109/1992. (VI. 30.) Korm. rendelet

a gépjármű felelősségbiztosítási kárrendezési alap létrehozásáról

A Kormány az állami pénzügyekről szóló, többször módosított 1979. évi II. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 7. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ápt. 7. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a következőket rendeli el:

1. §

(1) 1992. július 1. napjával gépjármű felelősségbiztosítási kárrendezési alap (a továbbiakban: Alap) létesül.

(2) Az Alap a gépjárművek felelősségbiztosítása alapján azokra a szolgáltatásokra nyújt fedezetet, amelyeket az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett káresemény időpontjában hatályos jogszabályok szerint 1992. július 1. napjáig nem teljesítettek. Az 1992. július 1-jétől 1992. október 31-ig terjedő időszakban a kárfizetési és járadékfizetési szolgáltatásokat a Hungária Biztosító Rt. nyújtja a károsultaknak. Az 1992. július 1-jét követően az 1992. október 31-ig teljesített szolgáltatásokat az Alap a Hungária Biztosító Rt.-nek megtéríti.

(3) Az Alap működése nem minősül biztosítási tevékenységnek. Az Alap működése felett a pénzügyminiszter gyakorol felügyeletet.

2. §

(1) Az Alap kezelője az Állami Fejlesztési Intézet (a továbbiakban: Alapkezelő).

(2) Az Alapkezelő a kárfizetési és járadékfizetési szolgáltatások teljesítésével biztosítóintézetet bízhat meg.

(3) Az Alapkezelő feladata az Alap forrásainak kezelése, valamint a szolgáltatásokra fordított pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése.

3. §

(1) A Hungária Biztosító Rt. az általa az 56/1986. (XII. 10.) MT rendelet, az ennek végrehajtásáról szóló, többször módosított 14/1987. (IV. 13.) PM rendelet alapján kötelezően képzett felelősségbiztosítási járadéktartalékot az Alapnak átadja.

(2) Az Alap által teljesítendő szolgáltatások fedezetét az (1) bekezdésben említett összeg és hozamainak figyelembevételével a központi költségvetés biztosítja.

4. §

(1) Ez a rendelet 1992. július hó 1. napján lép hatályba.

(2) A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 58/1991. (IV. 13.) Korm. rendelet 13. §-ának (5) bekezdésében említett jogszabályokat az 1991. június 30. napja előtt keletkezett károkra azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a biztosítóintézet kötelezettségeit 1992. október 31. napját követően a gépjármű felelősségbiztosítási kárrendezési alap teljesíti.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére