének kialakításában, továbbá érvényesíti az állami feladatok ellátását szolgáló pénzeszközökkel, elkülönített állami pénzalapokkal és vagyonnal való hatékony gazdálkodás követelményeit, valamint - a külön jogszabályban foglaltak szerint - intézkedést kezdeményez;

c) az ágazatot érintő kérdésekben javaslatot tesz a Kormánynak és a nemzetgazdaság érdekeivel összhangban képviseli az ágazat sajátosságait a Kormány döntéseinek meghozatalakor,

d)[3] képviseli a Kormányt - a külügyminiszterrel együttműködve - az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeteiben;

e) közreműködik a privatizációs kormányprogram és a külföldi működőtőke bevonását elősegítő intézkedések kidolgozásában, végrehajtásában.

f)[4] közreműködik a nemzetgazdaság európai integrációjának elősegítésében, melynek keretében - az Európai Unió alapelveire építve - kidolgozza az agrárágazat integrációs stratégiáját, gondoskodik annak a magyar mezőgazdasági politikával konform megvalósításáról, illetve érvényre juttatásáról;

g)[5] közreműködik az állami tulajdon működtetésére irányuló kormányzati tevékenységben. Gyakorolja az állami vagyon vonatkozásában a számára jogszabályban megállapított jogokat.

A miniszter gazdasági ágazatirányítói tevékenysége

3. §[6]

A miniszter

a) gondoskodik a Kormány gazdasági programjának ágazati megvalósításáról;

b) kidolgozza az ágazat fejlesztésére vonatkozó koncepciókat és döntési javaslatokat, továbbá szervezi ezek végrehajtását; részt vesz az élelmiszer-nagykereskedelemre és élelmiszer-kiskereskedelemre vonatkozó ágazati politika kialakításában;

c) vizsgálja és elemzi az ágazathoz tartozó gazdasági tevékenységeket, az ágazattal szemben támasztott követelményeket és teljesítésük lehetőségeit, kidolgozza az ágazat fejlesztésének gazdaságpolitikai követelményrendszerét;

d) közreműködik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok kialakításában, fejlesztésében, külön felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt nemzetközi szervezetekben a külügyminiszterrel, az ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel közösen ellátja a két- és sokoldalú nemzetközi gazdasági, környezetvédelmi, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnökével egyetértésben pedig a tudományos műszaki együttműködésből adódó ágazati feladatokat;

e) az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium és a Külügyminisztérium koordinációjában összefogja az ágazatot érintő nemzetközi segélyprogramokat, továbbá irányítja az ágazatot érintő fejlesztési és beruházási kölcsönprogramok előkészítéséi és végrehajtását;

f) a kutatás-fejlesztés irányításának általános rendszeréhez igazodóan szervezi azoknak a kutatási feladatoknak a végrehajtását, amelyek az ágazati célok megvalósításához szükségesek, továbbá koordinálja azok végrehajtását;

g)[7] a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően együttműködik a munkaügyi miniszterrel, valamint a művelődési és közoktatási miniszterrel a szakirány szerinti alap- és középfokú képzés területén az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzés, továbbképzés és átképzés szakmai irányításában, az állami irányításban; alapít, fenntart és működtet szakképző intézményeket; az agrár-felsőoktatási intézmények tekintetében gyakorolja, a külön jogszabályban meghatározott jogköröket, továbbá agrárszakmai szempontokból felügyeli és finanszírozza költségvetésében elkülönítetten az agrár-felsőoktatási intézményekben folytatott, a gazdálkodást segítő szaktanácsadási, szolgáltató tevékenységet és annak fejlesztését, a növényi és állati járványos betegségeket megelőző tevékenységet és annak fejlesztését, valamint az ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet;

h) érvényesíti ágazata területén a védelmi és biztonsági követelményeket - ide értve a készletezéssel és a nukleáris balesetelhárítással kapcsolatos feladatokat is -, meghatározza a minősített helyzetek (veszélyhelyzet, szükségállapot, rendkívüli állapot) ágazati feladatait, továbbá gondoskodik azok végrehajtásáról;

i) az egységes információs rendszer keretében gondoskodik az ágazati információs rendszer - ideértve az agrárpiaci információs rendszert is - szervezéséről és működtetéséről, valamint szervező-szolgáltató tevékenységgel, a szaktanácsadási rendszer fejlesztésével segíti az ágazathoz tartozó tevékenységeket, melynek keretében folyamatos tájékoztatást ad a gazdasági folyamatokról, a műszaki fejlődésről és a kutatási eredményekről;

j) közreműködik a Kormány bér- és foglalkoztatáspolitikai, társadalombiztosítási, valamint szociálpolitikai intézkedéseinek kialakításában; ellátja a külön jogszabályban meghatározott humánpolitikai feladatokat;

k) irányítja az ágazat területén a vállalkozások fejlesztésével kapcsolatos tevékenységet, ennek keretében ellátja a falvak mezőgazdasági kultúrájának fejlesztésével összefüggő feladatokat, továbbá közreműködik a falusi turizmus fejlesztésével összefüggő kormányzati feladatok ellátásában;

l) az érdekelt miniszterek bevonásával kidolgozza az agrárpiac működési koncepcióját, és ellátja a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően az agrárpiac szabályozásával, az agrárpiaci rendtartással, az agrártermékek belföldi, export-import piacvédelmével kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatokat;

m) közreműködik a nemzetközi agrár-kereskedelempolitikai és az agrárszférát érintő gazdaságpolitikai feladatok ellátásában, az ágazatot érintően - a pénzügyminiszterrel és az ipari és kereskedelmi miniszterrel együtt -meghatározza az export-import szabályozását, és az exporttámogatási rendszer (globálkvóta stb.) kialakítását;

n) közreműködik az egységes gazdasági országpropaganda kialakításával összefüggő feladatok végrehajtásában, valamint az agrárágazatot is érintő infrastrukturális politika kialakításában és az azokból eredő feladatok ellátásában;

o) ellátja a mezőgazdaságot és erdőgazdaságot ért rendkívüli és tömeges elemi károk felmérésével és enyhítésével kapcsolatos kormányzati feladatokat;

p)[8] a Kormány környezetvédelmi és területfejlesztési politikájából eredő ágazati feladatokat az ágazati részkoncepciókban és cselekvési programokban érvényesíti, továbbá közreműködik az agrárgazdaságot érintő országos és térségi területrendezései feladatok meghatározásában, végrehajtásuk irányításában.

q) meghatározza a pénzügyminiszterrel egyetértésben, hogy a kárpótlás keretében mely állami gazdaságok, és milyen mértékben kötelesek a kezelésükben levő állami tulajdonú termőföldet árverésre bocsátani;

r) közreműködik az ágazat finanszírozását végző pénzintézetekkel kapcsolatos kormányzati feladatokban, különös tekintettel a földjelzálog-hitelintézménnyel összefüggő szabályozási feladatokban;

s) ellátja a hatáskörébe tartozó minőségvédelmi, minőségszabályozási, szabványosítási és hatósági minőség-ellenőrzési feladatokat, közreműködik a nemzeti szabvány kidolgozásában, továbbá a nemzetközi és az európai kötelezettségeken alapuló, a nemzeti szabványosítással és az akkreditálással összefüggő jogalkotói munkában;

t) ellátja a Kormány agrármarketing tevékenységével kapcsolatos minisztériumi feladatokat;

u) u) biztosítja a környezet- és természetvédelmi követelményeknek is megfelelő agrár környezetgazdálkodást, illetve a nem védett élővilág, valamint a táj védelmére vonatkozó ágazati követelmények és fejlesztési politika érvényesülését;

v) közreműködik az agrárágazatot érintő - a vám- és jövedéki törvényben szereplő - vámok és jövedéki adók kialakításában, piacvédelmi intézkedések meghozatalában, rendelkezik a külön törvénnyel hatáskörébe utalt, elkülönített állami pénzalapokkal, dönt a hatáskörébe tartozó alapokból nyújtandó támogatások odaítéléséről, és ellenőrzi azok felhasználását;

w) a külügyminiszterrel egyetértésben ellátja a külképviseleti hálózatban dolgozó mezőgazdasági szakattasék felügyeletét;

x) egyetértési jogot gyakorol a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekkel kapcsolatos tartalékolási tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatok ellátása során;

y) ellátja a külön jogszabályok szerint a hatáskörébe utalt ármegállapítási feladatokat;

z) ellátja a külön jogszabályok szerint hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

4. §

A miniszter feladatai ellátásához jogszabályokat ad ki, illetve kezdeményezi ezek kiadását.

Hatósági tevékenység

5. §[9]

(1) A miniszter hatósági, illetve igazgatási tevékenysége során:

a) a minisztérium szervezete és szakigazgatási intézményei útján ellátja a jogszabályban meghatározott hatósági (engedélyezési, felülvizsgálati, ellenőrzési stb.) és egyéb államigazgatási feladatokat;

b) az ágazathoz tartozó tevékenység tekintetében a külön jogszabályok szerint hatósági ellenőrzést végez;

c) biztosítja a Belügyminisztériummal közösen kötött Együttműködési Megállapodásban rögzített államhatár felmérését, megjelölését, a határjelek felújítását és karbantartását, az államhatárral kapcsolatos nemzetközi kötelezettségek teljesítését.

d)[10] ellátja, illetve felügyeli a külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyes mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek exportjának engedélyezésével összefüggő feladatokat.

(2) A miniszter a jogszabályban meghatározott módon:

a) állami elismerésben, illetve minősítésben részesíti a termelésben alkalmazható állat- és növényfajtákat, rendelkezik azok fajtafenntartásáról, a géntartalékok képzéséről és megőrzéséről;

b) rendelkezik a vetőmagvak és szaporítóanyagok minőségének ellenőrzéséről, továbbá előállításuk, forgalomba hozataluk feltételrendszere szabályozásáról;

c) ellátja a veszélyes állatbetegségek és növényi károsítok járványos fellépésének megelőzésével és leküzdésével kapcsolatos feladatokat (beleértve a nemzetközi forgalmazással összefüggő szakmai szabályozást és ellenőrzést is);

d) irányítja az állatfajok és fajták tenyésztését, tenyésztésszervezési feladatait, kialakítja a lenyésztésszervezés rendjét, irányítja annak működését;

e) meghatározza a szőlő- és gyümölcstelepítés rendjének a bor előállítása, forgalomba hozatala feltételrendszerének szabályait;

f) engedélyezi az új takarmányok gyártását és forgalomba hozatalát, ellenőrzi a termelt és forgalmazott takarmányok minőségét, valamint előállításuk feltételeinek érvényesülését;

g) érvényesíti az erdőtörvényben meghatározott módon a hosszú távú erdőállomány-gazdálkodási tervekben rögzített, és az erdőfelügyelőség által ellenőrzött szakszerű tartamos erdőgazdálkodást;

h) gondoskodik az állam vadászati, halászati jogának hasznosításáról;

i) meghatározza a termőföldterületek tagolására és összevonására vonatkozó földvédelmi és talajvédelmi követelményeket, és ellenőrzi azok megtartását;

j) gondoskodik a termőföld minőségének védelméről, valamint követelményeinek érvényesítéséről;

k) gondoskodik az ingatlan-nyilvántartás vezetéséről, a földminősítési rendszerről, a földtulajdoni és földhasználói előírások érvényesüléséről, a földforgalom szabályozásáról, a földvédelemről, ellátja a polgári célú állami földmérési, térképészeti (geodéziai, kataszteri, topográfiai, kartográfiai) és a távérzékelési feladatokat, továbbá közreműködik a térinformatikai rendszerek kialakításában, valamint a földhitel rendszerének szabályozásában;

