20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-ának (2) bekezdésében Kapott felhatalmazás alapján - a törvény 8-9. §-ában foglaltakra figyelemmel - a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A rendelet alkalmazásában nem minősül közúti közlekedési szolgáltatásnak, ha az üzemben tartó

a) kizárólag a saját munkavállalója (tagja) részére végez közúti közlekedési szolgáltatást, vagy

b) kizárólag a belföldön általa előállított (termelt) vagy forgalomba hozott terméket, terményt, illetőleg javított terméket továbbítja, illetőleg az áru továbbítása az általa végzett egyéb szolgáltatás elválaszthatatlan része."

2. §

A R. a következő új 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § (1) A gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és az egyéni vállalkozó nemzetközi közúti árutovábbítást a Közlekedési Főfelügyelet engedélyével (a továbbiakban: tevékenységi engedély) végezhet. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter - az illetékes szakmai érdekképviseleti szerv véleményének figyelembevételével - a kiadható engedélyekre keretet állapíthat meg.

(2) A tevékenységi engedély iránti kérelem benyújtásánál igazolni kell, hogy a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy az egyéni vállalkozó

a) legalább két éve rendszeresen végez belföldi árufuvarozást, továbbá

b) részére a számlavezető pénzintézet legalább egy éves bankgaranciát adott, vagy pénzügyi teljesítőképességét a jármű terhelhetőségéhez igazodóan 5000 Ft/tonna gépjármű/járműszerelvény/mértékig folyamatosan - legfeljebb 40 napi megszakítással - lekötött összeggel bizonyítja és

c) nem tartozik saját hibájából egy évi befizetési kötelezettségét meghaladó összegű - saját maga, alkalmazottai, illetőleg segítő családtagjai után járó) társadalombiztosítási és nyugdíjjárulékkal, adóhátralékkal.

(3) Tevékenységi engedély - az (1) bekezdésben meghatározott kereten belül - csak annak az üzemben tartónak adható, aki, illetőleg akinek tagja vagy alkalmazottja

a) megfelel az e rendeletben foglalt személyi feltételeknek, illetőleg az 1. számú mellékletben meghatározott vállalkozói szaktanfolyamot elvégezte és abból eredményes vizsgát tett,

b) olyan járművel rendelkezik, amelyet a területi közlekedési hatóság - külön jogszabály alapján - a tevékenységi engedély megszerzése előtt külföldre történő kilépésre alkalmasnak minősített.

(4) Előzetes tevékenységi engedély adható annak, akinek a kérelem benyújtásakor külföldre történő kilépésre alkalmas járműve nincs, de kötelezettséget vállal ilyen jármű beszerzésére.

(5) Az engedélyt a Közlekedési Főfelügyelet átmenetileg felfüggesztheti vagy visszavonhatja, ha

a) az engedélyes a működése során nem tartja meg az e jogszabályban, illetőleg az előzetes engedélyben foglalt feltételeket, vagy

b) az engedélyben foglalt tevékenységet - legalább egy éven keresztül - nem gyakorolja, vagy

c) az illetékes szakmai érdekképviseleti szerv az engedély visszavonására - a szolgáltatás elégtelen színvonala miatt - javaslatot tett."

3. §

A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § A közúti közlekedési szolgáltatás csak abban az esetben kezdhető meg, ha a szolgáltatást végző a 3. §-ban meghatározott bejelentési kötelezettségének eleget tett, illetőleg - a 4. §-ban és a 4/A. §-ban megjelölt tevékenységre - engedélye van."

4. §

A R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz kétütemű benzinmotorral meghajtott gépkocsi nem használható. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra a gépkocsira, amely kipufogógázának szennyezőanyag tartalma nem haladja meg a külön jogszabályban meghatározott értéket."

5. §[1]

6. §[2]

A R. 21. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyben a § (2) bekezdésének számozása (3)-ra változik:

"(1) A nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyek elosztási elveinek meghatározásához az illetékes szakmai érdekképviseleti szervek véleményét ki kell kérni."

7. §

A R. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. § (1) A - nem menetrend szerint, de díj ellenében - közúti személyszállítást végző autóbusz, illetőleg a közúti árufuvarozást végző gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, ezekből és pótkocsikból álló járműszerelvény a közúti forgalomban autóbuszmenetlevéllel, illetőleg fuvarlevéllel vehet részt.

(2) Autóbuszmenetlevélként a 2. számú melléklet a) pontjában meghatározott vagy olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a felek megnevezése, címe,

b) az autóbusz kiállásának ideje, helye,

c) az útvonal (kilométer),

d) a szállított személyek száma (különjáratnál: utaslista).

(3) Fuvarlevélként a 2. számú melléklet b) pontjában meghatározott vagy olyan okmány használható, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) a felek megnevezése, címe,

b) az árura vonatkozó adatok (különösen az áru mennyisége, az áru származása, az áruval megtett kilométer teljesítmény, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai megállapodás - szerinti adatok),

c) az áru átvételének és kiszolgáltatásának helye, ideje,

d) a fizetésre vonatkozó megállapodás, a fizetés módja.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységre elrendelt okmány szigorú számadásúnak minősül. Azt eseményszerűen kell vezetni. A felhasznált vagy rontott okmányokat - sorszám szerint, hiánytalanul kell - a bizonylatokra vonatkozó szabályok szerint megőrizni.

(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott okmányokat a szolgáltató állítja ki és vezeti. A megrendelő vagy fuvaroztató ezen igazolja az elvégzett teljesítményt, fuvarozásnál - ezen belül - az áru átvételét is. A gépjármű rendelkezésre bocsátásra kötött szerződésénél kiállított okmány az árura vonatkozó adatok helyett a járműre vonatkozó adatokat tartalmazhatja.

(6) Külön jogszabály az (1)-(4) bekezdésben foglaltaktól eltérően rendelkezhet, meghatározott szállításoknál fuvarlevél vagy menetlevél használatát kötelezővé teheti."

8. §

A R. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"24. § A közúti forgalomban a jármű vezetője köteles - a külön jogszabályokban meghatározott okmányokon kívül - a közlekedési szolgáltatáshoz meghatározott képesítés megszerzéséről szóló igazolást (bizonyítványt), a járati engedélyt, a 4/A. § szerinti tevékenységi engedélyt és a nemzetközi közúti árufuvarozási engedélyt magánál tartani."

9. §

A R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"25. § (1) A járművek jogszerű használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó felelős.

(2) Az e rendeletben foglaltak megtartását a területi közlekedési hatóság ellenőrzi. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter ilyen ellenőrzési feladatokkal a Közlekedési Főfelügyeletet is megbízhatja. Az ellenőrzést végző szerv - a cselekmény vagy mulasztás súlyához képest - büntető vagy szabálysértési feljelentést tesz, vagy a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlását megtilthatja.

(3) Ha az üzemben tartó az előírt engedély nélkül, illetőleg a közlekedési hatóság tilalma ellenére végez járművével közúti közlekedési szolgáltatást, a területi közlekedési hatóság kezdeményezésére a rendőrhatóság a jármű hatósági (forgalmi) engedélyét meghatározott időre bevonhatja."

10. §

(1) Ez a rendelet 1991. február 1-jén lép hatályba, egyidejűleg

a) hatályát veszti a R. 2. §-a, 3. §-ának (1) bekezdéséből az "és az 5. §" szövegrész, valamint (3) bekezdése, 4. §-ának (1) bekezdéséből "az e célra létesített közlekedési vállalatokat kivéve" szövegrész és a "darabárufuvarozást" szövegrész, illetőleg 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja, 6. §-ából az "illetőleg üzemben tartási engedély iránti kérelmének" szövegrész, 6. §-ának utolsó mondata, 10. §-a, 16. §-a, 22. §-a, valamint 26. §-a (2) bekezdésének b) pontja.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) A R. 3. §-ának (1) bekezdésében a "fővárosi, megyei tanács végrehajtó bizottságának közlekedési feladatot ellátó szakigazgatási szervéhez (a továbbiakban: területi közlekedési hatóság)" helyébe "megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi közlekedési hatóság)", 4. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a "menetrend szerinti közlekedést" szövegrész helyébe a "meghatározott járaton az illetékes helyi önkormányzat jegyzője által jóváhagyott menetrend szerinti közlekedést" szövegrész, 7. §-a (3) bekezdésében az "egy személygépkocsival" helyébe "legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépkocsival" szövegrész lép,

b) a "Magyar Népköztársaság" helyébe "Magyar Köztársaság" szövegrész lép a R. 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 18. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában, 19. §-ának (3) bekezdésében és 21. §-ának (3) bekezdésében,

c) a "közlekedési miniszter" helyébe "közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter" lép a R. 26. §-ának (7) és (8) bekezdésében, továbbá a "Közlekedési Minisztérium" helyébe "Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium" lép a R. 21. §-ának új (3) bekezdésében.

(3)[3] A R. 2-3. számú mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek.

(4) A R. e rendelettel megállapított új 4/A. §-ának (1) bekezdését 1992. január 1-jéig, (2) bekezdésének a) pontját pedig nem kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépése előtt nemzetközi közúti árutovábbítást már végző üzemben tartókra.

(5) E rendeletnek a vállalkozói képesítés megszerzésére vonatkozó rendelkezését 1992. január 1-jétől,a nemzetközi árufuvarozást már végző szervezetek és személyek tekintetében 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

(6) A R. 8. §-ának (1) bekezdését a rendelet hatálybalépésekor már közúti közlekedési szolgáltatásra használt járművekre 1992. január 1-jétől kell alkalmazni.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelethez[4]

2. számú melléklet a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelethez

a) A díj ellenében végzett - nem menetrend szerinti - személyszállítás okmánya: Gépjármű (Autóbusz) menetlevél[5]

b) a Közúti árufuvarozást végző gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezekből és pótkocsiból álló járműszerelvény fuvarlevelei:

1. Gépjármű fuvarlevél vagy[6]

2. Gépjármű fuvarlevél[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése aa) pontja. Hatálytalan 2007.04.05.

[2] A 6. § R. 21. § (2) bekezdését megállapító részét hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXXIII. törvény 18. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[3] Módosította az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése aa) pontja. Hatályos 2007.04.05.

[4] Hatályon kívül helyezte az 54/2007. (III. 28.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése aa) pontja. Hatálytalan 2007.04.05.

[5] Nyomdai kódszáma: 42

[6] Nyomdai kódszáma: 17

[7] Nyomdai kódszáma: 18

Tartalomjegyzék