11/1992. (III. 25.) KTM rendelet

a Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A természetvédelemről szóló 1982. évi 4. törvényerejű rendelet végrehajtására kiadott 8/1982. (III. 15.) MT rendelet 11. §-ának (1) bekezdése a) pontjában, valamint a 46. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

Védetté nyilvánítom "Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület" elnevezéssel a bogyiszlói 0108/b, 0109/2, 0133 ingatlannyilvántartási helyrajzi számú, 36.4 hektár kiterjedésű területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a kialakult élőhely és értékes növényvilágának megőrzése.

3. §[1]

A védett terület természetvédelmi kezelését a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

4. §

Ez a rendelet 1992. március 31-én lép hatályba.

Keresztes K Sándor s. k.,

környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 1996.04.25.