l) meghatározza az erdőtelepítés és fásítás feltételrendszerének szabályait;

m)[11] ellátja a termőföld termékenységének javításával (tápanyag-gazdálkodás, talajjavítás, rekultiváció, melioráció, öntözés) kapcsolatos irányítási, engedélyezési és ellenőrzési feladatok felügyeletét;

n) ellátja a növényvédő szerek, a növényvédelmi célú termékek és eszközök, valamint a termésnövelő, a talajjavító és a föld minőségének védelmét szolgáló anyagok forgalomba hozatali engedélyezését, minőségének és szakszerű felhasználásának ellenőrzését;

o)[12]

p) ellátja a kizárólag állatgyógyászatban használatos oltó- és kórjelző anyagok, gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, az élettani szükségleten felül adott, nem nutritív testidegen takarmánykiegészítő anyagok és segédanyagok törzskönyvezését, forgalomba hozatalának, forgalmazásának és felhasználásának feltételrendszere szabályozását, a készítmények tisztasági, ártalmatlansági és hatékonysági ellenőrzését, valamint a forgalmazás és felhasználás ellenőrzését;

q) gondoskodik a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter közreműködésével - a vadászható, halászható vadon élő állatfajok védelméről, fenntartásának, hasznosításának szabályozásáról;

r) a szerencsejáték szervezéséről szóló törvénnyel összhangban - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - gondoskodik a lovak teljesítményvizsgálatáról, a lóversenyfogadás szabályozásáról és ezzel összefüggésben az állam képviseletéről;

s) engedélyezi külön jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az élelmiszerek előállítását, meghatározza a forgalomba hozatal feltételrendszerét, továbbá az előállítás és forgalmazás során ellenőrzi azok minőségét;

u)[13]

v) feldolgozza és elemzi a hatósági tevékenysége jogkörének gyakorlása során birtokába jutott adatokat;

x) a belügyminiszter kizárása esetében elbírálja a megyei (fővárosi) vagyonátadó bizottság döntései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket, és ellátja e kérdésekben a jogi képviseletet;

y) kialakítja a hatósági eljárás rendszerét és szabályait, megállapítja az igazgatási szolgáltatások díjait;

z) ellátja a jogszabály által hatáskörébe utalt egyéb hatósági és igazgatási feladatokat.

Felügyeleti tevékenység

6. §[14]

A miniszter felügyeleti tevékenysége során a külön jogszabályok alapján:

a) törvény vagy a Kormány által meghatározott gazdálkodó szervezetek tekintetében gyakorolja az alapítói, valamint a tulajdonosi jogokat;

c) felügyeletet gyakorol az általa alapított költségvetési szervek és intézmények felett;

d) a Kormány nevében felügyeletet gyakorol az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezeteinek Magyar Nemzeti Bizottsága felett;

e) az állami feladatellátás szakmai irányítására, szervezésére, szabályozására, ellenőrzésére kiterjedő feladatai mellett ellátja az azzal kapcsolatos költségvetési gazdálkodási - tervezési, pénzellátási, előirányzat-módosítási, beszámolási, pénzügyi, ellenőrzési - teendőket;

f) jogszabályi felhatalmazás alapján törvényességi felügyeletet gyakorol meghatározott köztestülelek felelt;

g) ellátja az ágazati tevékenységi körbe tartozó állami gazdálkodó szervezetek korszerűsítésével, átalakulásával, illetőleg privatizációjával kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Az irányítás kapcsolatrendszere

7. §[15]

(1) A miniszter a hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során együttműködik az érintett miniszterekkel, az illetékes gazdasági, valamint szakmai kamarákkal, más köztestületekkel, társadalmi szervezetekkel és érdekképviseleti szervekkel, az agrárpiaci rendtartás kérdéseiben a terméktanácsokkal is.

(2) Közreműködik az országos érdekegyeztetés kormányzati feladatainak ellátásában, továbbá az érintett ágazati érdekképviseletek bevonásával konzultatív érdekegyeztető fórumot működtet.

