Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

1991. évi XXV. törvény

a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról[1]

Az Országgyűlés a tulajdonviszonyok rendezése, a forgalmi viszonyok és a piacgazdaság jegyében szükséges vállalkozások biztonságának megteremtése érdekében - a jogállamiság elvétől vezérelve, a társadalom igazságérzetét és teherbíróképességét egyaránt figyelembe véve - az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk orvoslása céljából a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya

1. § (1) Részleges kárpótlás (a továbbiakban: kárpótlás) illeti meg azokat a természetes személyeket, akiknek magántulajdona az állam által 1939. május 1-jét követően alkotott, az 1. és 2. számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett.

(2) E törvény alapján kárpótlás illeti meg azokat a 2. §-ban meghatározott természetes személyeket, akiknek magántulajdona az 1949. június 8-át követően alkotott, a 2. számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazása által sérelmet szenvedett.

(3) Az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-áig terjedő időben alkotott, az 1. számú mellékletben felsorolt jogszabályok alkalmazásával okozott károk kárpótlására az e törvényben meghatározott elvek szerint 1991. november 30-áig megalkotandó külön törvény rendelkezései alapján kerül sor.

2. § (1) Kárpótlásra jogosult:

a) a magyar állampolgár,

b) aki a sérelem elszenvedésekor magyar állampolgár volt,

c) akit a magyar állampolgárságtól való megfosztással összefüggésben ért sérelem,

d) az a nem magyar állampolgár, aki 1990. december 31-én életvitelszerűen Magyarországon élt.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott jogosult (a továbbiakban: volt tulajdonos) elhalálozott, a kárpótlásra leszármazója, ennek hiányában túlélő házastársa tarthat igényt.

(3) A leszármazók kizárólag az elhalt felmenő után, a felmenőt megillető rész erejéig, egymás között egyenlő arányban jogosultak kárpótlásra. Ha valamely leszármazó elhalt és nincs leszármazója, az elhaltat megillető tulajdoni hányad után kárpótlás nem jár.

(4) Leszármazó hiányában az a túlélő házastárs jogosult kárpótlásra, aki a volt tulajdonossal, annak halálakor és a sérelem elszenvedésekor házasságban együtt élt.

(5) Nem illeti meg kárpótlás azt, akinek igényét nemzetközi szerződés már rendezte.

A kár mértékének meghatározása

3. § (1) A kár mértékét átalányértékben kell meghatározni. Az egyes vagyonelemek átalányértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2)[2]

(3) Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott átalányérték magában foglalja az ingóságok értékét is.

(4) Egy vagyontárgy után csak egyféle kárpótlás jár, de a tulajdonost megilleti a választás lehetősége.

A kárpótlás mértéke

4. § (1) A kárpótlás mértéke a 3. § szerint megállapított összesített kárnak a (2) bekezdésben meghatározott táblázat alapján számított, ezer forintra kerekített és a (3) bekezdésben említett mértéket meg nem haladó összege.[3]

(2) A kárpótlás mértéke:

0-200 000 Ft100%
200 001-300 000 Ft között
200 000 Ft és a 200 000 Ft-on felüli rész50%-a
300 001-500 000 Ft között
250 000 Ft és a 300 000 Ft-on felüli rész30%-a
500 001 Ft-tól
310 000 Ft és az 500 000 Ft-on felüli rész10%-a

(3) A kárpótlás mértéke tulajdoni tárgyanként és volt tulajdonosonként az 5 000 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

(4) Több tulajdonos esetén a kárpótlás mértékét a tulajdonostársak között tulajdoni hányaduk arányában kell megállapítani.

A kárpótlás módja

5. § (1)[4] A kárpótlás összegéről kárpótlási jegyet kell kiállítani.

(2) A kárpótlási jegy bemutatóra szóló, átruházható, a kárpótlás összegének megfelelő, az állammal szemben fennálló követelést névértékében megtestesítő értékpapír.

(3)[5] A kárpótlási jegy 1991. augusztus 10. napjától 1994. december 31. napjáig kamatozik, a kamat mértéke a jegybanki kamat 75%-a.[6]

(4)[7]

(5)[8]

6. § (1) A kárpótlási jegy tartalmazza:

a) a "kárpótlási jegy" elnevezést,

b) a névértéket és a kamatjóváírásra [5. § (5) bekezdése] vonatkozó utalást,

c) a felhasználás módját (7. §),

d) a kibocsátás napjának és helyének a megjelölését,

e) a sorozatjelet [(2) bekezdés] és a sorszámot,

f)[9] a kárpótlási hatóság vezetőjének aláírását,

g) a kárpótlási jegy címletét (ezer forint, ötezer forint, tízezer forint).

(2)[10] A kárpótlási jegyet A-T sorozatjellel kell ellátni. Az egyes sorozatokat azonos mennyiségben és ütemezésben kell kibocsátani.[11]

(3) A kárpótlási jegy kibocsátására és forgalmára az e törvény rendelkezései az irányadóak.

7. § (1) Az állam biztosítja, hogy a kárpótlási jegyet annak birtokosa az e törvényben foglalt feltételekkel

a)[12] az állami tulajdon privatizációja során értékesítésre kerülő vagyontárgyak, részvények, üzletrészek megvásárlására

b)[13]

felhasználhatja.

(2) A kárpótlásra jogosult az e törvény alapján őt megillető kárpótlási jegyeket az állam tulajdonában álló, illetőleg az e törvény kihirdetése után az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába ingyenesen kerülő lakás értékesítése során fizetőeszközként névértékben felhasználhatja.

(3) Az Egzisztencia Hitelről szóló jogszabály alapján történő hitelfelvétel, illetve privatizációs hitel igénylése esetén a kárpótlási jegyet névértéken saját erőként kell figyelembe venni.

(4) A kárpótlásra jogosult kérésére a kárpótlási jegy ellenében a társadalombiztosítás keretében - külön törvény rendelkezései szerint - életjáradék folyósítható.

8. § (1)[14] Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. javaslatára a Kormány a forgalomban levő valamennyi kárpótlási jegy vásárlási célú felhasználását [7. § (1) bekezdés a) pont] 1996. év december 31-ig, évente legfeljebb összesen hat hónapos időtartamra felfüggesztheti. Ezt az időpontot követően a kárpótlási jegy vásárlási célú felhasználása nem korlátozható.

(2)[15]

(3)[16] A gazdasági társasággá átalakuló állami vállalatok vagyonmérleg szerinti vagyonának, illetőleg a közvetlenül értékesítésre kerülő állami tulajdonú vagyontárgyak értékének legalább 10%-áig kell ellenértékként kárpótlási jegyet elfogadni. Az ezen felüli mértéket az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. határozza meg.

(4)[17] A szövetkezet által a 26. §-ban meghatározott módon szerzett kárpótlási jegyet a gazdasági társasággá átalakuló állami élelmiszeripari vállalatok vagyonmérleg szerinti vagyonának legalább 20%-áig kell ellenértékként elfogadni. Az ezen felüli mértéket az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. határozza meg.

(5)[18] Ha az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. igazgatótanácsa a gazdasági társasággá átalakuló állami vállalat vagy a közvetlenül értékesítésre kerülő állami tulajdonú vagyontárgy egy tulajdonos részére történő értékesítéséről dönt, a (3)-(4) bekezdésekben meghatározott legkisebb mértéktől az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. eltérhet.

9. §[19] A kárpótlásra jogosultat a volt tulajdonának az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. vagy önkormányzat által történő értékesítése során elővásárlási jog illeti meg, kivéve az 1990. évi LXXIV. törvény hatálya alá tartozó eseteket, továbbá ha az önkormányzat, illetőleg az állam tulajdonában álló bérlakást az abban bent lakó vásárolja meg, valamint ha a tulajdon vagyoni értékű jogra (például társasági tagsági jog) vonatkozott, vagy ha vagyontárgyat megszerző, vagy ilyen vagyontárgy apportálásával létrejött társaság tagsági jogát értékesíti az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt.

Eljárási szabályok

10. § (1)[20] Az e törvény hatálya alá tartozó ügyekben a kárpótlási hatóság jár el.

(2)[21]

(3)[22]

(4)[23]

11. § (1)[24] A kárpótlás iránti kérelmet a jogosult 1991. december 16. napjáig nyújthatja be a kárpótlási hatósághoz.

(2)[25]

(3)[26]

(4)[27]

12. § (1) A kérelmet írásban kell benyújtani. A kérelem benyújtására a 11. § (1) bekezdésében előírt határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(2) A kérelemhez csatolni kell a jogosultságot igazoló valamennyi okiratot vagy annak másolatát, illetőleg ezek hiányában hivatkozni kell az egyéb bizonyítási eszközökre.

(3)[28]

(4)[29]

(5)[30]

(6)[31] Az e törvény alapján a kárpótlási hatóság előtt induló eljárások illetékmentesek.

A termőföldre vonatkozó sajátos szabályok

13. §[32]

14. §[33]

15. §[34]

16. §[35]

17. §[36]

18. §[37]

19. §[38]

20. §[39]

21. §[40]

22. §[41]

23. §[42]

24. §[43]

25. §[44]

26. §[45]

27. §[46]

28. §[47][48]

Záró rendelkezések

29. § E törvény végrehajtásáról - ideértve a hivatal felállítására és működésére vonatkozó szabályok megállapítását is - a Kormány gondoskodik.

30. § Ez a törvény a kihirdetése napját követő 30. napon lép hatályba, kivéve a 7. § (2) bekezdését és a 29. §-t, amelyek a kihirdetés napján lépnek hatályba.

31. §[49] Ha a kárpótlási hatóság az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1. számú melléklet az 1991. évi XXV. törvényhez

1939

1. 1939: IV. tc. a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról

1940

2. 3350/1940. ME r. az 1939: IV. tc. földbirtokpolitikai rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó szabályok kiegészítéséről

1942

3. 1942: XV. tc. a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól és végrehajtására a 3600/1943. ME r.

4. 550.000/1942. FM r. a zsidók tulajdonában lévő kisebb ingatlanok átengedéséről

1943

5. 4070/1943. ME r. a zsidók mező- és erdőgazdasági ingatlanairól szóló 1942: XV. tc. hatálya alá eső ingatlanokhoz tartozó állatállomány és holtfelszerelés forgalmának korlátozásáról

1944

6. 1600/1944. ME r. a zsidók vagyonának bejelentéséről és zár alá vételéről

7. 1830/1944. ME r. a zsidók zár alá vett műtárgyainak számbavételéről és megőrzéséről

8. 2650/1944. ME r. a zsidók vagyonával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról

9. 50.550/1944. KKM a zsidó kereskedők üzletéhez tartozó árukészletek és üzleti berendezések zár alá vételéről

1945

10. 1945: VI. tc. a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmívesnép földhözjuttatása tárgyában kibocsátott 600/1945. ME r. törvényerőre emeléséről

147/1950. (V. 24.) MT r.-tel módosított és kiegészített 5410/1945. ME. r. az iparügyi miniszternek üzemi felszerelési tárgyak és anyagkészletek igénybevételére szóló felhatalmazása tárgyában[50]

11. A Nemzeti Kormány 12.330/1945. ME r. a magyarországi német lakosságnak Németországba való áttelepítéséről

12. 2.400/1945. FM r. házhelyeknek, valamint a közérdekű telkeknek juttatásáról

13. 5.600/1945. FM r. a nagybirtokrendszer megszüntetéséről és a földmívesnép földhözjuttatásáról szóló 600/1945. ME r. további végrehajtása tárgyában

1946

14. 1946: IX. tc. a telepítésről és a földreform befejezésének előmozdításáról

15. 1946: XIII. tc. a szénbányászat államosításáról

16. 1946: XX. tc. egyes villamosművek energiatelepeinek és távvezetékeinek állami tulajdonba vételéről és a villamos energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb rendelkezésekről

8400/1946. ME. r. a külföldi fizetési eszközök és követelések, a külföldi értékpapírok és az arany forgalmának, valamint a fizetési eszközök kivitelének újabb szabályozása tárgyában[51]

1947

17. 1947: V. tc. a földreform befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről

18. 1947: XIX. tc. a szovjet-orosz katonai emlékművek és hősi temetők kegyeleti gondozása tárgyában

