26/1993. (VII. 14.) FM rendelet

a szakértői és növényvédelmi tanácsadói működés engedélyezésével kapcsolatos kérdések szabályozásáról szóló 10/1991. (IV. 11.) FM rendelet módosításáról

A szakértői működéssel kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló - a 47/1993. (III. 17.) Korm. rendelettel módosított - 24/1971. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. §ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

A szakértői és növényvédelmi tanácsadói működés engedélyezésével kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 10/1991. (IV. 11.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A szakértői engedély iránti kérelmet - a R. 2. számú mellékletében meghatározott tartalommal - a Minisztériumhoz kell benyújtani, melynek eljárása díjköteles.

(2) Az eljárási díj mértéke szakterületenként 2500 Ft, melyet az engedély iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a 232-90149-4545 Földművelésügyi Minisztérium gazdálkodó szervezete, Budapest elnevezésű számlára kell befizetni. A kérelem elutasítása esetén a díj nem téríthető vissza.

(3) A kérelemhez csatolni kell

a)az iskolai végzettséget, vizsgaletételt igazoló oklevél, bizonyítvány hiteles másolatát;

b)az eddigi szakmai tevékenység részletes leírását;

c)a három hónapnál nem régebben kiállított erkölcsi bizonyítványt;

d)az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt.

(4) A szakértői engedély iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés díja 1000 Ft, melyet a fellebbezési kérelem benyújtásával egyidejűleg a (2) bekezdésben megjelölt számlára kell befizetni. A díjat a Minisztérium visszatéríti, ha jogorvoslati eljárás során megállapítható, hogy a kérelem elutasítása jogszabálysértő volt."

2. §

A R. 2. számú mellékletében "az 500 Ft-os eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény" szövegrész helyébe "a díj befizetését igazoló feladóvevény" szövegrész lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, a díjtételről szóló rendelkezéseit a hatálybalépés napját követően benyújtott kérelmeknél kell alkalmazni.

Dr. Szabó János s. k.,

földművelésügyi miniszter