10/1991. (IV. 11.) FM rendelet

a szakértői és növényvédelmi tanácsadói működés engedélyezésével kapcsolatos kérdések szabályozásáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1) A mezőgazdaság és élelmiszeripar, az erdőgazdálkodás és elsődleges faipar, a vadgazdálkodás és a vadászat, valamint a földmérés és térképészet szakterületein szakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a büntetlen előéletű személy kaphat, aki a kérdéses szakterületen egyetemi, főiskolai végzettséggel és - faanyagvédelmi szakterületet kivéve - 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(2) Faanyagvédelmi szakértői tevékenységre jogosító engedély kiadásának további feltétele az 5 éves faanyagvédelmi szakmai gyakorlat, és a Földművelésügyi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által kijelölt vizsgabizottság előtt letett vizsga igazolása.

(3) Középfokú végzettség alapján is kaphat szakértői engedélyt az a személy, aki e rendelet hatálybalépése előtt faanyagvédelmi, vadgazdálkodási és vadászati szakértőként működött és engedélye megújítását kéri.

2. §

(1) Azokat a tevékenységi köröket, amelyekre az 1. §-ban megjelölt szakterületen szakértői engedély adható, a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Kérelemre - az 1. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak megtartásával - az 1. számú mellékletben fel nem sorolt tevékenységre is adható szakértői engedély.

3. §[1]

(1) A szakértői engedély iránti kérelmet - a R. 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal - a Minisztériumhoz kell benyújtani, melynek eljárása díjköteles.

(2) Az eljárási díj mértéke szakterületenként 2500 Ft, melyet az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a 232-90149-4545 Földművelésügyi Minisztérium gazdálkodó szervezete, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a díj nem téríthető vissza.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a) az iskolai végzettséget, vizsgaletételt igazoló oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát;

b) az eddigi szakmai tevékenység részletes leírását;

c) a három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt;

d) az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt.

(4) A szakértői engedély iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés díja 1000 Ft, melyet a fellebbezési kérelem benyújtásával egyidejűleg a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell befizetni. A díjat a Minisztérium visszatéríti, ha jogorvoslati eljárás során megállapítható, hogy a kérelem elutasítása jogszabálysértő volt.

4. §

(1) A szakértői engedélyt nyilvántartásba kell venni. A szakértői névjegyzéket a Minisztérium hivatalos lapjában évenként közzéteszi.

(2) A nyilvántartás a szakértők személyi adatait, szakterületét, a szakértői engedély érvényességi idejét, a szakértői engedély esetleges megvonására, vagy felfüggesztésére vonatkozó bejegyzéseket tartalmazza.

5. §

A munkáltató köteles a Minisztériumnak bejelenteni, ha olyan tény, vagy körülmény jut tudomására, amely a nála munkaviszonyban álló szakértő szakértői tevékenységének engedélyezését kizárja, vagy a szakértői tevékenység eredményes ellátását egyébként kétségessé teszi.

6. §

(1) A rendeletben foglaltak szerint kell eljárni a növényvédelmi tanácsadói tevékenységre jogosító kérelem benyújtásakor, illetve az e tevékenységre jogosító engedély kiadásakor is, a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) Növényvédelmi tanácsadói tevékenység esetén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott iskolai végzettségen túl az engedélykérőnek felsőfokú növényvédelmi végzettséggel és 5 éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

(3) Azokat a tevékenységi köröket, amelyekre növényvédelmi tanácsadói engedély adható, a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Gergátz Elemér s. k.,

földművelésügyi miniszter

1. számú melléklet a 10/1991. (IV. 11.) FM rendelethez

2. számú melléklet a 10/1991. (IV. 11.) FM rendelethez

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 26/1993. (VII. 14.) FM rendelet 1. §-a. Hatályos 1993.07.22.

[2] Módosította a 26/1993. (VII. 14.) FM rendelet 2. §-a. Hatályos 1993.07.22.

Tartalomjegyzék