101/1991. (VII. 27.) Korm. rendelet

az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok létrehozásáról

1. §

(1) A Kormány a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény (a továbbiakban: kárpótlási törvény) 10. §-ára figyelemmel, a 29. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal) létesít.

(2) A Hivatal jár el

a) a kárpótlási törvény hatálya alá tartozó ügyekben,

b) az Országgyűlés által meghatározottak személyes szabadságát jogtalanul korlátozó intézkedések okozta anyagi hátrányok kárpótlásával összefüggő ügyekben.

(3) A Hivatal közreműködik a kárpótlással kapcsolatos jogszabályok előkészítésében, kidolgozásában.

(4) A Hivatal a Kárpótlási Hivatal jogutódja.

2. §

(1) A Hivatal országos hatáskörű, önálló államigazgatási szerv, felügyeletét a Kormány látja el.

(2) A Hivatal élén elnök áll, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel.

Két elnökhelyettesét a Kormány kijelölt tagja nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal önálló költségvetési szerv.

(4) A Hivatal szervezeti és működési rendjét elnöke állapítja meg és a Kormány kijelölt tagja hagyja jóvá.

3. §

(1) A kárpótlási törvény hatálya alá tartozó ügyek első fokú intézésére a megyékben és a fővárosban a Hivatal területi szerveiként megyei, fővárosi (továbbiakban együtt: megyei) kárrendezési hivatalok működnek.

A megyei kárrendezési hivatalok feladatukat a Hivatal irányításával látják el, a kárpótlási törvényben meghatározott hatáskörüket azonban önállóan gyakorolják.

(2) A megyei kárrendezési hivatal élén hivatalvezető áll, akit a Hivatal elnökének javaslatára a Kormány kijelölt tagja nevez ki és ment fel. Hivatalvezetővé olyan személy nevezhető ki, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel és legalább ötévi szakmai gyakorlattal rendelkezik. A hivatal dolgozói tekintetében a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja.

(3) A megyei kárrendezési hivatal szervezetére, működésére, költségvetésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket a Hivatal elnöke állapítja meg.

(4) A Hivatal, illetőleg a Hivatal elnökének munkáját az 1. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározottakban Társadalmi Kollégium segíti, amelynek elnökét és tagjait a Kormány kijelölt tagja nevezi ki.

4. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a Kárpótlási Hivatalról szóló 18/1990. (VII. 27.) Korm. rendelet és az ezt módosító 27/1991. (II. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának (2) bekezdése és a 65/1991. (V. 16.) Korm. rendelet hatályát veszti.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök