Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet

a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről

A Kormány az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 24. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozott társadalmi szervezetekre - a párt kivételével - és az általuk alapított jogi személyiség nélküli intézményekre (a továbbiakban: társadalmi szervezet).

A társadalmi szervezet gazdálkodása

2. §

(1) A társadalmi szervezet az alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében gazdálkodik.

(2) A társadalmi szervezet az alapszabályában meghatározott célok szerinti tevékenységet (a továbbiakban: társadalmi szervezet célja szerinti tevékenység) folytathat és vállalkozási tevékenységet is végezhet.

(3)[1]

3. §

(1) A társadalmi szervezet bevételei:

a) a vállalkozási tevékenység bevétele;

b) a célja szerinti tevékenység bevétele (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik, ideértve a céltámogatást is).

(2) A társadalmi szervezet költségei (kiadásai):

a) a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei;

b) célja szerinti tevékenység közvetlen költségei;

c) egyéb közvetett költségek (kiadások).

4. §

A társadalmi szervezet bevételeit a 3. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit (kiadásait) a 3. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

5. §

A társadalmi szervezet üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat) - ideértve a közös célra használt tárgyi eszközökértékcsökkenési leírását is - a társadalmi szervezetnek a célja szerinti tevékenység és a vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek bevételének arányában kell évente megosztania.

6. §

(1) A társadalmi szervezet az immateriális javak, a tárgyi eszközök leírását a számviteli törvény, illetve a társasági adótörvény alapján számolhatja el.

(2) A kettős könyvvitelt vezető társadalmi szervezet az értékcsökkenési leírást a költségei között számolhatja el a 3. § (2) bekezdése és az 5. § figyelembevételével, az egyszeres könyvvitelt vezető az adózás előtti eredmény számszerűsítésénél veheti figyelembe.

7. §

(1)[2]

(2) Tőkeváltozásként kell kimutatni:

a) a társadalmi szervezet célja szerinti tevékenység eredményét;

b) a vállalkozási tevékenység adózott eredményét.

(3) A társadalmi szervezet működése során az induló tőke (alapítói vagyon) kezelésére az alapító okirat rendelkezései az irányadóak.

A céltámogatások elszámolási szabályai

8. §

A társadalmi szervezet az egyéb bevételei között nyilvántartott, az éves költségvetésről szóló törvény szerint szerződéses jogviszony alapján állami feladatellátás címén kapott céltámogatást, felhasználását, maradványának elszámolását a céltámogatást nyújtó szervezet előírásainak megfelelően végzi.

A vállalkozási tevékenységből származó eredmény megállapítása

9. §

(1) A társadalmi szervezet a vállalkozási tevékenységéből származó eredményét a számviteli törvény, illetve az éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó kormányrendelet szerint állapítja meg.

(2) A társadalmi szervezet a társasági adótörvény alapján határozza meg a társasági adó alapját, az igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági adót.

Eljárási szabályok

10. §

(1) A társadalmi szervezet az adóhatósággal szembeni kötelezettségeinek és igénybe vehető támogatásainak bevallása, pénzügyi rendezése önadózás formájában, az adózás rendjéről szóló jogszabály szerint történik.

(2) A társadalmi szervezet által működtetett, jogi személyiség nélküli intézmény eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a társadalmi szervezet nyilvántartásaiban és beszámolóiban kell kimutatni.

Záró rendelkezések

11. §[3]

E rendelet 1992. július hó 24. napján lép hatályba.

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 114/1992. (VII. 23.) Korm. rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi IC. törvény 16. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[3] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1471. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[4] Hatályon kívül helyezte az 1993. évi IC. törvény 16. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

Tartalomjegyzék