(3) A miniszternek az önkormányzatokkal való kapcsolatát a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályozza.

Szakigazgatási tevékenység irányítása

8. §

(1) A miniszter a szakigazgatási irányítás körében:

a) megállapítja a szakigazgatási feladatokat, hatásköröket és hatósági jogköröket,

b) meghatározza a szakigazgatási feladatot ellátó dolgozókra vonatkozó képesítési előírásokat,

c) figyelemmel kíséri és ellenőrzi a jogszabályok végrehajtását,

d) a hatósági ügyintézés körében gyakorolja a részére jogszabályban megállapított jogokat.

(2) A miniszternek az önkormányzatokkal való kapcsolatát a helyi önkormányzatokról szóló törvény szabályozza.

(3)[16] A miniszter elemi csapás, járványos állatbetegségek, a növények zárlati és veszélyes, illetve járványt okozó egyéb károsítóinak leküzdésére, továbbá a külön jogszabályban meghatározott egyéb esetekben a minisztérium szakigazgatási szerveinek és intézményeinek közvetlen utasítást adhat.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 1014/1985. (III. 20.) MT határozat, valamint az az módosító 1023/1988. (IV. 8.) MT határozat 5. pontja, az 1058/1989. (V. 7.) MT határozat és a 139/1989. (XII. 22.) MT rendelet hatályát veszti.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 40/1990. (IX. 15.) Korm. rendelethez[17]

A földművelésügyi miniszter ágazati irányítása alá tartozó tevékenységek

01 Mezőgazdaság, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

02 Erdőgazdálkodási termelés és szolgáltatás

05 Halászat és kapcsolódó szolgáltatások

15 Élelmiszerek és italok gyártása

16 Dohánytermékek gyártása

20 Fafeldolgozás

201 Fűrészáru és falemezgyártás

2021 Épületrács- és épületasztalos-ipari termékek gyártásából: fapadló és falburkolatok, parketta, falléc, szegélyléc és egyéb fa padlóburkolatok, fa építőelemek és összeszerelhető, hordozható faépületek, előregyártott szegeit és ragasztott fatartók gyártása

2022 Csomagoló- és tároló fatermékek gyártása

2023 Fatömegcikk gyártása

2029 Parafa, szalma- és fonott termékek gyártása

5110 Mezőgazdasági termék-nagykereskedelemből: termény, bor, élőállat és állati termékek felvásárlása

7310 Műszaki, természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztésből: mezőgazdasági, élelmiszer-ipari, erdészeti és faipari kutatás és kísérleti fejlesztés

7422 Geodéziai, földmérési, térképészeti, távérzékelési szolgáltatás

802 Középfokú oktatás (mezőgazdaság, élelmiszeripar, erdőgazdálkodás és faipar területén)

8022 Szakmai középiskolai oktatás

8023 Szakmunkásképző iskolai oktatás

8024 Szakiskolai oktatás

803 Felsőfokú oktatás (mezőgazdaság, élelmiszeripar, földmérés, ingatlan-nyilvántartás, erdőgazdálkodás és faipar területén)

8031 Egyetemi oktatás

8032 Főiskolai oktatás

8033 Felsőfokú továbbképzés

8034 Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés

8040 Felnőtt és egyéb oktatás

805 Oktatást kiegészítő tevékenység

8520 Állat-egészségügyi tevékenység

Növény-egészségügyi és növényvédelmi tevékenység

Talajvédelmi tevékenység

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[2] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[3] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[4] Beiktatta a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[5] Beiktatta a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[6] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[7] Megállapította a 245/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[8] Megállapította a 193/1996. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1997.01.01.

[9] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 4. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[10] Beiktatta a 245/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[11] Megállapította a 245/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 1998.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 245/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 1998.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 42/1998. (III. 6.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése. Hatálytalan 1998.04.01.

[14] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[15] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[16] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 1994.11.25.

[17] Megállapította a 148/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 8. §-a. Hatályos 1994.11.25.

Tartalomjegyzék