89/1988. (XII. 20.) MT rendelet

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a törvény 8-9. §-ában és 19-20. §-ában foglaltakra figyelemmel - a Minisztertanács a következőket rendeli:

1. §[1] (1)[2] E rendelet hatálya

a)[3] azokra a természetes személyekre és jogi személyekre terjed ki, akik (amelyek) Magyarország területén belföldi vagy nemzetközi forgalomban (ideértve az átmenő forgalmat is) - a személygépkocsit és az autóbuszt kivéve - közúti járművel vagy járműszerelvénnyel (a továbbiakban együtt: jármű) közúti közlekedési szolgáltatást végeznek, vagy Magyarország területén közúti személyszállítási tevékenység végzésére használt járművet tartanak üzemben; továbbá

b)[4] azokra a magyar állampolgárságú természetes személyekre és azokra a Magyarországon bejegyzett jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, amelyek Magyarország területén kívül magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járművel közúti személyszállítást végeznek.

(2) A rendelet alkalmazásában közúti közlekedési szolgáltatás: járművel üzletszerűen - díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként - végzett személyszállítás.

2. §[5] Aki rendszeres gazdasági tevékenységként járművel üzletszerűen - díj ellenében vagy ellenérték fejében, gazdasági tevékenységként - személyszállítást (a továbbiakban: közúti közlekedési szolgáltatás) végez, köteles az illetékes közlekedési hatóságnak a tevékenység végzésének megkezdését bejelenteni. A bejelentés elektronikus úton is teljesíthető. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység megjelölését, az ahhoz használt jármű jellegét, telephelyét vagy tárolásának helyét. A bejelentés megtörténtét tanúsító (tevékenység végzésére jogosító engedélynek minősülő) irat fénymásolatát és postára adásának vagy átvételének igazolását vagy az elektronikus bejelentést igazoló dokumentumot a járművön kell tartani.

3. §[6] Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban az ügyintézési határidő 25 nap.

3/A. §[7]

4. §[8]

4/A. §[9]

5. §[10]

5/A. §[11]

5/B. §[12]

5/C. §[13]

6. §[14]

7. § (1) Közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű - a (3) és (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve - közúton vagy más közterületen nem tárolható.

(2) Az az üzembentartó, aki közúti közlekedési szolgáltatási tevékenységéhez tíznél több járművet használ, járműveit telephelyen köteles tárolni.

(3)[15] Ha az üzemben tartó a közúti közlekedési szolgáltatást legfeljebb 3500 kg legnagyobb megengedett össztömegű gépkocsival végzi, e járművet a közúton vagy más közterületen is tárolhatja.

(4) A közút kezelője kivételesen indokolt esetben - olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja - hozzájárulhat a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt bármely jármű (járműszerelvény) közúton való tárolásához. Más közterületen az ilyen jármű tárolásához közterülethasználati engedély szükséges.

(5)[16]

8. §[17]

9. §[18] A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű jobb oldali első ajtajának külső részén jól látható méretben fel kell tüntetni az üzemben tartó nevét és telephelyét, vagy a közlekedési hatóság által e célra rendszeresített jelet és az azonosítási számot.

10. §[19]

11. §[20] (1)[21] Közúti közlekedési szolgáltatás, továbbá közúti személyszállítás keretében járművet az vezethet, aki

a) az adott jármű vezetéséhez szükséges hatályos vezetői engedéllyel és jogszabályban meghatározott pályaalkalmassági minősítéssel rendelkezik,

b)[22]

c)[23] nem áll a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt, illetve a vezetési jogosultsága szünetelését a közlekedési igazgatási hatóság jogerősen vagy véglegesen nem rendelte el.

(2)[24]

(3)[25]

(4)[26]

12. §[27]

13. §[28]

14. §[29]

15. §[30]

16. §[31]

17. §[32]

18. § (1)[33]

(2)[34]

19. §[35]

20. §[36]

21. §[37]

22. §[38]

23. §[39]

23/A. §[40]

23/B. §[41]

24. §[42]

25. §[43] (1) A járművek jogszerű használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért az üzemben tartó felelős.

(2)[44] Az e rendeletben foglaltak megtartását - a hatásköre gyakorlására vonatkozó szabályok szerint - a közlekedési hatóság ellenőrzi. Az ellenőrzést végző szerv hatáskörébe tartozóan lefolytatja a szabálysértési vagy közigazgatási eljárást, és a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység gyakorlásának jogát felfüggesztheti.

(3)[45]

26. § (1) Ez a rendelet 1989. január 1. napján lép hatályba.

(2)[46]

(3)[47]

(4)[48]

(5)[49]

(6)[50]

(7)[51]

(8)[52]

(9)[53]

27. §[54]

1. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez[55]

2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez[56]

3. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez[57]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[2] Megállapította a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése. Hatályos 2015.08.07.

[3] Módosította a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 1991.02.01.

[4] Módosította a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése b) pontja. Hatályos 1991.02.01.

[5] Megállapította a 441/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2016.01.01.

[6] Beiktatta a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[8] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[9] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[10] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[11] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[12] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[13] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[14] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[15] Módosította a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 1991.02.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 171/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatálytalan 2014.08.18.

[17] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[18] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[19] Hatályon kívül helyezte a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1991.02.01.

[20] Szerkezetét módosította a 20/2004. (II. 13.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2004.05.01.

[21] Megállapította a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (4) bekezdése. Hatályos 2011.12.08.

[22] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés c) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[23] Módosította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[25] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[26] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[27] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[28] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[29] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[30] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[31] Hatályon kívül helyezte a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1991.02.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés f) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi XXXIII. törvény 18. § (1) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2004.05.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 277/2001. (XII. 22.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[36] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[37] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[38] Hatályon kívül helyezte a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 1991.02.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[40] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[41] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés g) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[42] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés h) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[43] Megállapította a 20/1991. (I. 29.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 1991.02.01.

[44] Megállapította a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.08.07.

[45] Hatályon kívül helyezte a 280/2013. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2013.10.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[47] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[48] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1504. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[49] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1504. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[50] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[51] Hatályon kívül helyezte a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2008.05.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[53] Hatályon kívül helyezte a 97/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. § a) pontja. Hatálytalan 2008.05.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

[55] Hatályon kívül helyezte a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2015.08.07.

[56] Hatályon kívül helyezte a 244/2010. (X. 5.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2010.10.15.

[57] Hatályon kívül helyezte a 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 39. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2011.12.08.

Tartalomjegyzék