1991. évi XXXVI. törvény

a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének a végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi - a többször módosított 1989. évi XLVIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott - költségvetésének a végrehajtásáról az alábbi törvényt alkotja:

A főösszegek

1. § (1) Az Országgyűlés a Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésének végrehajtását

360 152 452 ezer (háromszázhatvanmilliárd-százötvenkétmillió-négyszázötvenkétezer) forint bevétellel,

360 771 499 ezer (háromszázhatvanmilliárd-hétszázhetvenegymillió-négyszázkilencvenkilencezer) forint kiadással és

619 047 ezer (hatszáztizenkilencmillió-negyvenhétezer) forint kiadási többlettel jóváhagyja. A költségvetés végrehajtásának mérlegét az 1. számú, a bevételek, ezen belül az egyéb bevételek részletezését a 2., illetve a 3. számú melléklet, a kiadások, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások részletezését a 4., illetve 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az állami költségvetés e törvényjavaslat elfogadását követő 15 napon belül

- a Társadalombiztosítási Alap (1) bekezdésében meghatározott kiadási többletének fedezetét biztosító 619 047 ezer forint; valamint

- a KT. 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a kiadási főösszeg 1,2%-ának megfelelő bevételi többletet biztosító 4 329 258 ezer forint

együttes összegét, 4 948 305 ezer forintot a társadalombiztosítás részére átutalja.

(3) A járulékfizetők Társadalombiztosítási Alappal szembeni tartozása 1990. december 31-én 21 978 millió forint.

A bevételek részletezése

2. § A társadalombiztosítási járulékbevétel összege 287 613 millió forint; az összes bevételnek 79,9%-a. Ezen belül az állami és szövetkezeti szektorból származó bevétel 200 705 millió forint, a költségvetési szervektől eredő bevétel 67 551 millió forint, a magánszektorból 18 670 millió forint, a munkanélküli segély után járó társadalombiztosítási járulék 687 millió forint.

3. § A nyugdíjjárulék-bevétel 64 823 millió forint, az összes bevételnek 18,0%-a.

4. § A társadalombiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek összege 6 911 millió forint, az összes bevételnek 1,9%-a.

5. § A társadalombiztosítás kamat- és egyéb hozambevétele 713 millió forint, az összes bevételnek 0,2%-a.

6. § A társadalombiztosítás működési-, ár- és díjbevétele 92 millió forint.

A kiadások részletezése

7. § A nyugdíjakra és nyugdíjszerű ellátásokra fordított kiadás 202 118 millió forint, az összes kiadásnak 56,0%-a.

8. § A családi pótlékra 1990. január-március hónapban az állami költségvetés helyett teljesített kiadás 14 722 millió forint, az összes kiadásnak 4,1%-a.

9. § A gyermekvállalással kapcsolatos keresetpótló ellátásokra és segélyekre együttesen 18 211 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadásnak 5,0%-a. Ezen belül a gyermekgondozási díj 9 669 millió forintot, a terhességi-gyermekágyi segély 4 061 millió forintot, a gyermekgondozási segély 3 754 millió forintot, az anyasági segély 726 millió forintot tesz ki.

10. § A táppénz-kiadás 24 319 millió forint, az összes kiadásnak 6,7%-a.

11. § A gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök igénybevételével összefüggő ártámogatásra 27 569 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 7,6%-a.

12. § Gyógyító-megelőző ellátásokra 67 764 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadás 18,8%-a. E kiadás a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ártámogatása során előirányzott ráfordítások átcsoportosításának 64 millió forintos kihatásával haladja meg a KT. 4. § (1) bekezdésében meghatározott 67 700 millió forint összegű előirányzatot.

13. § Különféle egyéb segélyekre, ellátásokra együttvéve 2 511 millió forintot fordítottak; ez az összes kiadás 0,7%-a.

14. § Az egyéb kiadások összege 356 millió forint, az összes kiadásnak a 0,1%-a.

15. § (1) A társadalombiztosítás működésére 2 908 millió forintot használtak fel; ez az összes kiadás 0,8%-a, a Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambevételekkel csökkentett összes bevételének 0,8%-a.

(2) A családi pótlék folyósításával kapcsolatban - az (1) bekezdésben foglalt összegen felül - 293 millió forint működési kiadás, az összes kiadás 0,1%-a merült fel. Ezt a - nem társadalombiztosítási finanszírozási feladat lebonyolítása miatt keletkezett - kiadást az állami költségvetés - a 16. §-ban meghatározott szabályok szerint - a Társadalombiztosítási Alapnak megtéríti.

Megtérítési kötelezettségek

16. § (1) Az egyes országgyűlési, illetve kormányzati döntések következtében keletkezett, a Társadalombiztosítási Alapot terhelő többletkiadásokat az állami költségvetés a törvényi rendelkezések alapján megtéríti. A megtérítés jogcímei és összegei a következők:

a) a gyógyszerek 1990. április 1-jei térítési díjemelésének elhalasztására hozott - a 101/1990. (VI. 26.) MT rendelettel módosított - 1043/1990. (III. 19.) MT határozat következtében felmerült többletkiadás 401 millió forint;

b) a politikai rehabilitációhoz kapcsolódó - különböző jogszabályokban meghatározott - nyugdíjkiegészítések címén 1990. évben kifizetett összeg 219 millió forint;

c) a foglalkoztatáspolitikai célú korengedményes nyugdíjazással összefüggésben keletkezett, a munkáltatók megtérítési kötelezettségi körébe tartozó, de 1990. év végéig ténylegesen meg nem térített nyugdíj-kiadás 580 millió forint;

d) a 15. § (2) bekezdésében említett kiadás 293 millió forint,

melyek együttesen 1 493 millió forintot tesznek ki.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott megtérítési kötelezettségeket az 1. § (2) bekezdése szerinti költségvetési átutalással teljesítettnek kell tekinteni.

17. § (1) A gyógyszertérítési díjemelés 1990. évi elhalasztása miatt 1991. évben - május 2-áig - keletkezett többletkiadásokat az állami költségvetés 1991. december 31-ig megtéríti a Társadalombiztosítási Alap javára. Ennek forrása az 1991. évi állami költségvetésben a Társadalombiztosítási Alappal szembeni 1990. évi állami garanciális kötelezettségre előirányzott összeg maradványa.

(2) A politikai rehabilitációhoz kapcsolódó nyugdíjkiegészítések kiadásait az állami költségvetés 1991-ben és az azt követő években az ilyen célú nyugdíjkiegészítésekre jutó nyugdíjemeléssel növelt összegben téríti meg a Társadalombiztosítási Alap javára.

Alapok képzése és felhasználása

18. § (1) Az 1. § (2) bekezdése szerinti költségvetési átutalás bevételi többletet biztosító részéből

- 2 999 millió forintot a KT. 5. § (2) bekezdése szerinti likviditási tartalékba,

- 644 millió forintot, a Társadalombiztosítási Alap tartósan lekötött eszközeinek 1990. évben befolyt hozamával azonos összeget a Társadalombiztosítási Alapról szóló - módosított - 1988. évi XXI. törvény 4. §-ában meghatározott befektetések hozama tartalékba,

- 686 millió forintot, a működési célra felhasználható keretösszeg (a Társadalombiztosítási Alap kamat- és egyéb hozambavételekkel csökkentett összes bevételének 1%-a, 1990-ben 3 594 millió forint) és az 1990. évi tényleges felhasználás (2 908 millió forint) különbözetét a működési költségvetés tartalékába

kell helyezni.

(2) A befektetések hozama tartalékot 1990. évben a következő kiadások terhelték:

- A KT. 5. § (4) bekezdésében adott felhatalmazás alapján 67 millió forintot fordítottak az egészség megőrzését szolgáló célok finanszírozására. A felhasznált összeg az engedélyezett kereten - a tartalékalap hozamának 25%-án - belül maradt.

