115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet

az alapítványok gazdálkodási rendjéről

A társasági adóról szóló 1991. évi LXXXVI. törvény 20. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. §-ai alapján létrehozott alapítványokra.

Az alapítvány gazdálkodása

2. §

(1) Az alapítvány az alapító okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

(2) Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott célok szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapítványi célú tevékenység) folytathat és vállalkozási tevékenységet végezhet, amennyiben az az alapítvány célját nem veszélyezteti.

(3)[1]

3. §

(1) Az alapítvány bevételei:

a) a vállalkozási tevékenység bevétele;

b) alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást is).

(2) Az alapítvány költségei (kiadásai):

a) vállalkozási tevékenység közvetlen költségei;

b) alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei;

c) az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások).

4. §[2]

5. §

Az alapítvány bevételeit a 3. § (1) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit (kiadásait) a 3. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.

6. §

Az alapítvány kezelő szervének üzemeltetési, fenntartási költségeit (kiadásait) és az egyéb közvetett költségeket (kiadásokat) - ideértve a közös célra használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is - az alapítványi célú tevékenység és a vállalkozási tevékenység között az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.

7. §

(1) Az alapítvány a vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását a számviteli törvény, illetve a társasági adótörvény alapján számolhatja el.

(2) A kettős könyvvitelt vezető alapítvány az értékcsökkenést költségei között számolhatja el, az egyszeres könyvvitelt vezető az adózás előtti eredmény számszerűsítésénél veszi figyelembe.

(3)[3]

8. §[4]

A céltámogatások elszámolási szabályai

9. §

Az alapítvány az egyéb bevételei között nyilvántartott, az éves költségvetésről szóló törvény szerint szerződéses jogviszony alapján állami feladatellátás címén kapott céltámogatás felhasználását, maradványának elszámolását a céltámogatást nyújtó szervezet előírásainak megfelelően végzi.

A vállalkozási tevékenységből származó eredmény megállapítása

10. §

Az alapítványnak a vállalkozási tevékenységből származó eredményét a számviteli törvény, illetve az éves beszámoló készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait szabályozó kormányrendelet szerint kell megállapítania. Az alapítvány a társasági adótörvény alapján határozza meg a társasági adó alapját, az igénybe vehető adókedvezményeket, a fizetendő társasági adót.

Eljárási szabályok

11. §

(1) Az alapítványok az adóhatósággal szembeni kötelezettségeinek és igénybe vehető támogatásainak bevallása, pénzügyi rendezése önadózás formájában, az adózás rendjéről szóló törvény szerint történik.

Záró rendelkezések

12. §

(1)[5] E rendelet 1992. július hó 24. napján lép hatályba.

(2)[6]

Dr. Antall József s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelethez[7]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 1993. évi IC. törvény 16. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2001.01.01.

[5] Módosította a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1470. pontja. Hatályos 2008.05.16.

[6] Hatályon kívül helyezte a 157/1992. (XII. 4.) Korm. rendelet 22. §-a. Hatálytalan 1992.12.19.

[7] Hatályon kívül helyezte a 1993. évi IC. törvény 16. § (4) bekezdése. Hatálytalan 1994.01.01.

Tartalomjegyzék