1991. évi VII. törvény

a megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatal létesítéséről és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról[1]

1. § (1) A földművelésügyi területi és egyes szakigazgatási feladatok ellátására megyei (fővárosi) földművelésügyi hivatalokat (a továbbiakban: hivatal) kell létesíteni.

(2) A hivatal jogi személy.

(3) A hivatal a Földművelésügyi Minisztérium területi szerve, a földművelésügyi miniszter irányítása és felügyelete alatt működik.

(4) A hivatal maradványérdekeltségű költségvetési szerv, amely gazdasági és pénzügyi feladatait az önálló gazdálkodási jogkörű Földművelésügyi Költségvetési Iroda részben önálló intézményként látja el.

2. § A hivatal ellátja a jogszabályban hatáskörébe utalt agrárigazgatási feladatokat, különösen

a) növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat,

b) szőlő-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással, kapcsolatos egyes fajtavédelmi feladatokat,

c) halászati-, vadászati igazgatási feladatokat,

d) talajvédelmi (meliorációs) feladatokat,

e) agrárszakoktatási feladatokat,

f)[2]

g)[3] az agrárigazgatás keretébe tartozó támogatási rendszerek működtetését, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból és a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközökből finanszírozott támogatások kivételével,

h) információs tevékenységet.

3. § Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt a hivatal szervezetének, valamint a részletes feladat- és hatásköröknek a meghatározására.

4. §[4]

5. § A Kormány a földművelésügyi igazgatás intézményrendszerét tartalmazó, a földművelésügyi hivatalokról szóló törvényjavaslatot 1991. november 1. napjáig az Országgyűlés elé terjeszti.

6. § (1) Ez a törvény kihirdetése napján lép hatályba.

(2)[5]

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Szabad György s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés az 1991. Február 25-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte az 1994. évi XLIX. törvény 41. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 1994.07.01.

[3] Megállapította az 2003. évi LXXIII. törvény 39. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCI. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1996.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 1995. évi XCI. törvény 44. § (1) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 1996.07.01.