- A Külkereskedelemi Banknál eszközölt 100 millió forint összegű részvényvásárlás 1990. évben esedékes kiadása 30 millió forint. Ez az összeg a tartósan befektetett pénzügyi eszközöket növelte.

(3) Az alapok nagyságának változását a Társadalombiztosítási Alap létrejöttétől az 1990-es év lezárásáig a 6. számú melléklet tartalmazza.

19. § Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Millió forintban
Megnevezés1989. évi tényellátások emelése nélkül1990. évi előirányzat1990. évi teljesítés
ellátások emeléseösszesen
eredetimódosítotteredetimódosított
Bevételek
Társadalombizt. járulék237 096---281 500281 500287 613
Nyugdíjjárulék53 600---62 00062 00064 823
Járulékbevételek összesen290 696---343 500343 500352 436
Társ. bizt egyéb bevételek3 610---3 5003 5007 716
Vegyes bevételek*2 107-----0
Társ. bizt. bevétel összesen:**296 412---347 000347 000360 152
Kiadások
Nyugdíjak, nyugdíjszerű kiad.156 492162 00024 00035 215186 000197 215202 118
Családi pótlék52 81213 5591 5001 50015 05915 05914 722
Anyasági segély723800--800800726
Terhességi-gyermekágyi segély3 4124 000--4 0004 0004 061
Gyermekgondozási segély2 7012 7005007033 2003 4033 754
Gyermekgondozási díj8 25010 40030043210 70010 8329 669
Táppénz21 09725 000--25 00025 00024 319
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése476600--600600504
Temetési segély236300--300300232
Útiköltséggel és betegséggel öszszefüggő segélyek8641 000--1 0001 0001 051
Katonai családi segélyek259300--300300230
Gyógyászati szolgáltatások366530--530530494
Gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök19 26426 000--26 00026 00027 569
Egészségügyi szolgáltatások-66 000-1 70066 00067 70067 764
Egyéb kiadások18-----356
Működési kiadások2 5643 100--3 1003 1002 908
Családi pótlék folyósítással kapcsolatos kiadások------293
Árfolyamkülönbözet***-------
Tb. kiadások összesen:269 534316 28926 30039 550342 589355 839**360 771
Tb. Alap egyenlege29 878---+4 411-8 839-619
*A Társadalombiztosítási alap 1989. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1990. évi LXXXI. törvénybe szereplő 2157 millió forint vegyes bevételből 2000 millió forint az állami forgóalapjuttatás, 101 millió forint a Társadalombiztosítási Alap létrejöttekor átvett pénzmaradvány igénybevétele, 50 millió fornt működési, ár- és díjbevétel. Ez utóbbi tétel itt - az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében - az egyéb bevételek között szerepel.
**Az egyes tételek összegétől azok kerekítése miatt tér el.
***A Társadalombiztosítási Alap 1989. évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló 1990. évi LXXXI. törvény rendelkezései szerint a 900 millió forint összegű árfolyamkülönbözet az 1989. évi bevételi többlet részeként került elszámolásra.

2. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

Társadalombiztosítási Alap bevételei

Ezer forintban
Megnevezés1989. évi tény1990. évi
előirányzattényszám
Tb. járulék összesen237 095 928281 500 000287 612 944
ebből:
Vállalatok136 510 762155 300 000159 691 013
ÁFÉSZ-ek4 965 0755 700 0005 567 889
Ipari szövetkezetek13 183 20816 900 00012 578 832
Mg. szövetk. és szakszöv.21 553 43126 100 00022 867 637
Váll. és szöv. össz.:176 212 476204 000 000200 705 371
Ktgvetési szerv. össz.:47 472 28464 000 00067 551 435
Kisiparosok2 304 3262 520 0003 203 960
Magánkereskedők612 543680 000793 317
Ügyvédek204 825240 000297 529
Társas mag. váll. magánmunk. alk. önállók8 531 3908 060 00013 007 662
Kieg. tevékenységet folyt. tb. jár.1 758 0842 000 0001 367 031
Magánszektor össz.:13 411 16813 500 00018 669 499
Munkanélk. segély utáni tb. jár.---
Nyugdíjjárulék összesen53 599 71562 000 00064 822 891
Járulékbevétel összesen290 695 643343 500 000352 435 835
Társadalombiztosítási tev.-gel kapcs. egyéb bev.3 026 6822 900 0006 911 042
ebből:
Fogl. pol célú koreng. nyugd. megtérítés366 522700 0001 036 774
Késedelmi pótlék és bírság1 623 0601 500 0004 875 926
Egyéb bevételek1 037 100700 000998 342
Kamat- és egyéb hozambevétel533 094500 000712 941
Működési-, ár- és díjbevétel49 842100 00092 217
Vegyes bevételek2 106 887
Bevételek összesen296 412 148347 000 000360 152 452

3. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap 1990. évi költségvetésében szereplő egyéb bevételek részletezése

Millió forintban
Megnevezés1989. évi tény1990. évi
előirányzattényszám
Késedelmi pótlék rendbírság162315004876
Baleseti megtérítés (kártalanítás)792600550
Foglalkoztatáspolitikai célú nyugdíjazás többletköltségeinek megtérítése3677001037
Jogalap nélkül kifizetett összegek visszafizetése és egyéb245100448
Tartalékalap hozama (lakáskötvény részvény)533500713
Működési bevétel5010092
Összesen361035007716

4. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap kiadásai

Ezer forintban
Megnevezés1989. évi tény1990. évi
eredeti előirányzatmód. előirányzattényszám
Nyugdíjak, nyugdíjszerű ell.156 491 751186 000 000197 215 000202 118 273
ebből:
Nyugdíjak140 589 974172 770 000174 697 000177 237 192
Mg. járadékok4 013 8444 250 0004 307 0005 121 090
Egysz. ny. kieg.4 753 594-9 100 0009 050 311
Segély. s. jell. ell.6 421 0928 240 0008 371 0008 755 593
Fogl. pol. c. kore. ny.326 036370 000370 0001 582 559
Lakbérhozzájárulás387 211370 000370 000371 528
Csal. p. és jöv. pótlék52 811 99215 059 00015 059 00014 722 404
Gyermekváll. kapcs. ell.15 086 20218 700 00019 035 00018 210 644
ebből:
Anyasági segély723 160800 000800 000725 826
Terh. gy. ágyi seg.3 411 5374 000 0004 000 0004 061 410
Gyerm. gond. díj8 250 36110 700 00010 832 0009 669 275
Gyerm. gond. segély2 701 1443 200 0003 403 0003 754 133
Táppénz21 097 38425 000 00025 000 00024 318 685
Gyógyszer- és gy. s. eszk. támog.19 263 65026 000 00026 000 00027 568 879
Gyógy. megelőz. ellát.-66 000 00067 700 00067 763 928
Egyéb ellátások2 201 1672 730 0002 730 0002 511 382
ebből:
Megv. m. kép. ker. kieg.475 522600 000600 000504 225
Temetési segély235 607300 000300 000231 865
Katonai családi segély259 202300 000300 000229 753
Gyógyászati szolg.366 411530 000530 000494 368
Utiktg. és egyéb seg.864 4251 000 0001 000 0001 051 172
Egyéb kiadások18 208--356 368
Ellátási kiadások összesen266 970 354339 489 000352 379 000357 570 564
Működési kiadások2 563 7543 100 0003 100 0002 907 803
Csal. pótl. folyós. kiadás---293 132
Kiadások összesen269 534 108342 589 000355 839 000360 771 499

5. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátási feladatok 1990. évi finanszírozása társadalombiztosítási forrásból

(Az előirányzatok levezetése)

Millió forintban
MegnevezésTanácsi felügyeletű eü. int.-ekSZEM felügyeletű eü. int.-ekKöHÉM felügyeletű eü. int.-ekBM, HM, IM felügyeletű eü. int.-ekÉvközi tart., alapítványEgyütt
1. 1989. évi eredeti előirányzat32 2989 5199402 021,5* 44 784,5
2. 1989. évi évközi (szerkezeti) változások összesen3 725-7717761,53 886,5
3. Áthúzódó hatások (szintrehozások) összesen69300693
4. 1989. évi báziselőirányzat36 7169 4421 1232 083,049 364,0
- 16% bérautomatizmus3 386711107194,04 398,0
- gyógyszer, élelmezés, energia árellentételezés1 20034549125,01 719,0
- 10%-os forintleértékelés, benzináremelés ellentét kiadás-költségarány vált.1 434560500
5. 1990. évi alapelőirányzat42 73611 0581 3292 402,057 525,0
6. 1990. évi fejlesztések
- 1990. évi bérpolitikai intézkedés3 883,4419,5101,9117,04 521,8
- vérellátás307,280,71,06,8395,7
- belépő beruházások és mutatószámos fejlesztések654,4527,7001 182,1
- szakmai programok műszerpályázatok hozzájárulás rekonstrukciós tám.-hoz342,7491,600834,3
- évközi tartalék, függő tételek rendezése792,2243,6-43,3611,61 541,1
- SZEM állami bérpolitika220,2220,2
- egyszer haszn. an.iskolafogászat66,366,3
- alkohológia (Nagyfa megszüntetése)23,031,044,0
- oxigénellátás27,527,5
- gazdálkodási garancia114,0114,0
- alapelőirányzati korrekciók498,42,4-43,3457,5
- alapítvány támogatás3,33,3
- évközi tartalék608,3608,3
7. Az 1990. évi számított keret48 652,912 821,11 431,92 482,5611,666 000,0
- csípőprotézis25,930,51,01,859,2
- minimálbér16,61,30,318,2
- üzemanyag árellentételezés21,957,50,50,980,8
- árkompenzáció1 261,4269,330,045,01 605,7
- maradvány6,16,1
Az 1990. évi módosított előirányzat (teljesítés)49 978,713 179,71 463,72 530,2617,7** 67 770,0
*A törvényben a várható adat szerepel (44 782,6 millió forint).
**Ebből Társadalombiztosítási Alapon belüli átcsoportosítás (gyógyászati segédeszközök előirányzatából a gyógyító megelőző ellátások előirányzatába) 70 millió forint.

6. számú melléklet az 1991. évi XXXVI. törvényhez

A Társadalombiztosítási Alap bevételi többletének, valamint a közvetlenül a tartalékolást szolgáló bevételeknek a felhasználása

Millió forintban
MegnevezésBev. többlet, valamint tart. célú bevételÖsszesenAlapok képzése és felhasználásaKiadások
ForgóalapLikvid tartalékBefekt. hozama. tart.Tartósan befekt. eszk.Működési tartalék
1. Állami forgóalapjuttatás (1988. évi XXI. törvény)2 0002 0002 000
2. Az 1989. évi 26 878 millió Ft szufficit felhasználása az 1990. évi LXXXI. törvény szerint24 87824 377-2 0009 85423315 900100501
3. Az állami költségvetés 1991-ben teljesített megtérítései 1989. évvel összefüggésben az 1990. évi LXXXI. törvény szerint3007001 600-900-400
4. 1990. évi kiadások a befektetések hozama tartalékból [18. § (2) bekezdés]-67-6767
5. Külkereskedelmi Bank részvény vásárlás 1990. évi kihatás-3030
6. Az 1990. évi költségvetési garancia alapján biztosított összeg [18. § (1) bekezdés]4 3294 3292 999644686
Összesen31 50731 33914 45377015 0301 086168

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. szeptember 10-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 1991. szeptember 24.

Tartalomjegyzék