171/1991. (XII. 27.) Korm. rendelet

a külföldiek ingatlanszerzéséről

A Kormány a földről szóló - többször módosított - 1987. évi I. törvény (a továbbiakban: Tv.) 70. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) Ingatlan külföldi jogi vagy magánszemély (a továbbiakban: külföldi) által adásvétel, csere vagy ajándékozás útján való megszerzéséhez - a devizagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok megtartásával - a Tv. 38. §-ában meghatározott engedélyt a Pénzügyminisztérium akkor adja meg, ha

a) az magyar állami, önkormányzati, gazdasági, idegenforgalmi, művelődési, népjóléti vagy más társadalmi érdekeket nem sért, vagy

b) a külföldi belföldi ingatlanát kisajátították, vagy

c) a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy

d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást.

(3) Az (1) bekezdés b)-d) pontjában említett esetekben az engedély megtagadható, ha az magyar állami, önkormányzati, gazdasági, idegenforgalmi, művelődési, népjóléti vagy más társadalmi érdeket sért.

(4) Diplomáciai és konzuli képviselet ingatlanszerzését az erre vonatkozó nemzetközi szerződés alapján, illetve akkor kell engedélyezni, ha a viszonosság fennállását a Külügyminisztérium igazolja.

(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, termőföld és védett természeti terület tulajdonjogát külföldi nem szerezheti meg.

2. §

(1) Az engedély megszerzésére irányuló kérelem a devizahatóságnál, a Pénzügyminisztériumnál vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes települési (kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatalánál nyújtható be.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a külföldi honosságát igazoló iratot;

b) az ingatlanszerzésre irányuló szerződés egy példányát;

c) 3 hónapnál nem régebbi ingatlannyilvántartási tulajdoni lap másolatát;

d) 3 hónapnál nem régebbi adó- és értékbizonyítványt;

e) a vételárat szolgáló konvertibilis fizetőeszköz átváltásáról, vagy az átváltásból rendelkezésre álló forintfedezetről magyar pénzintézet igazolását, ezek hiányában a devizahatóság engedélyét.

(3) Az engedélyezési eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt kell alkalmazni azzal, hogy

a) az engedély megadásához az ingatlan fekvése szerinti települési (kerületi) önkormányzat jegyzőjének véleményét az 1. § (1) bekezdésének a) pontja tekintetében ki kell kérni;

b) az engedélyezési eljárásban a devizahatóság szakhatóságként vesz részt.

(4) Az engedélyező hatóság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye:

3. §

A Magyarországon állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező személy és a menekültként elismert személy (1989. évi 19. tvr.) ingatlan tulajdonjogát adásvétel, csere vagy ajándékozás útján - a devizagazdálkodásra vonatkozó jogszabályok megtartásával - a Tv. 38. §-ában említett engedély nélkül szerezheti meg.

4. §

(1) Ez a rendelet 1992. január 1. napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően beadott kérelmekre kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 26/1987. (VII. 30.) MT rendelet 54/A. §-a hatályát veszti, 1. §-a g) pontja helyébe pedig a következő rendelkezés lép:

"g) külföldi magánszemély: a nem magyar állampolgár, kivéve a Magyarországon állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező személyt és a menekültként elismert személyt (1989. évi 19. tvr.);"

Dr. Antall József s. k,

miniszterelnök