19. 1947: XXX. tc. a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon működő pénzintézetek magyar tulajdonban levő részvényeinek állami tulajdonbavételéről

20. 12.200/1947. Korm. r. a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12.330/1945. ME r., valamint az ezzel kapcsolatos egyéb rendeletek módosítása, kiegészítése és összefoglalása

1948

21. 1948: XIII. tc. a bauxitbányászat és az alumíniumtermelés államosításáról

22. 1948: XXV. tc. az egyes ipari vállalatok állami tulajdonba vételéről

23. 1948: XXVI. tc. külföldön tartózkodó egyes személyeknek magyar állampolgárságuktól való megfosztása és vagyonuk elkobzása tárgyában

1948: XXVIII. tc. az elhagyott javak kérdésének rendezéséről[52]

24. 1948: XXXIII. tc. a nem állami iskolák fenntartásának az állam által való átvétele, az azokkal összefüggő vagyontárgyak állami tulajdonba vétele és személyzetének állami szolgálatba való átvétele tárgyában

25. 1948: LX. tc. a magyar állampolgárságról

26. 10.010/1948. Korm. r. a földbirtokreform végrehajtása során megváltott vagy elkobzott ingatlanokhoz tartozó mezőgazdasági ipari üzemek igénybevétele tárgyában

27. 12.770/1948. Korm. r. a vitézi telek, a haditelek, a családi birtok és védett birtok különleges jogi minőségének megszüntetése tárgyában

28. 22.140/1948. FM r. a földbirtokreform végrehajtásával kapcsolatos egyes kérdések szabályozása tárgyában

29. 22.900/1948. FM r. a magyarországi német lakosság Németországba áttelepítéséről szóló 12.200/1947. Korm. r. vagyonjogi rendelkezéseinek végrehajtásáról

30. 13.390/1948. (1949. I. 5.) Korm. r. a közforgalmú és korlátolt közforgalmú keskenynyomközű vasútak állami tulajdonba vételéről

1949 (1949. június 8-ig)

31. 1949. évi I. tv. a szovjet katonai emlékművek és hősi temetők céljára szolgáló ingatlanoknak (községi) városi tulajdonba vételéről

32. 1949. évi VII. tv. a hitbizományok megszüntetéséről és a végrehajtásáról szóló 33.000/1949. IM r.

33. 450/1949. (I. 15.) Korm. r. egyes gazdasági vasútaknak az államkincstár tulajdonába vételéről

34. 690/1949. (I. 22.) Korm. r. a földreform végrehajtása során megváltozott vagy elkobzott ingatlanokhoz tartozó erdőgazdasági ipari üzemek igénybevételéről

35. 1.310/1949. (II. 12.) Korm. r. az ország területéről engedély nélkül eltávozott személyek bejelentése és visszahagyott vagyonuk kezelése tárgyában

36. 2.050/1949. (III. 5.) Korm. r. a cséplőgépek műszaki állapotának felülvizsgálásáról és egyes cséplőgépek igénybevételéről

2. számú melléklet az 1991. évi XXV. törvényhez

1949

1. 1949. évi XXIV. törvény a földreform és a telepítés befejezésével összefüggő egyes kérdések rendezéséről

2. 1949. évi 3. tvr. a mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról

3. 1949. évi 20. tvr. egyes ipari és közlekedési vállalatok állami tulajdonba vételéről

1954. évi 13. tvr. a múzeumokról és műemlékekről szóló 1949. évi 13. tvr. kiegészítéséről és módosításáról [9. § (1) bek.][53]

4. 4091/1949. (VI. 16.) Korm. r. a mezőgazdasági ingatlanok és azok felszerelésének felajánlásáról

5. 4096/1949. (VI. 18.) Korm. r. a temetkezési tennivalóknak egyes városokban és községekben községi vállalat útján való ellátása tárgyában

6. 4153/1949. (VII. 29.) Korm. r. a fűrészüzemek felülvizsgálása és kijelölése, valamint a 470/1949. (I. 15.) Korm. r. módosítása tárgyában, amennyiben a 4. § (4) bekezdésében foglaltak alapján zár alá vett üzemet a későbbiekben kártalanítás nélkül állami tulajdonba vették

7. 4162/1949. (VII. 26.) Korm. r. a jogtalan határátlépés és a határon folyó csempészés egyes határrészeken való fokozottabb megakadályozásának előmozdításáról, amennyiben az 1. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az állam használatába átment ingatlant a későbbiekben kártalanítás nélkül állami tulajdonba vették

113/1950. (IV. 18.) MT r.-tel kiegészített és módosított 4247/1949. (IX. 22.) MT r. az egyes vállalatok felszámolásának szabályozása tárgyában[54]

8. 4314/1949. (XI. 13.) MT r. egyes szövetkezetek egyesülésének megkönnyítése tárgyában

326.400/1949. (XII. 30.) PM r. az ipari és kereskedelmi tevékenység körébe tartozó arany- és platinakészletek letétbe helyezése tárgyában[55]

1950

9. 1950. évi 25. tvr. a közforgalmú gyógyszertárak állami tulajdonba vételéről

10. 284/1950. (XII. 10.) MT r. ipari munkások, bányászok és közlekedési alkalmazottak ingatlanainak az állam részére történő felajánlásáról

11. 16100/1950. (VIII. 23.) FM r. a mező- és erdőgazdasági ingatlanok részleges tagosításáról szóló 1949. évi 3. tvr. végrehajtásáról az 1950. évre

1951

12. 94/1951. (IV. 17.) MT r. a vagyonelkobzással kapcsolatos eljárás újabb szabályozásáról

13. 101/1951. (IV. 29.) MT r. a lakásra alkalmas, de egyéb célra használt helyiségek bejelentéséről és átadásáról, valamint a kiegészítéséről és módosításáról szóló 165/1951. (IX. 7.) MT r., amennyiben az igénybe vett helyiségeket a későbbiekben kártalanítás nélkül állami tulajdonba vették

14. 145/1951. (VII. 24.) MT r. termelőszövetkezeti községekben (városokban) a mező- és erdőgazdasági ingatlanok tagosításáról

1952

15. 1952. évi 4. tvr. az egyes házingatlanok állami tulajdonba vételéről, kivéve azokat, akiknek házingatlanát az 1957. évi 28. tvr.-ben foglaltak alapján mentesítették az állami tulajdonbavétel alól

15/A. Az 1949-1953 közötti időszakban született államosítási - vagy olyan egyéb - jogszabályok, amelyekkel összefüggésben az ipari és kereskedelmi engedélyeket megvonták, vagy az iparengedélyek beadásával kényszerítették az állampolgárt a vállalkozása felszámolására.[56]

1956

16. 1956. évi 15. tvr. a földrendezésekről és tagosításokról

1957

17. 1957. évi V. törvény az állampolgárságról

18. 1957. évi 32. tvr. az 1956. évi október 23. napját követően jogellenesen külföldre távozott személyek vagyonjogi helyzetének rendezéséről, kivéve azokat a vagyontárgyakat, amelyek tulajdonjoga a 3. §-ban foglaltak szerint az öröklésre jogosult családtagokra szállt át

19. 1957. évi 52. tvr. a mezőgazdasági ingatlanok tulajdoni és használati viszonyairól szóló 1957. évi 10. tvr. kiegészítéséről

1958

20. 1958. évi 13. tvr. az állami tulajdonba vett házingatlanokkal kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 1957. évi 28. tvr. módosításáról

1959

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 674. § (2) bekezdése, amennyiben a visszautasítás következményeképpen az állam örökölt[57]

21. 1959. évi 24. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról

1960

22. 1960. évi 22. tvr. a mezőgazdasági nagyüzemi gazdálkodásra alkalmas területek kialakításáról szóló 1959. évi 24. tvr. kiegészítéséről és módosításáról

Az erdőkről és a vadgazdálkodásról szóló 1961. évi VII. törvény 8. §-ának (1) és (2) bekezdése[58]

1965

23. 1965. évi 20. tvr. a földfelajánlás szabályainak módosításáról

24. 1965. évi 21. tvr. az 1960. évi 22. tvr. kiegészítéséről

1967

25. 1967. évi IV. törvény a földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről

1971

26. 31/1971. (X. 5.) Korm. r. az állampolgárok telektulajdonának egyes kérdéseiről

27. 32/1971. (IX. 5.) Korm. r. az állampolgárok lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről

Az 1976. évi 35. tvr. az ingatlannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. tvr. módosításáról (13. §)[59]

1987

28. A földről szóló 1987. évi I. törvény 30-32. §-ai és 39. §-ának (4) bekezdése

3. számú melléklet az 1991. évi XXV. törvényhez

A kár mértékének meghatározásához figyelembe veendő átalányértékek a különböző vagyonelemeknél:

a) Az ingatlan (a lakás, az üzlet, a műhely és az üres belterületi telek) alapterülete után

A kárpótlás alapjául szolgáló érték (Ft/m2)
Fővárosban
mai lakbérövezet szerint
I.(+25%)2000
II.(+10%)1500
III.(normál)1000
Városban (mai közig. besorolás szerint)800
Egyéb településen500
Üres belterületi építési telek200

b) A vállalatok esetén az állandó alkalmazottként foglalkoztatottak létszámától függően[60]

[61]
Alkalmazottak számaA kárpótlás alapjául szolgáló érték (ezer Ft)
0-2 fő150
3-5 fő500
6-10 fő700
11-20 fő1000
21-50 fő1700
51-100 fő2500
100-200 fő5000
minden további megkezdett 100 fő után további 1000 Ft

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. június 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. július 11.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[3] Helyesbítette a Magyar Közlöny 1991/81. száma.

[4] Módosította az 1997. évi XXXIII. törvény 7. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 1997.05.18.

[5] Megállapította az 1994. évi II. törvény 2. § (1) bekezdése. Hatályos 1994.02.13.

[6] Megállapította az 1994. évi II. törvény 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 1994. II. 13-tól.

[7] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi II. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.02.13.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[9] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 26. § -a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította az 1995. évi XXXVIII. törvény 1. §-a. Hatályos 1995.05.17.

[11] Módosította az 1995. évi II. törvény 1.§-a.

[12] Módosította a 2016. évi CII. törvény 1. § a) pontja. Hatályos 2016.10.20.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § b) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[14] Módosította a 1995. évi XXXIX. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.05.17.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi II. törvény 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 1994.02.13.

[16] Módosította a 1995. évi XXXIX. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.05.17.

[17] Módosította a 1995. évi XXXIX. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.05.17.

[18] Módosította a 1995. évi XXXIX. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.05.17.

[19] Módosította a 1995. évi XXXIX. törvény 70. § (1) bekezdése. Hatályos 1995.05.17.

[20] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 26. § -a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CXXI. törvény 4. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 14. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 14. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[24] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2010. évi CLIII. törvény 8. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2011.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 27. § -a. Hatálytalan 2009.10.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2009. évi LVI. törvény 27. § -a. Hatálytalan 2009.10.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi L. törvény 14. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[31] Módosította a 2009. évi LVI. törvény 26. § -a. Hatályos 2009.10.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2020. évi XL. törvény 13. §-a. Hatálytalan 2021.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[47] Módosította a 2010. évi CLIII. törvény 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2016. évi CII. törvény 1. § c) pontja. Hatálytalan 2016.10.20.

[49] Beiktatta a 2016. évi CXXI. törvény 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2017.01.01.

[50] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 1. pont). Hatályos 1992.06.07.

[51] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.06.07.

[52] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 3. pont). Hatályos 1992.06.07.

[53] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 6. pont). Hatályos 1992.06.07.

[54] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 5. pont). Hatályos 1992.06.07.

[55] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.06.07.

[56] Beiktatta az 1994. évi II. törvény 5. §-a. Hatályos 1994.02.13.

[57] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése (ld. 2. melléklet 7. pont). Hatályos 1992.06.07.

[58] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.06.07.

[59] Beiktatta az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.06.07.

[60] Módosította az 1992. évi XXIV. törvény 7.§ (3) bekezdése. Hatályos 1992. VI. 7-től.

[61] Módosította az 1992. évi XXIV. törvény 7. § (2) bekezdése. Hatályos 1992.06.07.

Tartalomjegyzék