3/1991. (II. 28.) KTM rendelet

a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, 13. §-ának (1) bekezdésében és 46. §-ában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület néven a Gyékényes határában lévő és a mellékletben felsorolt ingatlannyilvántartási helyrajzi számú összesen 676,9 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A Természetvédelmi Területből fokozottan védetté nyilvánítom a Gyékényes 0168/2, 0175, 0176, 0177, 0178/1/b, 0178/2, 0178/14/b, 0179/14/a ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, továbbá a 0132 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú területből a 3 C-D és 13 A, valamint a 0139 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú területből az 1 A-F erdőgazdasági üzemtervi jelű összesen 113 hektár kiterjedésű területet.

3. §

A védetté nyilvánítás célja a kiemelkedően gazdag élővilággal rendelkező, nagy egyedszámmal előforduló növénytani értékek (kockásliliom, tőzike) élőhelyéül szolgáló erdő és az ezzel határos gyepterületek fennmaradásának biztosítása.

4. §[1]

A természetvédelmi terület természeti értékeinek fenntartása, megóvása, őrzése és bemutatása a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság feladata.

5. §[2]

6. §

Ez a rendelet 1991. március 15. napján lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Melléklet a 3/1991. (II. 28.) KTM rendelethez

A Lankóci erdő Természetvédelmi Terület ingatlannyilvántartási helyrajzi számai

Somogy vármegye[3]

Gyékényes:

0132, 0133, 0134/1, 0135, 0136/1, 0137, 0139, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0160/1-3, 0161, 0168/2, 0175, 0176, 0177, 0178/1-2, 0178/14, 0179/14

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.

[2] Hatályon kívül helyezte a 136/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2008.01.01.

[3] Módosította a 40/2022. (XII. 27.) AM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

Tartalomjegyzék