10/1991. (IV. 26.) KTM rendelet

a Szársomlyói Természetvédelmi Terület bővítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-a (1) bekezdése a) pontjában, a 13. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekeltekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. § (1) Védetté nyilvánítom és a Szársomlyói Természetvédelmi Területhez csatolom a baranya megyei Nagyharsány 0284, 0285, 0315/2, 0322, 0323/1-2, 0356/3, 0356/7, 0356/9, 0357, 0358/1-2, 0362 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú 120,9 hektár kiterjedésű területet.

A Szársomlyói Természetvédelmi Terület nagysága a bővítéssel 224,3 hektárra módosul.

(2) A természetvédelmi területből fokozottan védetté nyilvánítom a Nagyharsány 0323/1-2, valamint a 237610/44. számú határozattal védetté nyilvánított területből a 0361/4, 0361/9 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, összesen 129 hektár kiterjedésű területet.

2. § (1) A védetté nyilvánítás célja: a Szársomlyó északi oldalán kialakult növénytársulásoknak, számos védett növényfaj termőhelyének és állományának a hegy állattani értékeinek és tájképi jellegének a védelme.

(2)[1] A védett terület természeti értékeinek fenntartásával, őrzésével és bemutatásával kapcsolatos természetvédelmi kezelés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

3. § Ez a rendelet 1991. május hó 1-jén lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.